Bekräftade fall av corona i Finland (COVID-19)

Här beskrivs THL:s öppna material som beskriver fallen av covid-19 i Finland, antalet tester som uppgetts av laboratorierna som utför testerna och antalet dödsfall i covid-19.

Materialet publiceras via THL:s API för öppen data.

Uppgifterna kan även granskas direkt i statistiktabeller. Tabellerna publiceras som statistikkuber som låter användaren själv välja material.

API-adress: https://sampo.thl.fi/pivot/prod/api/epirapo/covid19case.json

Materialets ämnesområde: epirapo

Materialets namn: covid19case

Beskrivning av THL:s API för öppen data (endast på finska)

THL:s licens för öppna data (endast på finska)

Beskrivning av materialet

Materialet innehåller antalet fall av covid-19 och dödsfall som anmälts till registret över smittsamma sjukdomar och de testmängder som laboratorierna meddelat. Uppgifterna uppdateras dagligen. Det kan förekomma dröjsmål på 2–4 dagar i anmälningen av händelser till registret över smittsamma sjukdomar. På kommunnivå visas inga uppgifter om antalet fall understiger 5.
Information om registret över smittsamma sjukdomar

Ändra historik

Från 15.6.2023

Nya uppgifter om antalet tester samlas inte längre in. Informationen om antalet analyserade coronaprover bygger på uppgifter från laboratorierna. Denna separata datainsamling har avslutats i juni 2023.

Indikatorer

Indikator Identifikator Beskrivning Källa
Antal fall av covid-19 n_covid_ttr Som fall räknas covid-19-sjukdom som anmälts till registret över smittsamma sjukdomar. En person kan maximalt ha ett sjukdomsfall inom 12 månader. Registret över smittsamma sjukdomar.
Antalet covid-19-tester n_labtest Laboratorierna anmäler dagligen hur många covid-19-test som genomförts vid laboratoriet i fråga den aktuella dagen. Tidsmässigt placeras testen enligt dagen testet togs. Laboratorieanmälan på frågeformulär.
Dödsfall med tidsmässig koppling till coronavirus (30 dygn), registret över smittsamma sjukdomar n_deaths_ttr

 1. Uppgift om dödsfall i befolkningsdatasystemet som dateras inom 30 dagar från det att ett fall av covid-19 statistikförts.

2. Uppgift om dödsfall i registret över smittsamma sjukdomar när en läkare anmält i registret att vården av en patient med covid-19 lett till ett dödsfall. Tidsmässigt placeras dödsfallen enligt dagen de statistikförts i registret över smittsamma sjukdomar.

Befolkningsdatasystemet och registret över smittsamma sjukdomar.
Invånarantal sum_pop_week Invånarantal som uppdateras varje vecka. Befolkningsdatasystemet.
Dödsfall till följd av corona, dödsattest (preliminär uppgift) n_deaths_covid_due_kt Dödsfall där coronaviruset har registrerats som dödsorsak, dvs. corona anses ha orsakat dödsfallet. Tidsmässigt placeras dödsfallet på dödsdagen. Dödsattester, preliminär information sammanställd av THL. Statistikcentralen ansvarar för den officiella statistikföringen.
Dödsfall där corona varit en bidragande faktor, dödsattest (preliminär uppgift) n_deaths_covid_ctb_kt Dödsfall där coronaviruset anses ha bidragit till dödsfallet, men dödsorsaken är någon annan. Tidsmässigt placeras dödsfallet på dödsdagen. Dödsattester, preliminär information sammanställd av THL. Statistikcentralen ansvarar för den officiella statistikföringen.

 

Dimensioner och indikatorer

Dimensionerna beskriver de dimensioner i vilka materialet kan presenteras. Varje dimension delas in i en eller flera nivåer med hjälp av vilka man kan skapa tabeller med önskade vyer av materialet.  Tolkningen av dimensionen beror på vilken indikator som granskas. I tabellen beskrivs tolkningen av dimensionen för respektive indikator.

