Statistikföring av coronavirusfall

THL:s statistik över coronavirusinfektioner baserar sig på uppgifterna i registret över smittsamma sjukdomar. Tidigare anmälde förutom laboratorierna också läkarna fall som verifierats med coronavirustest (PCR- eller antigentest) till registret över smittsamma sjukdomar. I och med en förordningsändring har man slopat läkares anmälan från och med den 21 januari 2022.

Vad avses med coronavirusfall?

Fall som laboratorierna verifierat med coronavirustest (PCR- eller antigentest) registreras i registret över smittsamma sjukdomar. Slopandet av läkares anmälan minskar inte antalet verifierade fall, eftersom registret över smittsamma sjukdomar har kombinerat laboratoriets och läkarens anmälningar om samma person.

Hur registreras fallen i registret över smittsamma sjukdomar och varför ändras uppgifterna ibland?

Registret över smittsamma sjukdomar förenar automatiskt laboratoriets och läkarens anmälningar om samma person. På grund av denna sammanslagning kan antalet fall per dag ändras.

Nya fall registreras enligt provtagningsdatum i registret över smittsamma sjukdomar.

Fram till slutet av 2022 slog registret över smittsamma sjukdomar samman, alla anmälningar som gjorts om samma person inom ett år, till ett enda fall. Från och med början av 2023 kombinerar registret, alla anmälningar om samma person som gjorts inom en tremånadersperiod, till ett enda fall. 

THL kompletterar personuppgifterna om coronavirusfallen i befolkningsdatasystemet. Ändringsförslag kan ändra de regionala uppgifterna om personernas bakgrundsuppgifter, till exempel om bostadsorten eller om det inte finns någon sådan, om vårdplatsen preciseras och fallen därmed statistikförs i ett annat område.

I vilken kommun eller i vilket sjukvårdsdistrikt registreras ett fall?

Ett COVID-19-fall registreras i en viss kommun och ett visst sjukvårdsdistrikt enligt följande:

  • I första hand registreras fallet i personens hemkommun eller boendekommun på basis av uppgifter från befolkningsdatasystemet.
  • I andra hand registreras fallet i kommunen på personens vårdplats.
  • Om ingen av de ovan nämnda är känd registreras fallet i den kommun där det laboratorium som tagit provet är beläget.
  • Om personen inte är inskriven i Finland, dvs. det inte finns uppgifter om personens hemkommun i befolkningsdatasystemet, registreras coronafallet i den kommun där vårdplatsen är belägen. Om vårdplatsen inte är känd registreras fallet i den kommun där det anmälande laboratoriet är beläget

Varför skiljer sig antalet nya COVID-19-fall per dag som THL meddelat från antalet som sjukvårdsdistrikten meddelat?

Nya COVID-19-fall rapporteras i registret över smittsamma sjukdomar enligt provtagningsdagen, dvs. statistikföringsdagen.  

Nya fall som anmälts till registret över smittsamma sjukdomar kan fördelas över flera dagar på grund av fördröjningar i rapporteringen. Fördröjningarna kan gälla bland annat dataöverföring.

Sjukvårdsdistriktet kan samma dag meddela om nya positiva fynd på sitt område.

Exempel

Exempel 1: Skillnader i antalet fall per dag i statistiken från THL och sjukvårdsdistriktet

Om en persons prov har tagits 26.10.2020 och svaret är klart 27.10.2020 kan sjukvårdsdistriktet meddela om resultatet genast efter att det blivit klart, dvs. 27.10.2020.

Uppgifterna om ett nytt positivt COVID-19-fall införs i registret över smittsamma sjukdomar i allmänhet med en till tre dagars fördröjning. Uppgiften registreras enligt provtagningsdagen, dvs. i detta fall 26.10.2020, även om uppgiften har införts i registret till exempel 28.10.2020.

Exempel 2: Statistikföringskommunen för ett nytt fall har ändrats inom fem dagar

Personen kommer från Kemi, som ligger i Länsi-Pohjas sjukvårdsdistrikt. COVID-19-prov har tagits i Rovaniemi, där personen vårdats vid Lapplands centralsjukhus. Lapplands centralsjukhus hör till Lapplands sjukvårdsdistrikt.

Statistikföringskommunen för ett sjukdomsfall bestäms i första hand utifrån personens hemkommun som erhållits från befolkningsdatasystemet och i andra hand utifrån den kommun där vårdplatsen eller laboratoriet är beläget. I samband med uppdateringen ändrades statistikkommunen enligt personens hemort från Rovaniemi till Kemi. Samtidigt ändrades även sjukdomsfallets sjukvårdsdistrikt från Lapplands sjukvårdsdistrikt till Länsi-Pohjas sjukvårdsdistrikt.

Exempel 3: Flyttning till annan ort

En COVID-19-patient blev provtagen och fick sin diagnos i mars medan hen bodde i Vanda, som ligger i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt. Fallet statistikförs i registret över smittsamma sjukdomar till Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, även om personen senare flyttar till Åbo, som ligger i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt.

Exempel 4: Positivt COVID-19-prov har tagits någon annanstans än i hemkommunen

Personen bor i Tammerfors, som hör till Birkalands sjukvårdsdistrikt. Personen semestrar i Esbo och ger ett positivt coronatest i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt. Resultatet statistikförs enligt hemkommun i Tammerfors och Birkalands sjukvårdsdistrikt.

Mer information