Muutoksen, kasvun ja oppimisen tuki

Sosiaalinen kuntoutus voimavaraistamisena pitää sisällään näkökulman sosiaalisesta kuntoutuksesta oppimis- ja kasvuprosessina, jossa asiakastason tavoitteet liittyvät elämäntilanteessa tapahtuvaan positiiviseen muutokseen, kasvuun ja kehitykseen. Järjestelmätasolta näissä tavoitteissa eteneminen edellyttää muutostyön osaamista. Työntekijöillä on oltava kykyä ja taitoja herättää, vahvistaa ja ylläpitää asiakkaassa toivoa motivoitumisen viriämiseksi ja muutoksen mahdollistumiseksi.

Kun sosiaalisen kuntoutuksen muutostyöskentely liittyy yksilötason elämänmuutokseen, myönteisiä muutoksia tavoitellaan esimerkiksi asiakkaan asenteissa, odotuksissa sekä arjen- ja elämänhallinnassa. Muutostyöskentelyksi hahmottuu myös ennaltaehkäisevä ja ylläpitävä toiminta niin, ettei muutosta ainakaan huonompaan suuntaan tapahdu. Muutostyöskentelyn tähdätessä kansalaistumiseen nousee elämänmuutos astetta korkeammalle ihmisen tavoitteiden liittyessä yhteisölliseen tai yhteiskunnalliseen toimintaan osallistumiseen.

Muutostyönä sosiaalinen kuntoutus tulee lähelle sosiaalipedagogista ajattelu- ja toimintatapaa, jolla tuetaan integroitumista yhteiskuntaan. Pyrkimyksenä on vahvistaa ihmisen toimijuutta ja tukea häntä itseapuun. Keskeisiä lähtökohtia ovat arkilähtöisyys, yhteisöllisyys, osallisuus ja dialogisuus. Oleellista on saada ihmiset tiedostamaan muutoksen mahdollisuudet arjessaan sekä tarjota mahdollisuus osallistumiseen, toisten ihmisten kohtaamiseen, mielekkääseen tekemiseen ja itsensä tarpeelliseksi tuntemiseen.

Lähteet

Böckerman, H. (2018) Sosiaalinen kuntoutus työelämäosallisuuden vahvistajana. Teoksessa Kostilainen, H. & Nieminen, A. (toim.) Sosiaalisen kuntoutuksen näkökulmia ja mahdollisuuksia. Diakonia-ammattikorkeakoulun julkaisuja. Diak työelämä 13. Helsinki: Diakonia-ammattikorkeakoulu, 231-244.