Dimension Nivå Allmän beskrivning av nivån Beskrivning när indikatorn är antalet covid-19-fall Beskrivning när indikatorn är antalet covid-19-tester Beskrivning när indikatorn är dödsfall med anknytning till coronaviruset (30 dygn), registret över smittsamma sjukdomar Beskrivning när indikator är invånarantalet Beskrivning när indikatorn är dödsfall till följd av corona, dödsattest (preliminär uppgift) Beskrivning när indikatorn är dödsfall där corona varit en bidragande faktor, dödsattest (preliminär uppgift)
Tid dag Datum som uppgiften gäller. Definitionerna för den tidsmässiga statistikföringen är olika beroende på indikatorerna. Statistikföringsdag i registret över smittsamma sjukdomar. Som statistikföringsdag räknas den tidigaste statistikföringsdagen för anmälan i samband med sjukdomsfallet, som är det första icke-tomma värdet i följande ordning:            1) provtagningsdatum (anmäls av läkare och laboratoriet).
2) diagnosdatum (anmälan av läkare).
3) anmälningsdatum (anmäls av läkare och laboratoriet).
Datum på frågeformuläret som laboratoriet använder för att anmäla de prov som undersökts under ifrågavarande dag. Statistikföringsdag enligt patientens covid-19-smitta. Uppgiften har inte specificerats med en dags noggrannhet. Dödsdatum. Dödsdatum.
  vecka Vecka enligt ISO-standarden. Härleds från datumet. Det sammanlagda antalet under en vecka. Det sammanlagda antalet under en vecka. Det sammanlagda antalet under en vecka. Vecka då befolkningens antal beräknats utifrån befolkningsdataregistret. Det sammanlagda antalet under en vecka. Det sammanlagda antalet under en vecka.
  alla tider Alla dagar totalt eller senaste helhetsinformation. Det sammanlagd antalet under hela uppföljningsperioden. Det sammanlagda antalet under hela uppföljningsperioden. Det sammanlagda antalet under hela uppföljningsperioden. De senaste befolkningsuppgifterna. Det sammanlagda antalet under hela uppföljningsperioden. Det sammanlagda antalet under hela uppföljningsperioden.

Område
kommun Kommunerna i Finland enligt Statistikcentralens regionindelning 2020. Kommun där sjukdomsfallet statistikförs. I första hand hem-/boendekommun, i andra hand vårdplatsens kommun och i sista hand kommunen där laboratoriet som tagit provet finns. Uppgiften har inte specificerats kommunvis. Uppgiften har inte specificerats kommunvis. Hem-/boendekommun. Uppgiften har inte specificerats kommunvis. Uppgiften har inte specificerats kommunvis.
  sjukvårdsdistrikt Härleds från kommunen enligt Statistikcentralens regionindelning. Det sammanlagda antalet kommuner inom sjukvårdsdistriktet. Antalet undersökta prov som laboratoriet uppgett från sjukvårdsdistriktet. Uppgiften specificerades inte per sjukvårdsdistrikt. Det sammanlagda antalet kommuner inom sjukvårdsdistriktet. Uppgiften specificerades inte per sjukvårdsdistrikt. Uppgiften specificerades inte per sjukvårdsdistrikt.
  alla områden Områden sammanlagt. Det sammanlagda antalet från alla kommuner. Det sammanlagda antalet från sjukvårdsdistrikten. Det sammanlagda antalet från alla kommuner. Det sammanlagda antalet från alla kommuner. Det sammanlagda antalet från Finland. Det sammanlagda antalet från Finland.
Åldersgrupp åldersgrupp 10-årsåldersgrupper 0–80+. Ålder på statistikföringsdagen. Uppgiften har inte specificerats per åldersgrupp. Ålder på dödsdagen. Uppgiften har inte specificerats per åldersgrupp. Ålder på dödsdagen. Ålder på dödsdagen.
  alla åldersgrupper Åldersgrupper totalt. Det sammanlagda antalet från åldersgrupper. Uppgift för åldersgrupperna sammanlagt. Det sammanlagda antalet från åldersgrupper. De senaste befolkningsuppgifterna. Det sammanlagda antalet från åldersgrupper. Det sammanlagda antalet från åldersgrupper.
Kön kön Kön: man och kvinna. Patientens kön som uppgetts i registret över smittsamma sjukdomar. Uppgiften har inte specificerats enligt kön. Patientens kön som uppgetts i registret över smittsamma sjukdomar. Uppgiften har inte specificerats enligt kön. Patientens kön. Patientens kön.
  alla kön Kön sammanlagt. Det sammanlagda antalet per kön. Uppgift för åldersgrupperna sammanlagt. Det sammanlagda antalet per kön. De senaste befolkningsuppgifterna. Det sammanlagda antalet per kön.

Det sammanlagda antalet per kön.

 

Dimensionsnivåer

Dimensionerna och nivåerna som finns i kubens användargränssnitt och gränssnitt beskrivs i tabellen nedan.

Dimensio Nivå Identifikator av nivå Nodens identifikation (SID)
Tid dag date  
  vecka week  
  alla tider root 509030
Område kommun municipality  
  sjukvårdsdistrikt hcd  
  alla områden root 445222
Åldersgrupp 10-årsåldersgrupper 0–80+ ttr10yage  
  alla åldrar root 444309
Kön kön sexgroup  
  alla kön root 444328

 

Kombinationer som granskas enligt mätare

Tabellerna nedan är de beräknade kombinationerna av materialet som kan sökas via gränssnittet för öppna data och granskas via statistikkubanvändargränssnittet. De beräknade kombinationerna anges enligt mätare. Varje rad i tabellen uppger en tillgänglig kombination där ”root” innebär det totala antalet över dimensionens alla värden.

