Förebyggande av infektionssjukdomar av personer som anlänt från Ukraina och deras vaccinationer

Denna rekommendation är avsedd för yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården. Hit har vi samlat information och anvisningar om bekämpning av infektioner samt vaccinationer. 

Man kan läsa om social- och hälsovårdstjänster för personer som kommer från Ukraina och om hur de ordnas i social- och hälsovårdsministeriets kommuninfo. I den beskrivs också den rättsliga grunden och ansvaret för att ordna dessa tjänster.
Kommuninfo: Social- och hälsovårdstjänster för personer från Ukraina

Screening och bekämpning av infektionssjukdomar hos personer som anländer från Ukraina 

Mässling, vattkoppor, luftvägsinfektioner orsakade av virus och tarminfektioner sprids lätt i folkmassor om de hygieniska förhållandena är bristfälliga. Risken för att barn ska insjukna i infektionssjukdomar är densamma som för andra barn i Finland. En del av barnen från Ukraina är dock särskilt mottagliga för infektionssjukdomar till exempel på grund av bristfälligt vaccinationsskydd. 

Bristande hygien och kartläggning av exponerade samt fördröjningar i tillgången till vård gynnar också spridningen av meningokock; man kan även smittas av meningokock från en symtomfri bärare av sjukdomen. 

Särskild uppmärksamhet ska fästas vid möjligheten att allmänfarliga smittsamma sjukdomar, såsom tuberkulos, mässling, polio och difteri kan förekomma. Spridningen av dem ska förebyggas. 

Inledande intervju och hälsoundersökning 

Personer som kommer från Ukraina kan erbjudas möjlighet till en inledande hälsoundersökning som kartlägger hälsotillståndet, screeningundersökningar och vaccinationer. Som stöd för intervjun kan man använda en modell för inledande hälsoundersökning av asylsökande.

Screeningundersökningar för smittsamma sjukdomar kan också erbjudas när en person söker sig till hälso- och sjukvården av någon annan orsak. Undersökningarna är frivilliga. 

Det är viktigt att omedelbart identifiera och behandla hälsoproblem som kräver brådskande vård. Det är också viktigt att trygga kontinuiteten i vården av kroniska sjukdomar.

Den akuta krisen har omfattande konsekvenser för det psykiska tillståndet och den psykiska hälsan. Då är det viktigt att kartlägga situationen och trygga de grundläggande behoven. 

Vid den inledande hälsoundersökningen går man bland annat igenom följande när det gäller smittsamma sjukdomar: 

 1. vistelseområden och omständigheter före flytten, flyktingläger 
 2. nuvarande symtom, i synnerhet hosta, upphostningar, blodhosta, smärtor, viktnedgång, feber, aptitlöshet, diarré, nattsvettningar  
 3. vaccinationshistoria, eventuellt ärr efter BCG-vaccination på barn under 7 år  
 4. tidigare sjukdomar och behandlingar, bland annat mässling, tuberkulos, hiv, syfilis och andra sjukdomar som kräver kontinuerlig läkemedelsbehandling
 5. eventuell exponering för smittsamma sjukdomar, till exempel tuberkulos i den närmaste kretsen, injektion av droger, oskyddat sex, fängelsebakgrund, sexarbete eller sexköp
 6. nuvarande medicinering  
 7. längd och vikt på barn 

Läs mera

Information om hälsa, psykisk hälsa och välbefinnande hos personer som kommer från Ukraina
Stöd för hälsa och välbefinnande hos personer som flytt från Ukraina

Screening av infektionssjukdomar 

Screening av tuberkulos hos personer som kommer från Ukraina

Ukraina är ett land med hög tuberkulosincidens. Enligt WHO:s rapport år 2020 var incidensen 73/100 000. Tuberkulos är en allmänfarlig smittsam sjukdom. Dessutom är både MDR-TB och HIV-TB vanliga infektioner i Ukraina.

Vi rekommenderar att alla som kommer från Ukraina erbjuds screening för tuberkulos som omfattar lungröntgen (thorax-bild, framifrån och från sidan), en symtomenkät och information om tuberkulos.

En person med symtom som har hosta, upphostningar eller blodhosta hänvisas omgående till undersökningar och vård. Förutom thorax-bilden görs även andra undersökningar som behövs för att konstatera tuberkulos hos personer med symtom, såsom insamling av sputumprov.
På en symtomfri person görs thorax-röntgen i samband med den inledande intervjun eller när personen söker sig till hälso- och sjukvården av någon annan orsak. 

