Föreskrifter

Informationshanteringen inom social- och hälsovården och den elektroniska behandlingen av kunduppgifter styrs av THL:s föreskrifter som grundar sig på lagen om kunduppgifter.

Föreskrifterna gäller datastrukturerna för kunduppgifter och förmedlingen av uppgifter till aktörer utanför social- och hälsovårdstjänsterna.

Med hjälp av informationssäkerhetsplaner styrs aktörerna inom social- och hälsovården till en tillräcklig och enhetlig informationssäkerhets- och dataskyddspraxis. Dessutom förenhetligas de väsentliga kraven på informationssystem och välbefinnandeapplikationer på riksnivå. Föreskrifterna om väsentliga krav gäller lösningarnas funktionalitet, interoperabilitet och informationssäkerhet. Föreskrifterna styr också certifieringen av system och applikationer som behandlar kunduppgifter och uppgifter om välbefinnande.

Aktörer som berörs av föreskrifterna

  • Tillhandahållare av social- och hälsovårdstjänster
  • Apotek
  • Folkpensionsanstalten
  • Tillverkare av klient- och patientdatasystem för social- och hälsovården samt tillverkare av informationssystem för apoteken
  • Producenter av informationssystemtjänster inom social- och hälsovården
  • Producenter av Kanta-förmedlingstjänster

THL:s föreskrifter för att harmonisera kraven för informationshantering inom social- och hälsovården

Material angående föreskrifterna:

2024

2023

2022