Det är bara de kombinationer som beskrivs i tabellen som finns tillgängliga som öppna data. Om man söker en kombination som inte har beskrivits nedan, kommer sökningen tillbaka tom från gränssnittet.

De kombinationer som går att söka går att kontrollera enklast via användargränssnittet för statistikkuben.
Gå till statistikkuben

Anvisning om användargränssnittet för statistikkuben

Kombinationer som granskas

Av dataskyddsskäl har inte alla möjliga kombinationer räknats med. I tabellen nedan beskrivs de kombinationer som har tillgängliga indikatorer.

Kombinationer för indikatorn antal covid-19-fall

Tid Område Åldersgrupp Kön
Alla tider / Vecka / dag Alla områden / Sjukvårdsdistrikt Alla åldrar Alla kön
Alla tider / Vecka Kommuner Alla åldrar Alla kön
Alla tider Alla områden Alla åldrar / Åldersgrupper Alla kön / Kön

 

Kombinationer för indikatorn covid-19-testmängd

Tid Område Åldersgrupp Kön
Alla tider / Vecka / dag Alla områden Alla åldrar Alla kön
Alla tider / Vecka Sjukvårdsdistrikt Alla åldrar Alla kön

 

Kombinationer för indikatorn Dödsfall med anknytning till coronaviruset (30 dygn), registret över smittsamma sjukdomar

Tid Område Åldersgrupp Kön
Alla tider / Vecka / dag Alla områden Alla åldrar Alla kön
Alla tider Alla områden Alla åldrar / Åldersgrupper Alla kön / Kön

 

Kombinationer för indikatorn Dödsfall till följd av corona, dödsattest (preliminär uppgift)

Tid Område Åldersgrupp Kön
Alla tider / Vecka / dag Alla områden Alla åldrar Alla kön
Alla tider Alla områden Alla åldrar / Åldersgrupper Alla kön / Kön

 

Kombinationer för indikatorn Dödsfall där corona varit en bidragande faktor, dödsattest (preliminär uppgift)

Tid Område Åldersgrupp Kön
Alla tider / Vecka / dag Alla områden Alla åldrar Alla kön
Alla tider  Alla områden Alla åldrar / Åldersgrupper Alla kön / Kön

 

Kombinationer för indikatorn Befolkning

Tid Område Åldersgrupp Kön
Alla tider / Vecka Alla områden / Sjukvårdsdistrikt / Kommuner Alla åldrar Alla kön

 

Gränssnittets logik 

Via gränssnittet kan du hämta uppgifterna antingen i CSV- eller JSON-format.

Gränssnittet bygger på dimensioner som fördelar sig på paren <dimensionsidentifikation> - <nodidentifikation> (id-sid). Av dessa två är id text och sid en sifferserie. Som avskiljare används bindestreck (-). Genom att välja ett eller flera id-sid-par, väljer man det perspektiv man vill granska datan från.

I JSON-format finns en förteckning över alla tillgängliga id-sid-par på adressen: 
https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/epirapo/covid19case/fact_epirapo_covid19case.dimensions.json

Den egentliga datan finns på adressen:
id1>-<sid1>&column=<id2>-<sid2>&filter=measure-<mätarens id>.

Där kan man lägga till det antal id-sid-par man behöver för rad- och kolumnvariablerna samt filter för den valda mätaren.

Standarden är att gränssnittet returnerar värdena på dimensionsnivån som motsvarar id-sid-paret och värdet på alla nivåers blad.

För exempel:
https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/epirapo/covid19case/fact_epirapo_covid19case.json?row=hcdmunicipality2020-445222&column=dateweek20200101-509030&filter=measure-444833
returnerar:

 • Värdet på regiondimensionens (id = hcdmunicipality2020) nivå ”Alla regioner” (sid = 445222) och värdet på alla blad som tillhör nivån (sjukvårdsdistrikt)
 • Värdet på tidsdimensionens (id = dateweek20200101) nivå ”Alla tider” (sid = 509030) och värdet på alla blad som tillhör nivån (veckor)
 • Antalet fall av covid-19 från mätaren (mätarens id = 444833)

Sökningen kan begränsas för varje dimension bara när det gäller värdena på den valda nivån genom att lägga till en punkt (.) efter sid-numret.

