Främjande av hälsa och välfärd

Sidans innehåll

Främjande av hälsa och välfärd påverkar redan på förhand

Främjande av hälsa och välfärd är ett sätt att minska behovet av betungande, korrigerande tjänster.

Genom arbetet för främjande av hälsa och välfärd stöds alla människors möjligheter att främja och förbättra välfärden, hälsan, delaktigheten samt arbets- och funktionsförmågan. Möjligheter skapas genom att man sköter om förhållanden som stöder välfärden och gör sunda val.

Främjande av hälsa och välfärd

 • skapar en grund för arbets- och funktionsförmågan
 • minskar skillnaderna i hälsa och välfärd mellan befolkningsgrupperna
 • främjar och upprätthåller välfärd, hälsa, trygghet och delaktighet
 • stärker den psykiska hälsan och förebygger rusmedelsskador
 • förebygger sjukdomar, olycksfall, våld, marginalisering och utanförskap

Främjande av hälsa och välfärd riktar sig till individen, samhället, befolkningen och livsmiljöerna.

Främjande av hälsa och välfärd 

 • påverkar alla människors hälsa, välfärd och trygghet samt deras bakgrundsfaktorer hos alla olika aktörer inom social- och hälsovårdstjänsterna, regionen, kommunerna och organisationerna
 • innebär tväradministrativt samarbete med flera aktörer
 • allokerar resurserna systematiskt.

Infografer om främjande av välfärd, hälsa och trygghet (Julkari, på finska)

Främjande av hälsa och välfärd är en väsentlig del av social- och hälsovårdstjänsterna

Enligt lagen är det också välfärdsområdets uppgift att främja hälsa och välfärd. Välfärdsområdet har en viktig roll när det gäller att samordna främjandet av hälsa och välfärd i sitt område.

Främjande av hälsa och välfärd ingår i ordnandet och produktionen av tjänster:

 • Välfärdsområdet ska främja invånarnas hälsa och välfärd. Välfärdsområdet bär det primära ansvaret för främjandet av hälsa och välfärd till den del denna uppgift är knuten till andra uppgifter som enligt lag ska skötas av välfärdsområdet.
 • Ett av målen med reformen av social- och hälsovården är att minska skillnaderna i hälsa och välfärd och dämpa kostnadsökningen. I samarbetet mellan välfärdsområdena och kommunerna ligger tyngdpunkten på att främja hälsa och välfärd, vilket minskar behovet av social- och hälsovårdstjänster.
 • Människors livskvalitet förbättras och olika delfaktorer i välfärden, såsom levnadsförhållanden, sysselsättning och arbetsförhållanden, utkomst, sociala relationer, självförverkligande, lycka och socialt kapital, kan öka. På så sätt kan också skillnaderna i hälsa och välfärd mellan olika människogrupper minska.

Olika dimensioner av främjande av hälsa och välfärd

Innehållet i främjandet av hälsa och välfärd finns överallt inom social- och hälsovårdstjänsterna och deras kontaktytor.

Främjande arbete utförs redan innan en person blir klient inom social- och hälsovården. Sådana är till exempel näringsrekommendationer, Pakka-verksamhet, gatusandning, stöd för psykiskt välmående, stöd till kommuner och regionala aktörer, verksamhetsbidrag till organisationer och främjande av folkhälsan.
Kontaktytor inom social- och hälsovårdsledningen

Exempel på främjande av hälsa och välfärd inom social- och hälsovården

 • I det strukturella sociala arbetet samlar man in, analyserar och utnyttjar information som härrör från klientarbetet och som är kopplad till servicesystemet eller sociala fenomen. Den utnyttjas i utvärderingen, informationsledningen och utvecklingen av servicesystemen.
 • Förebyggande arbete inom primärvården är till exempel tidig identifiering och ingripande, att föra saker på tal, Audit-test, hälsoundersökningar, livsstilshandledning, orosanmälningar och organisationsarbete när bekymmer uppstår.
 • Inom den specialiserade sjukvårdens och socialvårdens institutioner främjas hälsa och välfärd till exempel av anstaltsbibliotek, kulturarbete på sjukhus och rökfri operation.
 • Verksamhet som stöder klientens och patientens hälsa och välfärd är till exempel motions- och kulturremisser, patient- och kamratorganisationer, rehabilitering och ändringar för att förbättra bostäders tillgänglighet.

Verktyg för att leda främjandet av hälsa och välfärd

Lagen om ordnande av social- och hälsovård (7 §) innehåller en förteckning över verktyg för ledningen av främjandet av hälsa och välfärd.

För att stödja befolkningsgruppernas välfärd ska välfärdsområdet ha

 • uppföljningsmetoder, dvs. indikatorer och uppföljningsverktyg för hälsa och välfärd
 • rapporteringsmetoder, dvs. en regional välfärdsberättelse och separata program- och planrapporteringar
 • metoder för att ställa upp mål, dvs. en regional välfärdsplan och separata lagstadgade och frivilliga planer. 

Välfärdsområdet måste också ha en uttryckt förståelse för sin egen roll. Välfärdsområdet ansvarar för att främja hälsa och välfärd i ordnandet av service och i serviceproduktionen.

Sektorsövergripande arbete att leda främjande av hälsa och välfärd

Välfärdsområdet fastställer sin egen roll i främjandet av hälsa och välfärd samt formulerar målen och resurserna:

 • I rollen som anordnare i arbetet med kontaktytor i förhållande till kommuner, organisationer och andra aktörer.
  • Exempel: hurdana är strukturerna för ledningen? Hur mycket tid tar det att koordinera enskilda nätverk?
 • Kontakt med bland annat kommunerna i serviceproduktionen.
  • Exempel: hur mycket av en viss enskild arbetstagares resurser används för nätverksbaserat arbete med kommunerna?
 • I innehållet för varje service uttrycks rollen som främjandet av hälsa och välfärd har i det egna arbetet.
  • Exempel: använder barnrådgivningen redskap för att föra saker på tal eller kirurgin praxisen för rökfri operation?

Läs mer

Mer information

Tapani Kauppinen
utvecklingschef
[email protected]