Asiakassuunnitelman laatiminen

Kun sosiaalisen kuntoutuksen palveluntarve on tullut esille, asiakkaalle kerrotaan sosiaalisen kuntoutuksen palveluista ja hänelle annetaan mahdollisuus päättää, haluaako hän ottaa palvelua vastaan. Kun sosiaalisen kuntoutuksen palvelua päätetään järjestää, kirjataan se osaksi sosiaalihuollon asiakassuunnitelmaa.

Sosiaalihuollon asiakassuunnitelman laatiminen on palvelun järjestäjän vastuulla ja se laaditaan yhdessä asiakkaan kanssa. Asiakassuunnitelmassa lähtökohtana ovat asiakkaan tarpeet, ja siinä otetaan huomioon asiakkaan itsensä esittämät näkemykset ja toiveet. Työntekijällä on tärkeä rooli kertoa aktiivisesti ja oma-aloitteisesti tarjolla olevista palveluista ja eri vaihtoehdoista.

Asiakassuunnitelma sisältää sekä asiakkaan että työntekijän arvion asiakkaan vahvuuksista ja voimavaroista (SHL 1301/2014, 39 §). Suunnitelmassa sovitaan yhdessä asiakkaan kanssa palvelun tavoitteista ja linjataan, mitä ja millaisia toimenpiteitä sosiaalisen toimintakyvyn vahvistaminen ja osallisuuden edistäminen asiakkaan tapauksessa edellyttävät. Tavoitteiden määrittämisessä ja toteutumisen seuraamisessa käytetään sovittuja arviointivälineitä (esim. Avain-mittari, Kykyviisari, SOSKU-Tutka, Kompassi, 3X10D), joiden avulla sosiaalisen kuntoutuksen vaikutuksia arvioidaan. 

Asiakassuunnitelmaan kirjataan sosiaalisen kuntoutuksen lainmukaisten sisältöjen lisäksi asiakkaan itselleen asettamat muutostavoitteet sekä oma rooli ja toimet muutoksen aikaansaamiseksi ja tavoitteiden saavuttamiseksi. Suunnitelmaan kirjataan myös työntekijöiden roolit tavoitellun muutoksen tukijana sekä arvio tarvittavien palveluiden kestosta.

Lähteet

Sosiaalihuoltolaki (1301/2014)