För exempel:
https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/epirapo/covid19case/fact_epirapo_covid19case.json?row=hcdmunicipality2020-445193&column=dateweek20200101-509030&filter=measure-444833
returnerar:

 • Värdena för regiondimensionens (id = hcdmunicipality2020) nivå ”Helsingfors och Nylands SVD” (sid = 445193) och värdena på alla blad som hör till nivån (kommuner)
 • Värdet på tidsdimensionens (id = dateweek20200101) nivå ”Alla tider” (sid = 509030) och värdena på alla blad som tillhör nivån (veckor)
 • Antalet fall av covid-19 från mätaren (mätarens id = 444833)

Genom att lägga till en punkt efter sid-numret, returnerar:
https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/epirapo/covid19case/fact_epirapo_covid19case.json?row=hcdmunicipality2020-445193.&column=dateweek20200101-509030&filter=measure-444833 följande:

 • Enbart värdena för regiondimensionens (id = hcdmunicipality2020) nivå ”Helsingfors och Nylands SVD” (sid = 445193)
 • Värdet på tidsdimensionens (id = dateweek20200101) nivå ”Alla tider” (sid = 509030) och värdena på alla blad som tillhör nivån (veckor)
 • Antalet fall av covid-19 från mätaren (mätarens id = 444833)

Förutom i JSON-stat-format är det också möjligt att hämta data i CSV-format via gränssnittet. Detta sker helt enkelt genom att ersätta "json" med "csv” i adressen. Föregående exemplet i CSV-format blir alltså: 
https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/epirapo/covid19case/fact_epirapo_covid19case.csv?row=hcdmunicipality2020-445193.&column=dateweek20200101-509030&filter=measure-444833

Mer information

Exempel på typiska materialsökningar

Helsingfors fall av covid-19 varje vecka, inklusive totala antalet

 • Enbart värdena för regiondimensionens (id = hcdmunicipality2020) nivå "Helsingfors" (sid = 445171)
 • Värdet på tidsdimensionens (id = dateweek20200101) nivå ”Alla tider” (sid = 509030) och värdena på alla blad som tillhör nivån (veckor)
 • Antalet fall av covid-19 från mätaren (mätarens id = 444833)

Gå till statistikkuben

Kubgränssnittets adress:
https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/epirapo/covid19case/fact_epirapo_covid19case.json?row=hcdmunicipality2020-445171.&column=dateweek20200101-509030&filter=measure-444833

Alla dödsfall i covid-19 per åldersgrupp

 • Värdet på åldersdimensionens (id = dateweek20200101) nivå ”Alla åldersgrupper” (sid = 444309) och värdet på alla blad som tillhör nivån (åldersgrupper)
 • Bara värdena på tidsdimensionens (id = dateweek20200101) nivå ”Alla tider” (sid = 509030)
 • Antalet fall av covid-19 från mätaren (mätarens id = 492118)

Gå till statistikkuben

Kubgränssnittets adress:
https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/epirapo/covid19case/fact_epirapo_covid19case.json?row=ttr10yage-444309&column=dateweek20200101-509030.&filter=measure-492118

Obs! Adresserna till kubanvändargränssnittet och -gränssnittet är identiska, med undantag av slutdelen .json före ?-tecknet i adressen till kubgränssnittet. Användargränssnittet är därmed ett bra verktyg för att skapa sökningar.

Du kan läsa mer om användningen av kubanvändargränssnittet i den allmänna anvisningen.
Anvisningar om kubanvändargränssnittet

Läsning av gränssnittet med R-program

Flera program avsedda för statistisk och vetenskaplig beräkning innehåller färdiga lösningar för att läsa material i formatet JSON-stat.

I det här exemplet söker man antalet fall av covid-19 per vecka och kommun i THL:s öppna gränssnitt. När materialet ska läsas utnyttjas rjstat-paketet, som finns i den officiella paketdistributionen av R-programmet (CRAN).

# Paket för att läsa information i formatet JSON-stat
library(rjstat)

# Adressens grunddel
url_base <- "https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/epirapo/covid19case/fact_epirapo_covid19case.json"

# Begäran som läggs till efter adressen (Fall per vecka och kommun)
request <- "?row=hcdmunicipality2020-445268L&column=dateweek20200101-509030"

# URL-adresserna kombineras till en teckensträng
url <- paste0(url_base, request)

# Vyn hämtas från kuben (kommer tillbaka som en lista med tabell i formatet data.frame)
cube <- fromJSONstat(url, naming = "label", use_factors = F, silent = T)

# Kubens vy sparas som ett eget objekt och de första raderna kontrolleras
res <- cube[[1]]
head(res, 20)

Kontaktinformation

Kontakt och förfrågningar om öppna data om covid-19:
epidemia.avoindata(at)thl.fi

Respons om THL:s kubanvändargränssnitt och gränssnittet för öppna data:
tietojarjestelmat(at)thl.fi

Kontaktuppgifter om andra öppna material från THL