Tillgång till tjänster och tjänsternas kontinuitet

Att förbättra tillgången är ett centralt mål för utvecklingen av social- och hälsovårdssystemet. För närvarande finns det betydande regionala skillnader särskilt i tillgången till basservice och i vårdens och tjänsternas kontinuitet.

I egenskap av serviceanordnare ska välfärdsområdena planera och tillhandahålla social- och hälsovårdstjänsterna på ett jämlikt sätt, i form av samordnade servicehelheter och nära kunderna med beaktande av befolkningens behov i välfärdsområdet. 

Sidans innehåll 

Begrepp

En förutsättningför tillgången är ett tillräckligt utbud av social- och hälsovårdstjänster för att befolkningen ska ha möjlighet att söka sig till tjänsterna vid behov. 

Tjänsternas kontinuitet ses ofta som kontinuitet i vård- eller klientrelationen mellan klienten och en yrkesutbildad person inom social- och hälsovården. Dessutom kan det innebära ett smidigt informationsutbyte mellan olika yrkesutbildade personer och datasystem som deltar i klientens serviceprocess samt kontinuitet i planeringen eller genomförandet av klientens serviceprocess. Kontinuitet i tjänsterna förutsätter också att de är tillgängliga. 

Servicens tillgänglighet är en del av tillgången. Utöver att de tjänster som behövs ska tillhandahållas i rätt tid ska det vara möjligt för klienten eller patienten att använda dem som närservice eller på distans. 

Tillgängliga tjänster

Tillgången till tjänster och tjänsternas kontinuitet följs upp nationellt via registerbaserad information och befolkningsenkäter. Information om serviceanvändarnas erfarenheter av tillgången och kontinuiteten samlas också in nationellt. 

Tillgång till tjänster

När det gäller att få vård ska de lagstadgade tidsfristerna följas både inom primärvården och den specialiserade sjukvården. Bestämmelser om att få vård finns i hälso- och sjukvårdslagen. Om tidsfristerna i lagen överskrids ska patienten ges möjlighet till vård antingen hos en annan anordnare eller inom den privata sektorn. Patienten har under vissa förutsättningar också rätt att söka vård i ett annat EU- eller EES-land. 

Inom socialvården grundar sig tillhandahållandet av tjänster på en bedömning av klientens individuella servicebehov. Bedömningen ska inledas utan dröjsmål eller inom en separat fastställd tid. Till exempel ska bedömningen av servicebehovet hos en klient över 75 år inledas senast inom 7 vardagar från det att personen eller dennes närstående eller annan företrädare har kontaktat välfärdsområdets socialservice. Bestämmelser om inledande av bedömning av servicebehovet och om tidsfristerna i anslutning till detta finns i socialvårdslagen.

Hur följs tillgången upp?

De besöksuppgifter som THL samlat in från välfärdsområdena och som beskriver användningen av tjänsterna beskriver i huvudsak utbudet av tjänster. Tillgången och utbudet följs upp genom att granska användningen av tjänsterna – till exempel hur många besök inom barnpsykiatrin som har genomförts i området i förhållande till befolkningen. Områden med fler besök har bättre tillgång till tjänster. 

Indikatorer som gäller tillgång används ofta för att hänvisa till hur inledandet av användningen av tjänsterna framskrider. Då gäller uppföljningen ofta iakttagandet av tidsfristerna för vården eller tjänsterna. I dessa indikatorer består basgruppen vanligtvis av klienter som är i behov av service under en viss tid. Av dem räknas andelen klienter som fått service inom utsatt tid ut. THL följer upp finländarnas erfarenheter av användningen av social- och hälsovårdstjänster med hjälp av befolkningsenkäter.

Tjänsternas kontinuitet

Tjänsternas kontinuitet är ett sätt att granska deras kvalitet. Till exempel inom primärvården har man i många undersökningar observerat att kontinuiteten i vården har ett samband med bättre vårdresultat, ökad patientsäkerhet och patientnöjdhet samt mindre användning av jourtjänster, samtidigt som det bidrar till kostnadshanteringen. 

THL:s kontinuitetsindikatorer för vården ingår i indikatorerna för kostnadseffektivitet inom social- och hälsovården (KUVA) och i uppföljningsindikatorerna för de riksomfattande målen för social- och hälsovården för 2023–2026.

Mer information