E-cigaretter

E-cigaretter dvs. elektroniska cigaretter drivs med batterier och förångar vätska som finns i cigarettens behållare. 

Grundämnet i vätskan är glycerol eller propylenglykol. Dessa ämnen finns också i fabrikstillverkade cigaretter, kosmetiska produkter och vissa livsmedel. Vätskorna kan vara nikotinfria eller innehålla nikotin. Vätskorna som säljs i Finland får endast ha tobakssmaker.

E-cigaretter innehåller inte tobak och det uppstår ingen förbränningsreaktion vid användningen av dem, som det gör när man röker cigaretter. E-cigaretter kan se mycket olika ut, men alla fungerar enligt samma princip. 

E-cigaretter innehåller hälsoskadliga ämnen

  • Nikotinet i e-cigaretter orsakar ett starkt beroende och det har sina egna hälsorisker.
  • Användningen av e-cigaretter stör lungornas normala funktion och försämrar lungornas funktionsförmåga.
  • Enligt experimentella undersökningar kan användningen av e-cigaretter främja uppkomsten av förändringar som ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar.
  • E-cigaretternas vätskor och ånga innehåller flera skadliga ämnen, såsom (flyktiga organiska) PAH- och VOC-föreningar. En del av föreningarna är samma cancerframkallande föreningar som i tobaksrök, men mängderna är i allmänhet mindre.
  • I vissa e-cigarettvätskor har man påträffat silikat- och metallpartiklar och läkemedelsrester.
  • En del av e-cigarettvätskorna har i laboratorietester orsakat toxiska effekter på cellerna.

Hösten 2019 rapporterade USA om sjukdomshändelser och dödsfall i samband med användning av e-cigaretter. Symtomen hos de insjuknade har bland annat varit andnöd, bröstsmärtor, magsmärtor, hosta, blodiga upphostningar, kräkningar, diarré och feber.

De amerikanska hälsovårdsmyndigheterna utreder orsakerna till sjukdomshändelserna. Största delen av de insjuknade vars produkter har bekräftats har använt tetrahydrocannabinol (THC, den psykoaktiva föreningen i cannabis). Utredningen försvåras av det breda spektrumet av e-cigarettvätskor och av att produkter anskaffats från gatuhandeln.

I november meddelade Centers for Disease Control and Prevention (CDC) att man hittat ett e-vitaminacetat i alla lungprover som tagits av de insjuknade. De övriga kemikaliernas andel av lungskadorna är än så länge oklar.

Mer information från hälsovårdsmyndigheterna i USA (på engelska):

U.S. Food and Drug Administration (FDA) 
Centers for Disease Control and Prevention (CDC) 

Om du använder e-cigaretter och ditt hälsotillstånd försämras plötsligt ska du omedelbart uppsöka läkare och berätta att du har använt e-cigaretter. Ta med dig e-cigarettvätskan som du använt så att man snabbt kan ta reda på tillverkaren och beståndsdelarna. Använd endast sådana e-cigaretter och e-cigarettvätskor som säljs av en aktör med försäljningstillstånd enligt Finlands tobakslag. 

Hälsoeffekterna av långvarigt bruk är okända

Hälsoeffekterna av e-cigaretter undersöks mycket. Det finns dock fortfarande mycket lite information om de negativa effekterna av e-cigaretter jämfört med hur mycket man känner till om de negativa effekterna av tobaksprodukter. 

Effekterna av långtidsanvändning blir kända först efter flera år eller årtionden. Då har man kunnat följa upp hälsan hos personer som börjat använda e-cigaretter under de senaste åren tillräckligt länge för att upptäcka uppkomsten av sjukdomar som utvecklas långsamt, såsom cancer.

E-cigaretter innehåller mindre skadliga ämnen än tobak och tobaksrök. Det är svårt att på ett tillförlitligt sätt bedöma hur stor skillnaden mellan effekterna av exponering för skadliga ämnen är på lång sikt. Skadorna kan också vara delvis olika vid användning av e-cigaretter och rökning.

Rökning är en av de centrala riskfaktorerna för hjärt- och kärlsjukdomar, men även nikotin har en självständig inverkan på cirkulationsorganen. Med hjälp av de e-cigaretter som finns på marknaden idag kan kroppen absorbera nikotin lika effektivt som från cigaretter. Experimentella undersökningar tyder på att e-cigaretter främjar uppkomsten av förändringar i kroppen som ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar.

De rapporterade biverkningarna vid användning av e-cigaretter har varit bland annat bröstsmärtor, hög puls, huvud-, hals- och buksmärtor, yrsel, feber, irritation eller uttorkning i svalget och munnen, lunginflammation och lågt blodtryck.

E-cigaretter och inomhusluft

När man använder e-cigaretter bildas utsläpp av olika föreningar i inomhusluften. Utsläppen kan också påverka utomstående.

E-cigaretter påverkar dock inomhusluften och exponeringen för skadliga ämnen mindre än tobaksrök.

E-cigaretter är inte en effektiv hjälp för att sluta röka

E-cigaretter används ofta som stöd av personer som vill röka mindre eller helt sluta röka. En del personer lyckas också att sluta med hjälp av dem. Forskningsrönen i frågan är dock bristfälliga och delvis motstridiga. E-cigaretter kan således inte betraktas som ett effektivt hjälpmedel för att sluta röka.  

Undersökningar visar att en stor del av dem som försöker sluta röka med e-cigaretter återgår till att röka vanliga cigaretter, fortsätter att använda båda produkterna parallellt eller blir användare av e-cigaretter. Med andra ord kan de inte frigöra sig från nikotinberoendet. 

Enligt läkemedelslagen ska produkter som lämpar sig som stöd för personer som vill sluta röka bevisligen vara säkra och effektiva för sitt användningsändamål.