Framskridandet av coronavaccinationerna (COVID-19)

Coronavaccinationerna i Finland

Här beskrivs THL:s öppna material som beskriver coronavaccinationerna i Finland. Materialet riktar sig till medier, vetenskapssamfund och medborgare. Med hjälp av materialet är det möjligt att granska hur coronavaccinationerna i Finland framskrider samt vaccinationernas täckning per område och åldersgrupp.

Användargränssnitt för statistikkuben

Anvisningar för användargränssnittet

API-adress: https://sampo.thl.fi/pivot/prod/api/vaccreg/cov19cov.json 

Materialets ämnesområde: vaccreg

Materialets namn: cov19cov

Beskrivning av THL:s API för öppen data (endast på finska)

Licens för THL:s öppna data (endast på finska)

Beskrivning av materialet

Materialet innehåller uppgifter om hur coronavaccinationerna framskrider och hur de täcker Finland regionalt, tidsmässigt och per åldersgrupper. Materialet uppdateras dagligen. Största delen av vaccinationerna levereras och registreras inom 24 timmar från vaccinationen, men delvis samlas uppgifterna retroaktivt.

I rapporteringen av vaccinerade personer och vaccinationstäckningen finns endast de levande personer som finns i Finlands befolkningsdatasystem. Den vaccinerade personens ålder och hemkommun fastställs i nuläget och vaccinationstäckningen bedöms utifrån den senaste befolkningsuppgiften.

För vaccindosernas del beaktas alla vaccindoser för alla personer som finns i Finlands befolkningsdatasystem oberoende av om personen länger är vid liv. Vaccinationsdoserna räknas tidsmässigt för datum för vaccinationsbesöket och personens ålder räknas från vaccinationsbesöket. Produkten anges i formatet VACCINATIONSPREPARAT (TILLVERKARE).

Information om vaccinationsregistret

Egenskaper i den nya permanenta statistikkuben (cov19cov)

Från 31.1.2022

 • Nya klassifikationer för åldersdimensionen (cov_vac_age):_
  • Nivåerna '-11' och '12+' ersätts med nivåerna '-17' och '18+'
  • Ny nivå '5-11'
  • Nivåerna '12-15', '16-19' och '20-24' ersätts med nivåerna '12-17 och '18-24' 

Från 03.11.2021

 • Åldersdimensionen (cov_vac_age) innehåller en ny nivå '12+'
 • Dosdimensionen (cov_vac_dose) innehåller nivån ’Tredje dosen’

Närmare beskrivning under punkten Dimensioner

Indikatorer

Mätare Mätarens kod Nodens identifikation (sid) Beskrivning Källa
Givna doser COVDOSE 533175 Antalet givna coronavaccinationsdoser THL Vaccinationsregister
Vaccinerade personer COVHLO 533172 Antal levande vaccinerade personer     THL Vaccinationsregister
Invånare POP 433796 Befolkningsmängd enligt senaste uppgifter     Befolkningsdatasystemet
Vaccinationstäckning COVCOV 533185 Antal levande vaccinerade personer av befolkningen, i procent. (100 * Vaccinerade personer / Invånare) THL:s Vaccinationsregister/Befolkningsdatasystemet

 

Dimensioner

Dimensionerna är de dimensioner i vilka materialet kan presenteras. Varje dimension delas in i en eller flera nivåer med hjälp av vilka man kan skapa tabeller med önskade vyer av materialet.
Dimensionerna och nivåerna som finns i kubens användargränssnitt och gränssnitt beskrivs i tabellen nedan.

Dimension Dimensionens identifikation Nivå Nivåns identifikation Nodens identifikation (sid) Beskrivning då mätaren är givna doser Beskrivning
Område area Kommun kommun - Senaste kända hemkommun för den vaccinerade personen Personens nuvarande hemkommun
- - Sjukvårdsdistrikt sjukvårdsdistrikt - Sjukvårdsdistrikt härlett från hemkommunen
enligt Statistikcentralens områdesfördelning
 
Sjukvårdsdistrikt härlett från hemkommunen
enligt Statistikcentralens områdesfördelning
 
- - Alla områden root 518362 -  
Tid dateweek20201226 Datum date - Datum för vaccinationsbesöket  
- - Vecka week - ISO-vecka enligt datum för vaccinationsbesöket  
- - Alla tider root 525425 -  
Åldersgrupp cov_vac_age Åldersgrupp åldersgrupp 518413 Åldersgrupp med den vaccinerade personens ålder vid vaccinationsdatumet Åldersgrupp med personens ålder den sista söndagen i materialet (dvs. nuvarande ålder)
- - 18+ ikaryhmabin 660968 -  
- - Alla åldrar root 518413 -  
Vaccinationsdos cov_vac_dose Alla doser root 533174 Det totala antalet gicna doser (1:a dosen + 2:a dosen + 3 dosen) Personen har fått ”Alla doser” om personen fått tre doser.
 • ”Vaccinerade personer”: Antal personer som fått tre doser
 • ”Vaccinationstäckning": Antalet som fått tre doser i relation till befolkningen
 • ”Invånare”: Invånarantal oberoende av doserna
- - Den första vaccindosen dos 533170 Antalet givna första doser Personen har fått ”Första dosen” om personen fått åtminstone en dos.
 • ”Vaccinerade personer”: Antal personer som fått åtminstone en dos
 • ”Invånare”: Invånarantal oberoende av doserna
 • ”Vaccinationstäckning": Antal personer som fått åtminstone en vaccindos i relation till befolkningen
- - Den andra vaccindosen dos 533164 Antalet givna andra doser

Personen har fått ”Andra dosen” om personen fått åtminstone två doser.

