Kundresponsenkäter


Institutet för hälsa och välfärd (THL) genomför kundresponsenkäter inom primärvården i samarbete med välfärdsområdena och serviceproducenterna. Syftet med enkäterna är att få responsinformation från kunder som använder tjänsterna på ett enhetligt sätt och som genomförs samtidigt i samma tjänster i olika delar av landet. Enkäterna kompletterar den datainsamling om kundrespons som görs i regionerna och gör det möjligt att jämföra resultaten på ett enhetligt sätt för både yrkesutbildade personer och kunder. Resultaten av enkäten kommer också att utnyttjas i forskning och uppföljning av tjänster på nationell nivå.

Enkäterna görs på läkarmottagningar, skötaremottagningar, hos fysioterapeuter och socialarbetare/socialhandledare, på tandkliniker samt mödra- och barnrådgivningar. Kunderna får anvisningar om hur de besvarar enkäten i samband med sitt besök.

Enkätanvisningar och material för välfärdsområdena publiceras på de enkätspecifika sidorna cirka två månader innan enkäterna inleds.

Dessa sidor gäller kundrespons som THL samlar in nationellt. 

Om du vill ge respons om hälso- och sjukvårdstjänster ska du kontakta den berörda vårdenheten. 

Praktiskt genomförande av enkäterna 

THL genomför enkäterna i samarbete med välfärdsområdena. Det är i regel gratis att delta i enkäterna, men enheterna ska till exempel reservera arbetstid för att genomföra dem. 

THL ger anvisningar om det praktiska genomförandet av enkäten och producerar det material som ges till kunderna. Enkäterna besvaras elektroniskt och resultaten publiceras på nätet i form av databasrapporter från THL. 

Vad frågar man kunderna? 

THL har skapat en familj av indikatorer som omfattar flera olika enkäter. En del av frågorna i enkäterna är helt identiska, så resultaten kan jämföras mellan olika tjänster. 

Kunderna får till exempel frågor om 

  • behandling i rätt tid 
  • respekt för privatlivet och 
  • huruvida de upplevt att vården är till nytta. 

Enkäterna innehåller dessutom preciserande frågor med koppling till respektive tjänst. I mun- och tandhälsovårdens enkät ingår till exempel frågor om smärtlindring och hur bedömningen av vårdbehovet lyckats och i rådgivningarnas enkät om hur interaktionen mellan hälsovårdaren och barnet har lyckats och om rådgivningspersonalens tillgänglighet. 

Indikatorerna finns på finska, svenska och engelska. Serviceproducenter kan fritt använda indikatorerna när som helst.  

Tilläggsuppgifter  

Salla Sainio 
utvecklingschef 
[email protected]