Säkerheten inom service som ges i hemmet

Förutseende och medveten planering är en förutsättning för trygga social- och hälsovårdstjänster. En bra säkerhetskultur minskar antalet olycksfall, farliga situationer och störningar samt förbättrar personalens ork. 

Inom hemvården och andra social- och hälsovårdstjänster som tillhandahålls i hemmet ska cheferna och personalen beakta de centrala säkerhetsaspekterna.

 • Ta hand om dig själv
 • Anteckna säkerhetsaspekterna i klientplanen
 • Ta med klienterna och deras anhöriga när du planerar, genomför och bedömer säkerheten i vardagen
 • Förutse, förebygg och rapportera våldssituationer
 • Förebygg fall genom samarbete
 • Identifiera riskfaktorer för uppkomsten av trycksår
 • Kom ihåg hygienen
 • Säkerställ näringstillförseln
 • Sköt om brandsäkerheten
 • Identifiera risker i miljön och verksamheten
 • Rapportera farliga situationer och störningar
 • Säkerställ informationsgången
 • Säkerställ säkerheten under dina arbetsresor 
 • Upprätthåll säkerhetskulturen

Läs mer om hur man främjar säkerheten: