Päätöksen tekeminen

Sosiaalisen kuntoutuksen muodostaessa erillisen, määritellyn palvelukokonaisuuden (esimerkiksi sosiaalisen kuntoutuksen ryhmätoimintaan osallistuminen tai tietty määrä intensiivistä yksilökohtaista sosiaaliohjausta) tehdään palvelusta päätös. Sosiaalisen kuntoutuksen ollessa työorientaatio muun palvelun yhteydessä, ei sosiaalisen kuntoutuksen palvelusta tehdä erillistä päätöstä.

Sosiaalisen kuntoutuksen palvelusta tehtävä päätös on sisällöltään suppeampi kuin asiakassuunnitelma. Päätös keskittyy kuvaamaan konkreettisesti sitä, mitä palvelua asiakkaalle myönnetään sekä perustelut palvelun myöntämiselle. Päätökseen kirjataan myös palvelun sisältö, tiheys ja kesto sekä se, mihin sosiaalihuoltolain pykälään päätös perustuu. Sosiaalisen kuntoutuksen päätös tehdään niin, että kuntoutuksen edellytyksenä oleva tehostetun tuen tarve on arvioitu ja päätös kuntoutuksen tuen muodoista on tehty harkiten palvelutarpeen arvioinnin ja asiakassuunnitelman perusteella.

Asiakkaalla on oikeus päätökseen. Erityinen tarve päätöksen saamiseen asiakkaalla on silloin, jos hän ei saa hakemaansa palvelua tai hän saa vain osittain sen, mitä on hakenut. Päätöksen tulee olla kirjallinen, asianmukaisesti perusteltu ja siihen on liitettävä muutoksenhakuohjaus. Asiakkaalle voidaan tehdä myös toistaiseksi voimassa oleva päätös, jos päätös tehdään oikeudesta erillisen sosiaalisen kuntoutuksen yksikön palveluihin.

Jos sosiaalisen kuntoutuksen palvelua ostetaan ostopalveluna, tulee päätökseen kirjata riittävän selkeästi palvelun laajuus, jotta ei tule epäselvyyttä siitä, mitä palvelua ollaan ostamassa. Osana tavoitteellista kuntoutusta tuen muotoja ja sisältöjä koskevia päätöksiä voidaan tehdä asiakkaan kuntoutusprosessin kuluessa useampia, ja tarvittaessa eri palveluntuottajien kanssa. Palveluntuottajalle annetaan päätökseen perustuva maksusitoumus tai muu laskutuksen perusteena oleva dokumentti, ei asiakkaan päätöstä.