Jämlika tjänster

Likabehandling förbättrar tjänsternas effektivitet, tillgänglighet och rättidighet, och medför att tjänsterna bättre kan tillgodose behoven hos dem som behöver dem mest.

Anordnaren och producenten av social- och hälsovårdstjänster ska säkerställa att alla människor har tillgång till tjänsterna och har lika stor nytta av dem oberoende av personliga faktorer, såsom kön, funktionsnedsättning eller etnisk eller kulturell bakgrund.

Hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning, tolkningstjänster för teckenspråkiga samt tätare rådgivningsbesök för familjer som behöver särskilt stöd är exempel på hur man stöder allas möjligheter och förmåga att klara sig i samhället.

Det är särskilt viktigt att beakta likabehandling för sådana klientgrupper som riskerar att utsättas för diskriminering eller vars ställning är förknippad med särskilda utmaningar i vardagen.

Sidans innehåll

Fördelar med att främja likabehandling

Genom att främja likabehandling förbättrar man inte bara möjligheterna till ett gott liv för utsatta människogrupper, utan alla har nytta av jämlika tjänster:

  • Likabehandling medför på lång sikt besparingar när människors olika behov beaktas redan i planeringsskedet. Till exempel får en ung person som tillhör en könsminoritet den service som behövs tidigare och tunga korrigerande tjänster undviks om yrkespersonen har kunskap om hur man bemöter en ung person som tillhör en könsminoritet.
  • Jämlika tjänster gör välfärdsområdet attraktivt och livskraftigt. Det är trevligt att flytta till området och det är trivsamt när man får ett bra bemötande i tjänsterna. Det är tryggt att röra sig på offentliga platser utan att behöva vara rädd för diskriminering. På så sätt lockar välfärdsområdet både invånare och arbetstagare till sitt område.
  • Genom att informera om tjänsterna via flera kanaler och planera tillgängligheten på förhand minskar man social- och hälsovårdspersonalens arbetsbörda, när den som behöver service lättare hittar den och problemen inte hinner hopa sig.

Verktyg för att främja likabehandling

Funktionella jämlikhets- och jämställdhetsplaner är planer som gäller verksamheten och tjänsterna. Utarbetandet av dem hjälper till att identifiera svårigheter för jämlikhet i tjänsterna, fastställa målen för främjandet av likabehandling och införa dem verksamheten och servicepraxisen. Funktionell likabehandlings- och jämställdhetsplanering är en lagstadgad uppgift.

Anvisningar och stöd för utarbetandet av planerna:

Förhandsbedömning av konsekvenserna för människor stöder beslutsfattandet och planeringen av verksamheten. Med hjälp av den kan man aktivt påverka framtiden. Med hjälp av bedömningen kan man stärka de positiva effekterna på människor och minska de oönskade effekterna.

 Minneslista med fem punkter för föreståndare

  • Känn till och identifiera likabehandlings- och jämställdhetsaspekter i verksamheten och tjänsterna.
  • Säkerställ tillräckliga resurser för likabehandlings- och jämställdhetsarbetet.
  • Säkerställ att personalen har kunskap om likabehandling och jämställdhet mellan könen.
  • Följ resultaten systematiskt.
  • Integrera likabehandling i strategin.

Var får man stöd i likabehandlingsarbetet?

YHTA-listan 

Genom att ansluta dig informationslistan om likabehandlings- och jämställdhetsfrågor (Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvoasioiden tiedotuslista, YHTA) som koordineras av THL och Kommunförbundet får du aktuell information och kamratstöd för att främja likabehandling. 
Informationslistan om likabehandlings- och jämställdhetsfrågor (sidan Ledning av främjandet av hälsa och välfärd, på finska)

Utbildningar

I eOppiva finns det kompakta utbildningar inom likabehandling som ger verktyg för att ordna jämlika tjänster, stärka jämlik delaktighet bland medborgarna och genomföra regionalt samarbete. Utbildningen som är skräddarsydd för kommunernas anställda lämpar sig också utmärkt som stöd för välfärdsområdenas arbete.

Samarbete

I planeringen och datainsamlingen kan du till exempel utnyttja utarbetandet av välfärdsplanen och välfärdsberättelsen samt samarbeta med kommunerna i regionerna.
Regional välfärdsberättelse (sidan Ledningen av främjandet av hälsa och välfärd)

Se även

Mer information

Johanna Vihtari
projektplanerare
[email protected]