 • ”Vaccinerade personer”: Antal personer som fått åtminstone två doser
 • ”Vaccinationstäckning": Antal personer som fått åtminstone två doser i relation till befolkningen
 • ”Invånare”: Invånarantal oberoende av doserna
   
- - Tredje dosen dos 639082 Antalet givna tredje doser Samma som ”Alla doser”
 • ”Vaccinerade personer”: Antal personer som fått tre doser
 • ”Vaccinationstäckning": Antalet som fått tre doser i relation till befolkningen
 • ”Invånare”: Invånarantal oberoende av doserna
Produkt vacprod Alla produkter root 533726 -  
    Comirtary (BioNTech) product 533729 Vaccinationspreparat (tillverkare)  
- - COVID-19 Vaccine Moderna (MODERNA) product 533761 Vaccinationspreparat (tillverkare)  
- - Vaxzevria (AstraZeneca) product 533741 Vaccinationspreparat (tillverkare)  


Kombinationer som granskas

Av dataskyddsskäl har inte alla möjliga kombinationer räknats med. I tabellen nedan beskrivs de kombinationer som har tillgängliga mätare.

Kombinationer för mätaren Givna doser

Område Tid Ålder Vaccinationsdos
SVD/stora kommuner Dag/Vecka/Alla tider Alla åldrar Första dosen/Andra dosen/Tredje dosen/Alla doser
SVD/stora kommuner Vecka/Alla tider Åldersgrupp/Alla åldrar Första dosen/Andra dosen/Tredje dosen/Alla doser
Kommuner med under 50k invånare Alla tider Åldersgrupp/Alla åldrar Första dosen/Andra dosen/Tredje dosen/Alla doser

 

Som stora kommuner räknas kommuner med över 50 000 invånare:
Esbo, Helsingfors, Tavastehus, Joensuu, Jyväskylä, Kotka, Kouvola, Kuopio, Lahtis, Villmanstrand, S:t Michels, Uleåborg, Björneborg, Borgå, Rovaniemi, Salo, Seinäjoki, Tammerfors, Åbo, Vasa, Vanda. 

Kombinationer för andra mätare

Område Tid Ålder Vaccinationdos
SVD/kommuner Alla tider Åldersgrupp/Alla åldrar Första dosen/Andra dosen/Tredje dosen/Alla doser

Uppgiften visas bara för sådana kombinationer med en befolkningsbakgrund på minst 20 personer.

Exempel på materialsökningar

 • Mätarens ”Givna doser” fördelning per dag: Identifikationen för mätarens nod 533175, identifikationen för dosdimensionens flik för första< dosnivå 533170 utvidgad med alla dosnivåers flik L och identifikationen för tidsdimensionens flik för första dagsnivå 525459 utvidgat till flikerna L för alla dagsnivåer:  https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/vaccreg/cov19cov/fact_cov19cov?filter=measure-533175&row=cov_vac_dose-533170L&column=dateweek20201226-525459L 

Se även

Gränssnittets logik beskrivs kort nedan:

API-logik

Via API kan du hämta uppgifterna antingen i CSV- eller JSON-format. Gränssnittet bygger på dimensioner som fördelar sig på paren <dimensionsidentifikation> - <nodidentifikation> (id-sid). Av dessa två är id text och sid en sifferserie. Som avskiljare används bindestreck (-). Genom att välja ett eller flera id-sid-par, väljer man det perspektiv man vill granska datan från. I JSON-format finns en förteckning över alla tillgängliga id-sid-par på adressen: https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/vaccreg/cov19cov/fact_cov19cov.dimensions.json

Den egentliga datan finns på adressen: https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/vaccreg/cov19cov/fact_cov19cov.json.

Den här adressen återställer materialets standardvy: Förfrågan till gränssnittet bildas enligt följande: https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/vaccreg/cov19cov/fact_cov19cov.json?row=<id1>-<sid1>&column=<id2>-<sid2>&filter=measure-<,mätarens id>.

Efter frågetecknet kommer de önskade id-sid-paren för rad- och kolumn-variablerna (row, column). Den valda mätaren väljs med variabeln filter.

Förutom i JSON-stat-format är det också möjligt att hämta data i CSV-format via gränssnittet. Detta sker helt enkelt genom att ersätta "json" med "csv” i adressen.

Mer information om formatet JSON-stat 

Kontaktuppgifter

Kontakt och frågor om materialet:
rokotusrekisteri (at) thl.fi

Respons om THL:s kubanvändargränssnitt och API för öppna data:
tietojarjestelmat (at) thl.fi

Kontaktuppgifter för allmänna frågor om THL:s öppna material