Asiakkuuden päättäminen

Asiakassuunnitelmaan on kirjattu arvio asiakkuuden ja sosiaalisen kuntoutuksen palvelun kestosta sekä sovittu toteutettavista väliarvioinneista. Kun sosiaalisen kuntoutuksen prosessi on toteutettu, palvelun päättyminen todetaan yhdessä asiakkaan kanssa. Palvelun päättyessä tehdään yhdessä asiakkaan kanssa loppuarviointi, jonka tulokset dokumentoidaan asiakastietojärjestelmään. 

Sosiaalisen kuntoutuksen palvelun asiakkuus päättyy myös, kun seurannan ja arvioinnin yhteydessä yhdessä asiakkaan kanssa todetaan, että jokin alla mainituista perusteista toteutuu:

  • Asiakkaalla ei ole sosiaalihuollon tarvetta
  • Sosiaalisen kuntoutuksen tavoitteet on saavutettu
  • Palvelujen järjestämiselle ei ole laissa säädettyä perustetta
  • Asiakas kieltäytyy ottamasta vastaan palveluja
  • Sosiaalisen kuntoutuksen päättymiseksi katsotaan myös suunnitelmallinen (kirjattu) ohjaus muihin palveluihin, mikäli on todettu, ettei asiakkaan tilannetta voida edistää sosiaalisen kuntoutuksen keinoin.

Joissakin tapauksissa pysyvää kuntoutumista ei ehkä tapahdu, vaan asiakkaan kannalta on mielekästä, että hän aloittaa prosessin uudelleen tai osallistuu uudelleen ainakin joihinkin sosiaalisen kuntoutuksen toimintoihin.

Palvelun vaikutusten arviointi

Asiakastasolla arviointi- ja vaikuttavuustietoja hyödynnetään asiakkaan kuntoutumisen tukemisessa. Sosiaalisen kuntoutuksen aikana kertynyttä tietoa kuntoutuksen toteutumisesta käydään läpi yhdessä asiakkaan kanssa tarkastellen, onko palvelulla sellaisia vaikutuksia kuin on odotettu. Myös itse arvioinnissa käytettävien mittauskäytäntöjen tulee olla asiakkaiden kuntoutumista ja voimavaroja tukevia.

Asiakkaita on hyvä osallistaa arviointivälineiden kehittämistyöhön, jotta ne vastaisivat paremmin heidän kokemuksiaan omasta (sosiaalisesta) toimintakyvystä ja kuntoutumisesta.

Tietosuojakysymykset huomioon ottaen arviointi- ja vaikuttavuustietoja hyödynnetään sosiaalisen kuntoutuksen kehittämisessä, rakenteellisessa sosiaalityössä ja sosiaalisessa raportoinnissa, tietojohtamisessa, päätöksenteossa sekä valtakunnallisessa arvioinnissa ja tutkimuksessa.

Lähteet

Sosiaali- ja terveysministeriö (2017) Sosiaalihuoltolain soveltamisopas. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2017:5. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö.