Social service

Statistik om ämnet

Socialservice för barn, unga och familjer

Socialtjänster för vuxna

Under temat social service för vuxna har vi samlat THL:s statistik om central social service för befolkningen i arbetsför ålder.

Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte

En uppskattning av antalet personer som deltar i arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte under året och antalet personer som årligen avbryter arbetsverksamheten. Den nationella statistiken publiceras vart tredje år med början år 2010.

Medling i brott- och tvistemål

Brott- och tvistemål som överlämnats till medling, resultatet av medlingen och misstänkta och parter som deltagit i medlingen efter kommun och region.

Social kreditgivning

Statistiken är en uppskattning av i vilken omfattning social kreditgivning används i kommunerna, antalet personer som får kredit och kostnaderna för kreditgivningen. Den nationella statistiken publiceras vart tredje år.

Utkomststöd

Uppgifter om utgifterna för utkomststöd i sista hand som ingår i kommunernas socialvård, uppgifter om de hushåll som får stödet och uppgifter om personerna i hushållet efter kommun och region.

Statistik- och indikatorbanken Sotkanet