Varför bör man göra en förhandsbedömning?

Att överväga olika alternativ och fundera över deras konsekvenser är en del av det normala beredningsarbetet som kommunerna och regionerna dagligen utför. En förhandsbedömning av konsekvenserna är också till stor nytta i praktiken.

Sex skäl till att göra en förhandsbedömning av konsekvenserna före varje stort beslut

1. Med hjälp av förhandsbedömningen får man en helhetsbild av ärendet som ska avgöras

De som bereder besluten representerar i allmänhet ett visst verksamhetsområde och de har den sakkunskap som krävs. En förhandsbedömning av konsekvenserna gör det lättare att se på saken även utanför det egna verksamhetsområdet, så att beslutet fattas i ljuset av mer omfattande information. Samarbetet över sektorsgränserna hjälper till att skapa en mångsidig helhetsbild av det som ska beslutas.

2. Beslutet grundar sig på information

Förhandsbedömningen av konsekvenserna ger inga färdiga svar. Politiskt beslutsfattande handlar också om att göra val utifrån värderingar. Det är inte ens säkert att bedömningen resulterar i bra alternativ; ibland måste man välja det minst dåliga av två dåliga alternativ. Om det har gjorts en förhandsbedömning kan beslutsfattaren dock vara säker på att beslutet är motiverat.

3. Förhandsbedömningen ökar transparensen i beslutsfattandet

Förhandsbedömningen lyfter fram förslagets fördelar, nackdelar och eventuella konflikter. Kommuninvånarna har rätt att få information om ärenden som bereds och som det fattats beslut om. De som redan har gjort förhandsbedömningar en längre tid har märkt att även om beslutet inte tilltalar någon invånargrupp, är det till stor nytta i de efterföljande diskussionerna att förhandsbedömningen har gjorts och att alla kan ta del av dess resultat. 

4. Förhandsbedömningen hjälper till att minska skillnaderna i hälsa och välfärd

Konsekvensbedömning är ett sätt att minska den sociala ojämlikheten mellan olika grupper av människor. Genom att på förhand bedöma konsekvenserna av besluten för olika människogrupper kan man undvika beslut som ökar ojämlikheten, eftersom olika perspektiv synliggörs. Det finns stora skillnader i hälsa och välfärd mellan olika grupper av människor i hela Finland. 

5. Förhandsbedömningen är ekonomiskt förnuftig

Kostnadseffekterna ingår i förhandsbedömningen av konsekvenser. När ekonomin är stram är det särskilt viktigt att använda de knappa resurserna på ett ändamålsenligt och rättvist sätt.

6. Förhandsbedömningen stödjer kommunens eller regionens strategi

Förhandsbedömningen hjälper till att säkerställa att besluten är konsekventa med tanke på strategin och målen.

Till exempel bedömer Siilinjärvi kommun redan regelbundet beslut ur strategiskt perspektiv. I Siilinjärvis beslutsdokument finns en punkt där man bedömer den strategiska överensstämmelsen så här: ”Bedömning av konsekvenserna av beslut i förhållande till kommunstrategin”.