Enkät om inomhusluft för skolelever

Elevarna i klassrummet.

Enheten för miljöhälsa vid Institutet för hälsa och välfärd genomför en enkät om inomhusluft riktad till elever i låg- och högstadier samt gymnasier för att utreda kvaliteten på skolans inomhusmiljö och de symtom eleverna upplever. 

Enkäten kan användas som ett verktyg för att kartlägga och följa upp situationen beträffande inomhusluften i skolan. Utöver den behövs dock nästan alltid andra utredningar också, exempelvis byggnadstekniska undersökningar. Det är bra att genomföra enkäten samtidigt i alla skolor i ett visst område eller en viss kommun. Det är bra att diskutera beställningen av enkäten multiprofessionellt med olika kommunala aktörer till exempel i inomhusluftsgruppen. 

Genomförande av enkäten och rapportering av resultaten

Enkäten beställs med hjälp av en elektronisk beställningsblankett:

Enkät om inomhusluft för elever, beställningsblankett (på finska)

Ni kan komplettera en halvfärdig beställning här:
Fortsätt fylla i enkäten om inomhusluft

Granskningsperioden för enkäten är 2 veckor före enkäten i lågstadierna och 4 veckor före enkäten i högstadierna, så enkäten ska inte genomföras direkt efter en ledighet. Det är bra att beakta detta när man fastställer startdatumet och svarstiden för enkäten. Det är bra att lämna minst tre veckor mellan beställningen och startdatumet för enkäten för att beställningen ska hinna behandlas.

Skolornas rektorer ansvarar för det praktiska genomförandet av enkäten. Enkätmaterialet (anvisningar samt meddelanden till skolan, eleverna och vårdnadshavarna) och svarslänkarna skickas till dem cirka en vecka innan enkäten öppnas. När enkäten är genomförd kan beställaren granska resultaten via enkätportalen.

I lågstadierna är enkäten riktad till eleverna i årskurs 3–6 och i högstadiet och gymnasiet till alla elever. Enkäten genomförs elektroniskt under en lektion och besvaras anonymt. Det är alltid frivilligt att delta i enkäten.

Beställaren bestämmer själv i vilka skolor eller byggnader enkäten ska genomföras. Rekommendationen är att enkäten görs separat för varje skolbyggnad, eftersom många skolor verkar i flera olika byggnader, men enkäten kan också göras skolvis. Rekommendationen är dock att antalet respondenter är minst 50 elever/enhet som beställs (skola eller byggnad). Den nedre gränsen för rapporteringen är 20 elever.

THL rekommenderar att enkäten genomförs i ett större antal skolor samtidigt, till exempel i alla skolor i en viss kommun eller ett visst område. Syftet med prissättningen är att stöda detta verksamhetssätt.

Enkätens pris

Priset bestäms enligt tabellen nedan. Priserna har beräknats utifrån antagandet att beställaren följer anvisningarna noggrant och att beställningen kan levereras utan betydande extra arbete. För extra arbete debiteras ett timpris.

Prislista för enkäten om inomhusluft

Rapporterande enheter* 1–5 6–10 11–20 21–30 över 30
Pris (inkl. moms 24 %) 1400,00 € 1750,00 € 2250,00 € 2600,00 € 3100,00 €

*En skola eller byggnad betraktas som en enhet. Obs! Låg- och högstadier rapporteras alltid separat.

Kontaktuppgifter

[email protected]

Anniina Salmela
Specialforskare
029 524 7712