Kenelle sosiaalisen kuntoutuksen palvelu on?

Sosiaalista kuntoutusta järjestetään erityisesti työmarkkinoiden ulkopuolella olevalle aikuisväestölle ja henkilöille, joilla on laaja-alaisen ja kokonaisvaltaisen tuen ja ohjauksen tarve. Sosiaalisen kuntoutuksen tarpeesta voivat kertoa vaikeudet arjenhallinnassa, eri yhteisöihin liittymisessä ja vuorovaikutuksessa toisten kanssa. 

Sosiaalisen kuntoutuksen tarve voi liittyä myös erilaisten osallistumisen kynnysten madaltamiseen, esimerkiksi asiakkaan tavoitteiden liittyessä harrastus-, opinto- tai työelämään pääsyyn. Sosiaalisen kuntoutuksen potentiaalisia asiakkaita ovat sosiaali- ja terveyspalveluiden ulkopuolelle jääneet tai niiden väliin pudonneet henkilöt, joita ei aiemmin ole tavoitettu, tai jotka aiemmin eivät ole kiinnittyneet palveluihin.

Osa sosiaalisen kuntoutuksen asiakkaista on erityisen tuen tarpeessa. Erityistä tukea tarvitsevalla henkilöllä tai asiakkaalla tarkoitetaan henkilöä, jolla on erityisiä vaikeuksia hakea ja saada tarvitsemiaan sosiaali- ja terveyspalveluja kognitiivisen tai psyykkisen vamman tai sairauden, päihteiden ongelmakäytön, usean yhtäaikaisen tuen tarpeen tai muun vastaavan syyn vuoksi, ja jonka tuen tarve ei liity korkeaan ikään. (SHL 1301/2014, 3 §.)

Monialaisten palvelujen tarve

Sosiaalisen kuntoutuksen asiakas tarvitsee usein monia yhtäaikaisia tukitoimia. Paljon peräkkäisiä tai yhtäaikaisia etuisuuksia ja palveluita käyttäviä voidaan kutsua monipalveluasiakkaiksi.

Käytännön työssä on tullut esille, että eriytyneet sosiaali- ja terveyspalvelut kohtelevat huonoiten pitkäaikaisista ja monimutkaisista hyvinvointiongelmista kärsiviä. Asiakkaat joutuvat siirtymään palveluista toiseen kokonaisvaltaisen työskentelymallin ja -kulttuurin puuttuessa, eivätkä heidän palvelunsa rakennu tunnistettavaksi kokonaisuudeksi. Tällöin voi olla vaikea nimetä tahoa, jolle heidän asiansa kuuluvat, ja miten heidän kanssaan tulisi toimia.  On arvioitu, että paljon palveluita tarvitsevat asiakkaat käyttävät jopa 80–90 % kaikista hyvinvointipalveluiden resursseista. 

Lähteet

Määttä, A. (2018) Sosiaalinen kuntoutus ja yhteensovittavan johtamisen työskentelyprosessi. Teoksessa Kostilainen, H. & Nieminen, A. (toim.) Sosiaalisen kuntoutuksen näkökulmia ja mahdollisuuksia. Diakonia-ammattikorkeakoulun julkaisuja. Diak työelämä 13. Helsinki: Diakonia-ammattikorkeakoulu, 26-38.

Sosiaalihuoltolaki (1301/2014)