Hälsa och välbefinnande hos den vuxna befolkningen med utländsk bakgrund – MoniSuomi 2022

Var tredje invandrare har inte tillgång till tillräckliga läkartjänster

Uppgifterna i denna statistik är från undersökningen MoniSuomi 2022, där man under-sökte det upplevda välbefinnandet och hälsan samt serviceupplevelserna hos utlandsfödda personer med utländsk bakgrund (i fortsättningen invandrare).

Av undersökningen framgick att var tredje invandrare inte hade tillräcklig en tillgång till tjänster på läkarmottagning i förhållande till sitt behov. Andelen ökade tydligt när uppgifterna för 2022 jämfördes med situationen 2018 (25 % jämfört med 33 %). Andelen personer som inte hade en tillräcklig tillgång till tjänster på läkarmottagning var klart högre bland invandrare än bland hela befolkningen (33 % jämfört med 25 %).

22 procent av invandrarna rapporterade om psykisk belastning medan andelen bland hela befolkningen var 18 procent. Andelen personer med psykisk belastning bland invandrarna ökade mellan 2018 och 2022 (17 % jämfört med 23 %). Det fanns skillnader mellan landsgrupperna men den psykiska belastningen var vanligast bland män som hade flyttat till Finland från Mellanöstern och Nordafrika (29 %).

Som jämförelseuppgifter för undersökningen MoniSuomi används 1) undersökningen Hälsosamma Finland 2022 (20–74-åringar) och 2) undersökningen FinMonik 2018–2019 (20–64-åringar). När man undersöker förändringen med avseende på tid begränsas analyserna till åldersgruppen 20–64-åringar. Det finns omfattande information om olika delområden och i denna rapport granskas två centrala teman inom hälsan: tillgången till tjänster på läkarmottagning och den psykiska belastningen hos invandrarna i Finland. Statistikuppgifterna publiceras dessutom som indikatorer på THL:s webbplats.

Ladda ner hela statistikrapporten

Statistisk graf, vars huvudsakliga observationer beskrivs i texten på sidan. Länk till de exakta siffrorna från thl.fi/monisuomi/tulokset.
Figur 1. Personer som fått otillräckliga tjänster på läkarmottagning under 2018 och 2022 enligt land, 20–64-åringar, modellstandardiserad andel, %.

Statistikbeskrivning

Statistiken grundar sig på undersökningen MoniSuomi som genomförs vart fjärde år. Urvalet i undersökningen hämtades från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas system genom ett slumpmässigt urval under augusti 2022. Urvalet omfattade 18 600 utlandsfödda personer med utländsk bakgrund som har bott i Finland under minst 12 månader och som var i ålder 20–74 år vid tidpunkten för urvalet. Undersökningsmaterialet samlades från september 2022 till mars 2023. Jämförelseuppgifter finns i enkätdelen i undersökningen Hälsosamma Finland 2022.
Statistiken publiceras första gången 2023.

Källa

Hälsa och välbefinnande hos den vuxna befolkningen med utländsk bakgrund – MoniSuomi 2022: Var tredje invandrare har inte tillgång till tillräckliga läkartjänster. Statistik rapport 5/2024. THL, Helsingfors.

Ytterligare information

Hannamaria Kuusio
forskningschef, THL
tfn. 029 524 7657

Eero Lilja
statistikforskare, THL
tfn. 029 524 7251

e-post: [email protected]