Kompetenscentrum för biologiska hot

Kompetenscentrum för biologiska hot (BUOS) är en nationell expertorganisation för bioskyddsmedicin och hantering av biologiska hot. Dess mål är att stöda bekämpningen av sådana biologiska hot som bygger på avsiktlig spridning av mikroorganismer. Dessutom stöder den beredskap på hot och ökar den nationella medvetenheten och samarbetet inom området. 

Kompetenscentret för biologiska hot är ett gemensamt projekt för THL, försvarsmakten och Livsmedelsverket. Det leds av en styrgrupp med medlemmar från båda instituten och från social- och hälsovårdsministeriet, försvarsministeriet och jord- och skogsbruksministeriet som leder dem.

Uppgift för kompetenscentret för biologiska hot

  • bedriva forsknings- och utvecklingsarbete som handlar om biologiska hot och beredskap inför sådana
  • koordinera laboratoriediagnostik som hör ihop med biologiska hot
  • bedöma risker och upprätta riktlinjer för biosäkerhet och bioskydd
  • ordna utbildning och seminarier om biologiska hot och biosäkerhet och bioskydd för säkerhetsmyndigheter och personer som arbetar inom hälso- och sjukvård
  • främja samarbetet inom nationell biosäkerhet bland annat genom det finländska nätverket för biosäkerhet och bioskydd som centret grundat
  • upprätthålla kontakter och forskarutbyte inom det internationella bioskyddsområdet.

Kontaktinformation

Mika Salminen
professor
Institutet för hälsa och välfärd
tfn 029 524 8454
[email protected]

Simo Nikkari
professor
Centret för militärmedicin
tfn 0299 800 (växel)
[email protected] 

Leena Räsänen
direktör för livsmedelssäkerhetsavdelningen
Livsmedelsverket
tfn 029 530 0400 (växel)
[email protected]