Palvelun sisällöt

Sosiaaliseen kuntoutukseen kuuluvat seuraavat toimenpiteet:

  • sosiaalisen toimintakyvyn ja kuntoutustarpeen selvittäminen;
  • kuntoutusneuvonta ja -ohjaus sekä tarvittaessa kuntoutuspalvelujen yhteensovittaminen;
  • valmennus arkipäivän toiminnoista suoriutumiseen ja elämänhallintaan;
  • ryhmätoiminta ja tuki sosiaalisiin vuorovaikutussuhteisiin;
  • muut tarvittavat sosiaalista kuntoutumista edistävät toimenpiteet.

Nuorten sosiaalisella kuntoutuksella tuetaan nuorten sijoittumista työ-, työkokeilu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikkaan sekä ehkäistään näiden keskeyttämistä. (SHL 1301/2014, 17 §.)

Sosiaalisen kuntoutuksen menetelmiä voidaan jakaa sen mukaan, työskennelläänkö ensisijaisesti yksilön tai ryhmän kanssa, vai onko kyse ennemminkin alue- tai yhteisötyöstä. Usein työtavat nivoutuvat toisiinsa ja vaihtelevat kuntoutumisen edetessä. Asiakas voi esimerkiksi tulla sosiaalisen kuntoutuksen palvelujen piiriin avointen asukastilojen kautta. Hän voi aloittaa sosiaalisen kuntoutumisen varsinaisen prosessin kahdenkeskisillä tapaamisilla sosiaaliohjaajan kanssa ja siirtyä sitten ryhmätoimintaan, jota toteutetaan esimerkiksi avoimessa asukastilassa. Ryhmä- ja yhteisötoiminnan rinnalla asiakkailla säilyy aina mahdollisuus myös yksilölliseen tukeen ja palveluohjaukseen.

Sosiaalisen kuntoutuksen välineitä voivat olla yksilöllinen psykososiaalinen tuki ja lähityö (kotikäynnit, mukana kulkeminen, kasvatuksellinen tuki omien asioiden hoitamiseen), erilaiset toiminnalliset ryhmät, vertaistuki, osallistuminen vapaaehtoistoimintaan, työtoiminta sekä kaikki muut asiakkaalle tarjottavat palvelut ja tukitoimet osana sovittua suunnitelmaa.

Lähteet

Raivio, H. (toim.) (2018) Enemmän sosiaalista toimintakykyä, lisää osallisuutta - Yhteiskehittäen vaikuttavampaa sosiaalista kuntoutusta. - SOSKU-hankkeen 2015-2018 loppuraportti. Työpaperi 7/2018. Tampere: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 

Sosiaali- ja terveysministeriö (2017) Sosiaalihuoltolain soveltamisopas. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2017:5. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö.

Sosiaalihuoltolaki (1301/2014)