Utredning och anmälning av epidemier

Man talar om en epidemi när fler sjukdomsfall än förväntat upptäcks 

  • under en viss tidsperiod
  • hos en viss befolkning och
  • i ett visst område.

I arbetet med att bekämpa smittsamma sjukdomar är det viktigt att upptäcka epidemier i rätt tid och utreda dem. 

Det huvudsakliga målet med epidemiutredningar är att förhindra att epidemin sprids med hjälp av rätt sorts riktade bekämpningsåtgärder. Utredningarna ger viktig vetenskaplig information om till exempel sjukdomsalstrande mikrober, riskfaktorer och smittvägar. 

Livsmedels- och vattenburna epidemier

THL leder och stöder utredningen av epidemier

THL fungerar som nationellt expertinstitut för bekämpningen av smittsamma sjukdomar i Finland. 

THL leder och stöder utredningen av olika epidemier i kommuner och sjukvårdsdistrikt. THL genomför också epidemiutredningar när en epidemi har spridits över flera sjukvårdsdistrikt, eller när en sjukdom är särskilt allvarlig eller i övrigt nationellt framträdande. 

En utredningsgrupp i kommunen ansvarar för arbetet med att utreda livsmedels- och vattenburna epidemier och ber vid behov THL om hjälp. 

Utredning av epidemier som kräver internationellt samarbete hör till THL:s uppgifter.

Stöd för att utreda andra epidemier

Anmälan av epidemier 

Myndigheterna i kommunen eller sjukvårdsdistriktet som ansvarar för smittsamma sjukdomar anmäler epidemier till THL när det behövs stöd av det nationella expertinstitutet för det. 

Anmälan görs i regel till THL:s smittskyddsläkare som förmedlar informationen vidare till experterna på infektionsepidemologi vid THL. 

Misstankar om livsmedels- och vattenburna epidemier anmäls elektroniskt till datasystemet RYMY.

Anmäl misstanke om epidemi

Smittskyddsläkarens kontaktuppgifter 

Yrkesutbildade inom hälso- och sjukvården kan konsultera THL:s smittskyddsläkare per telefon i ärenden som gäller bekämpning eller uppföljning av infektionssjukdomar.

Rådgivning för yrkesutbildade inom hälso- och sjukvården: Smittskyddsläkare