Yhteensovittava johtaminen

Palveluita yhteensovittava johtaminen on yksi ratkaisukeino selkeyttää ja sujuvoittaa sosiaalisen kuntoutuksen monialaisen yhteistyön rakenteita ja esimerkiksi sosiaalisen kuntoutuksen asiakkaan jatkopolkuja. Parhaiten asiakkaan tarkoituksenmukaiset siirtymät mahdollistuvat silloin, kun palveluverkoston johtajilla on yhteinen näkemys asiakaspoluista ja etenemisestä.

Moniammatillista yhteistyötä tehdään tällä hetkellä pitkälti työntekijöiden välisillä sopimuksilla. Sosiaalisen kuntoutuksen nivelvaiheiden yhteistyö koskettaa kuitenkin useiden hallinnonalojen toimijoita, joten yhteistyössä saattaa syntyä tilanteita, joissa yhdessä sopiminen ei riitä. Kun tarvitaan hallinnonalojen ja oman toimivallan ylittämistä sekä yhdyspinnoille paikantuvien toimintamallien ja asiakasprosessien muuttamista, on yleensä tarvetta yhteensovittavalle johtamiselle.

Yhteensovittavasta johtamisesta hyötyvät kaikki sellaiset palvelukokonaisuudet, joissa tarvitaan erilaisista ammatillisista orientaatioista syntyvän osaamisen yhteistä tavoitteiden asettamista ja roolien selkeyttämistä. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi perus- ja erityistason palveluiden tai eri hallinnonalojen, kuten sosiaali-, terveys- ja sivistystoimen palveluiden tarkastelemista yhtenä kokonaisuutena. Toiminnan kohteena voi olla hallinnonalat ylittävät kysymykset, yhteisesti järjestettävät palvelut ja niiden integrointi. Yhteensovittavalla johtamisella voidaan löytää ratkaisuja toimintaprosesseihin, strategiaan tai organisaatioiden yhteistoiminnan hallinnointiin liittyviin sopimuksiin ja päätöksiin.

Moniammatillisen työntekijäryhmän yhteistyöllä on mahdollisuus saada hyviä tuloksia, mutta usein ristikkäiset tai päällekkäiset tavoitteet vaativat johdon osallisuutta. Johdolla on valta tehdä koko organisaatiota koskevia päätöksiä, koska sillä on näkemys tavoitteista ja ymmärrys ratkaisuista, joilla niihin päästään.

Lähteet

Määttä, A. (2018) Sosiaalinen kuntoutus ja yhteensovittavan johtamisen työskentelyprosessi. Teoksessa Kostilainen, H. & Nieminen, A. (toim.) Sosiaalisen kuntoutuksen näkökulmia ja mahdollisuuksia. Diakonia-ammattikorkeakoulun julkaisuja. Diak työelämä 13. Helsinki: Diakonia-ammattikorkeakoulu, 26-38.