Obs! Röntgenundersökning av symtomfria gravida kvinnor genomförs inte förrän sista trimestern.

Tuberkulosvaccination dvs. BCG

Barn under 7 år som kommer från Ukraina erbjuds också BCG-vaccin.
Läs mer om BCG-vaccinet 

Den som ska screenas eller hennes / hans föräldrar informeras om tuberkulos och dess symtom. Man ska särskilt nämna möjligheten att tuberkulossymtom kan utvecklas under vistelsen i Finland. Den som deltar i screeningen uppmanas att utan dröjsmål uppsöka läkare om hon / han  får eventuella symtom på tuberkulos. 
Anvisningar om tuberkulos på olika språk, även ukrainska (Tuberkuloosi.fi, på finska)

Smittsamma sjukdomar som screenas med laboratorieprov

Följande laboratorieprov rekommenderas för personer som anlänt från Ukraina inom tre månader från ankomsten till Finland. Undersökningarna är frivilliga. 

 • HIV-AgAb
  Principer för hiv-testning (Julkari, på finska) 
 • HBsAg, screening för hepatit B
  • Hos alla HBsAg-positiva personer rekommenderas det att man från samma blodprov undersöker HBcAb, HBcAbM, HBeAg och HBeAb. 
  • Om hepatit B-bärarskap (HBsAg pos) konstateras hos en person, får personer som bor i samma hushåll samt sexpartner avgiftsfritt hepatit B-vaccinationer enligt det nationella vaccinationsprogrammet. 
 • Trpa-Ab, screeningprov för syfilis 

Om en person har symtom som tyder på akut infektion, görs även andra nödvändiga undersökningar utifrån anamnesen. Vid behov konsulteras en infektionsläkare. 

Multiresistenta mikrober 

Personer som anländer från utlandet och behöver sjukhusvård screenas för multiresistenta mikrober enligt THL:s anvisningar samt regionala eller lokala anvisningar från yrkesutbildade personer som arbetar med att förebygga infektioner. 
Anvisning om smittbekämpning av multiresistenta mikrober (THL, Julkari, på finska)

Tryggande av kontinuiteten i behandling av infektioner

Om en infektion som kräver vård redan har konstaterats hos en person, är det viktigt att se till att behandlingen fortsätter. Om till exempel läkemedelsbehandling av tuberkulos eller HIV avbryts kan det äventyra patientens hälsa, orsaka resistensproblem i samband med behandlingen och öka risken för smittspridning.

Vaccinationer av personer som anländer från Ukraina

Det är viktigt att bedöma vaccinationsbehovet hos nyanlända i samband med den inledande intervjun eller strax efter ankomsten till landet. Vid behov bör vaccinationsskyddet kompletteras. 
Se anvisningarna på sidan Vaccinationer 

Tabell 2. Smittsamma sjukdomar som ska beaktas
Sjukdom     Eventuella symtom       Åtgärder
Tuberkulos  Långvarig hosta eller feber, blodhosta, viktminskning

Thx-bild som screening för alla, även symtomfria

Omedelbara undersökningar och vård för personer med symtom

Barn under 7 år kan behöva BCG-vaccin, se separat anvisning 

Mässling Feber, luftvägssymtom, eksem

Kontroll och komplettering av vaccinationsskyddet 

Snabb identifiering av sjukdomsfall

Polio

Feber, trötthet, illamående, stelhet i nacke/rygg, smärta i extremiteterna

Förlamningssymtom

Kontroll och komplettering av vaccinationsskyddet 

Snabb identifiering av eventuella sjukdomsfall

Difteri

Halsont, sväljsvårigheter, illamående, feber

Hudinflammation

Kontroll och komplettering av vaccinationsskyddet 

Snabb identifiering av eventuella sjukdomsfall

Meningokock

Feber, huvudvärk, nackstelhet, ljuskänslighet, snabbt försämrat allmäntillstånd

Punktformade blödningar i huden

Snabb identifiering av eventuella sjukdomsfall och kartläggning av närkontakter för att inleda eventuell profylaktisk medicinering
HIV
Hepatit B
Syfilis 
Se symtomen på webbsidan för respektive sjukdom Erbjudande av screeningprov
Covid-19  Se symtomen på webbsidan för sjukdomen Erbjudande av vaccinationer

Se även

Mera information om bekämpning av infektionssjukdomar

Mera information om tuberkulos och förebyggande av det