Kuntoutustarpeen selvittäminen

Sosiaalisen kuntoutuksen tarve arvioidaan osana sosiaalihuollon palvelutarpeen arviointia. Sosiaalihuollon tarpeessa olevalla henkilöllä on palvelutarpeen arviointiin oikeus, ja arviointi laaditaan yhteistyössä asiakkaan kanssa.

Sosiaalihuollon palvelutarpeen arviointiin kootaan sekä asiakkaan että työntekijän näkemykset tilanteesta ja yhteenveto sosiaalipalvelujen sekä erityisen tuen tarpeesta. Yhdessä asiakkaan kanssa arvioidaan, minkä tyyppisistä palvelutarpeista on kyse, ja mitkä tahot ovat vastuussa palvelukokonaisuuden muodostamisesta.

Asiakkaan toimintakykyä ja palvelutarvetta selvitetään kokonaisvaltaisesti ja tarvittaessa myös yhteistyössä muiden asiantuntijoiden kanssa. Jos henkilön tarpeiden arviointi, ja niihin vastaaminen edellyttävät muidenkin viranomaisten palveluja tai tukitoimia, osallistuvat nämä tahot toimenpiteestä vastaavan työntekijän pyynnöstä palvelutarpeen arvioinnin tekemiseen ja asiakassuunnitelman laatimiseen.

Sosiaalisen kuntoutuksen tarvetta arvioitaessa selvitetään myös asiakkaan tarpeet ja mahdollisuudet saada kuntoutusta terveyspalvelujärjestelmässä, työ- ja elinkeinohallinnossa, opetushallinnossa, eläke- ja sosiaalivakuutusjärjestelmässä, tapaturma- ja liikennevakuutuksessa, veteraanien kuntoutuksessa tai järjestöjen kuntoutus- ja sopeutumisvalmennustoiminnassa.

Toimintakykymittarit ja seuranta

Asiakkaan toimintakykyä ja sosiaalisen kuntoutuksen tarvetta selvitettäessä käytetään apuna arviointivälineitä (esim. Avain-mittari, Kykyviisari, SOSKU-Tutka, Kompassi, 3X10D), joita käytetään myös sosiaalisen kuntoutuksen vaikutuksen ja toimintakyvyn muutoksen seurannassa.

Arvioinnissa keskeistä on se, että mittaamisen on annettava asiakkaalle itselleen uutta näkökulmaa omaan tilanteeseensa, eikä se saa ainakaan lannistaa asiakasta. Olennaista arvioinnissa on asiakkaan olemassa olevien voimavarojen tunnistaminen, ja niiden hahmottaminen työskentelyn lähtökohdaksi. Arviointi ja mittaaminen palvelevat siis asiakkaan omaa tilanteen hahmotusta ja muutosvalmiuden syntymistä, eivät niinkään ammattilaisen tai järjestelmän tietotarpeita.

Asiakkaan sosiaalihuollon palvelutarpeen arviointi dokumentoidaan asiakastietojärjestelmään siten, että sosiaalista kuntoutumista ja tavoitteen saavuttamista voidaan seurata kuntoutuja- ja ryhmätasolla.

Lähteet

Sosiaali- ja terveysministeriö (2017) Sosiaalihuoltolain soveltamisopas. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2017:5. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö.