Ehkäisevän päihdetyön laatutähti

Laatutähti on apuväline ehkäisevän päihdetyön jokaiseen vaiheeseen, suunnittelun käynnistämisestä vaikutusten arviointiin ja kehittämistyöhön. Se sopii työvälineeksi asiantuntijoille, terveydenhuollon ja sosiaalitoimen työntekijöille, kasvattajille, päättäjille ja järjestötoimijoille, jotka työssään kohtaavat päihdekysymyksiä.

Laatutähteä kiertämässä - Ehkäisevän päihdetyön laatukäsikirja antaa eväitä ehkäisevän päihdetyön laadukkaaseen toteutukseen käytännön työssä, johdonmukaisesti askel askeleelta. Käsikirja esittelee Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella valmistellut ehkäisevän päihdetyön laatusuositukset sekä laatutähti-työkalun. 
Laatutähteä kiertämässä - Ehkäisevän päihdetyön laatukäsikirja (pdf 3,813 Mt) 

Laatukriteereistä yhteinen kieli ja käsitteistö

Laatutähti esittelee yhtenäiset laatusuositukset ja –kriteerit ehkäisevälle päihdetyölle. Yhtenäiset kriteerit luovat työlle yhtenäisen kielen ja yhteisen viitekehyksen, joka on kaikkien ymmärrettävissä. Ne helpottavat työn seurantaa, auttavat hahmottamaan kokonaisuutta ja toimivat arjen työvälineinä, kun ideoita viedään käytäntöön.

Lisää arvostusta, avoimuutta ja uskottavuutta

Yhtenäiset laatukriteerit lisäävät myös ehkäisevän päihdetyön arvostusta ja uskottavuutta. Ne tukevat työn avoimuutta ja läpinäkyvyyttä ja niiden avulla voidaan kertoa ehkäisevän päihdetyön menetelmien takana olevasta tutkimustiedosta ja eettisistä periaatteista. 
Uskottava tieteellinen perusta, läpinäkyvät laatu- ja arviointikriteerit ja jatkuva seuranta lisäävät luottamusta siihen, että ehkäisevä päihdetyö tuottaa mitattavia hyötyjä ja hyvinvointia edistäviä tuloksia. 

Systemaattinen laadunseuranta mahdollistaa myös jatkuvan kehittämisen ja ongelmien varhaisen tunnistamisen, jolloin työn kuluessa syntyvä uusi ymmärrys heijastuu takaisin työhön.