Coronavirusvarianter

På denna sida:

Typiskt för virus är att de muterar hela tiden. Så gör även coronaviruset SARS-CoV-2.

Under sommaren 2023 utgör cirka 90 procent av de sekvenserade SARS-CoV-2-virusen i Finland virus från XBB-rekombinantfamiljen, medan BA.2- och BA.5-undergrupperna fortsätter att cirkulera med låg prevalens. Resultaten från Finlands SARS-CoV-2-genomuppföljning överensstämmer med varianttrender som observerats på andra håll i Europa.

När virus förökar sig uppstår förändringar, det vill säga mutationer, i deras arvsmassa. Mutationer är en del av den naturliga evolutionsprocessen för ett virus och riktas ofta mot de strukturer i viruspartikeln som kommer i kontakt med värdcellsmiljön. Från en virusgrupp utvecklas separata grupper i en takt som är beroende av evolutionstrycket och virusets egenskaper, och som undergrupperna i sin tur härstammar från. Under SARS-CoV-2-pandemin har dessa också allmänt kallats varianter.

Flera virus, inklusive coronaviruset, kan också förändras med hjälp av så kallad rekombination. När två virusvarianter infekterar samma cell samtidigt kan de byta arvsmassa sinsemellan.

Flera olika varianter av coronaviruset har cirkulerat i världen och nya utvecklas ständigt. De dominerande varianterna ger förr eller senare vika för antingen virusvarianter som härstammar från dem själva eller helt nya varianter.

Uppföljning av coronavirusvarianter

Coronavirus undergrupper kan bestämmas från PCR-positiva patientprov med hjälp av sekvensering, dvs bestämning av aminosyrasekvensen i virusets arvsmassa. Med hjälp av sekvensinformationen kan förutom fastställning av virusets genetiska grupp, bl.a även mutationer upptäckas i dem.

Bland alla coronavirus PCR-positiva sampel i Finland väljs varje vecka ut ett urval för sekvensering och uppföljning av varianter på olika håll i Finland. SARS-CoV-2-virus undersöks också i avloppsvattnet.

Både coronavirusets undergrupper och enskilda mutationer följs upp och undersöks på nationell och internationell nivå bland annat på grund av risken för eventuella förändringar i deras spridningsförmåga och sjukdomens allvarlighet, samt för att utreda vaccineffekten, läkemedelskänsligheten och känsligheten hos diagnostiska test. 

THL utvärderar spridningen av olika varianter i samarbete med sjukvårdsdistrikten och hälsovårdsmyndigheterna i andra länder samt Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC) och WHO.

Namngivning av coronavirusvarianter

Coronavirusvarianterna har flera namn som används beroende på sammanhanget. Det vetenskapliga namnet på en variant beskriver dess evolutiva grupp.

WHO namnger de viktigaste coronavirusgrupperna med grekiska bokstäver. För undergrupperna används kombinationer av två bokstäver. Coronavirusets rekombinantgrupper namnges med en bokstavskombination som börjar med X.

Klassificering av virusvarianter

Med hjälp av den storskaliga globala sekvenseringen av koronavirus kan de cirkulerande genetiska gruppernas evolution och spridning följas. Data från individuella genetiska grupper samlas in konstant och analyseras för bedömning av deras inverkan på pandemin. WHO klassificerar varianter med egenskaper som anses kunna påverka pandemin som variant of concern (VOC), variant of interest (VOI) eller variant under monitoring (VUM), beroende på graden av bevis. För närvarande cirkulerar nästan enbart grupper inom omikron, varav ett tiotal är klassificerade som VOI- eller VUM-grupper. ECDC kategoriserar varianter på basen av den lokala situationsbedömningar inom EU/EES-regionen och i enlighet med WHO:s variantdefinitioner.

Omikron

Omikronvarianten (B.1.1.529-gruppen) fick stor spridning ut i världen i slutet av 2021, då undergrupperna BA.1 och BA.2 orsakade den fjärde smittvågen av coronaviruset. BA.4 och BA.5 spred sig över världen i slutet av våren 2022 och orsakade en femte coronavåg. BA.4 och BA.5 skiljer sig från BA.2-underlinjen i fråga om de fyra spikproteinmutationerna som verkar medföra fördelar i fråga om spridningsförmågan och förmågan att kringgå immunförsvaret.

Varianten avviker avsevärt från de övriga coronavirusgrupperna, eftersom 26–32 mutationer har observerats i spikproteinet. Utifrån nuvarande forskningsrön har man bedömt att omikronvarianterna sprider sig effektivare, orsakar mindre allvarlig sjukdom som kräver sjukhusvård och kringgår vaccin- och infektionsimmuniteten effektivare än de varianter som föregick dem.

Att omikron har effektivare smittsamhet syns särskilt i form av fler smittfall i familjekretsen och stora smittkluster. Fall konstateras också allt oftare bland personer som redan insjuknat i covid-19 samt hos personer som fått flera vaccindoser. Den lindrigare sjukdomsbilden förklaras delvis av den exponerade befolkningens högre vaccin- och infektionsimmunitet jämfört med den tid då deltavirusvarianten var en dominerande variant.

XJ-rekombinant

I Länsi-Pohja sjukvårdsdistrikt observerades i januari 2022 ett coronavirus som är en kombination av undergrupperna BA.1 och BA.2. XJ-rekombinanten anses inte avvika avsevärt från sina föräldrastammar. THL följde intensifierat spridningen av XJ-rekombinanten och undersökte bland annat dess genetiska egenskaper  och förmåga att undvika vaccinationsskydd i samarbete med Helsingfors universitet och Länsi-Pohja sjukvårdsdistrikt. De sista observationerna av XJ-rekombinanten är från sommaren 2022.
THL och Helsingfors universitet har upptäckt en rekombinerad variant av omikron

Vaccin och genomgången sjukdom skyddar

Enligt nuvarande uppgifter skyddar de coronavaccin som används mot allvarliga former av coronavirussjukdom oberoende av vilken variant sjukdomen orsakas av. Vaccinernas skyddseffekt för att förhindra smitta är dock sämre mot omikron än mot tidigare virusvarianter. Även genomgången sjukdom skyddar enligt nuvarande uppgifter mot allvarlig covid-19.
Läs mer: Vaccinernas effekt mot coronavirus

Hur kan man skydda sig mot coronavirusvarianter?

Spridningen av coronavirusvarianter kan förebyggas med samma metoder som andra luftvägsinfektioner. Vaccinationer enligt rekommendationerna är en viktig del av skyddet mot alla undergrupper av omikron.
Förebyggande av luftvägsinfektioner

Mer information: