Sisältö ja hyödyntäminen

Valtuustokausittaisen laajan hyvinvointikertomuksen rakenne voi olla esimerkiksi seuraava:

 • Tiivistelmä
 • Tausta, tarkoitus ja tavoitteet
 • Väestön hyvinvoinnin, terveydentilan ja palvelujen kuvaus
 • Yhteenveto vahvuuksista ja kehittämiskohteista
 • Hyvinvointisuunnitelmaosa: Johtopäätökset, tavoitteet ja suunnitelma toimenpiteistä
 • Liitteet

Hyvinvointisuunnitelma voi olla osa hyvinvointikertomusta tai oma erillinen asiakirjansa, jossa on kunnan hyvinvoinnin strategiset tavoitteet, toimenpiteet ja seurantaindikaattorit.

Hyvinvointisuunnitelma tarkistetaan vuosittain ja sen toteuttaminen ja toteutuksen seuranta voidaan liittää esimerkiksi kunnan toiminta- ja taloussuunnitteluun. 

Hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman rakenne ja valmisteluprosessi vaihtelevat kuntien johtamiskulttuurin ja toimintakäytäntöjen mukaan. 

Tiivistelmä

Hyvinvointikertomus alkaa tiivistelmällä, joka kokoaa kansantajuisesti kertomuksen keskeisen sisällön. Tiivistelmä tukee kertomuksen hyödyntämistä päätöksenteossa sekä viestimistä kertomuksen sisällöstä.

Tiivistelmässä voi mainita esimerkiksi seuraavat asiat:

 • väestön terveydentilan keskeiset vahvuudet ja haasteet
 • toimenpiteiden painotukset.

Tausta, tarkoitus ja tavoitteet

Hyvinvointikertomuksen ensimmäinen luku taustoittaa kertomusta. Sen sisältöä ovat esimerkiksi

 • päätös kertomuksen laadinnasta, laajuudesta ja käyttötarkoituksesta
 • kertomuksen laatijat: viranhaltijat, luottamushenkilöt, työryhmät, osallistuminen, hyvinvointialueen rooli
 • suunnitelma vuosittaisen raportin toteutuksesta 
 • yhteys kuntastrategiaan ja muihin kuntasuunnittelun asiakirjoihin
 • kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen keskeiset ohjelmat, kehittämistoimet ja projektit sekä niiden päätavoitteet.

Eri linjausten integroimista kokonaisuudeksi tukee, kun kunnan voimassa olevien hyvinvointiin liittyvien asiakirjojen ja ohjelmien sisällöt on tiivistetty hyvinvointikertomukseen. 

Väestön hyvinvoinnin, terveydentilan ja palvelujen kuvaus

Taustoituksen jälkeen hyvinvointikertomus kuvaa laajasti 

 • kunnan asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä 
 • hyvinvointiin ja terveyteen vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin
 • eri toimijoiden toimenpiteitä, jotka vastaavat kuntalaisten hyvinvointitarpeisiin
 • hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen rakenteiden ja koordinaation riittävyyttä
 • hyvinvointialueen yhteistyön voimavaroja ja riittävyyttä. 

Osio vastaa kysymyksiin:

 • Miten väestön hyvinvointi ja terveys ilmenee?
 • Mitkä tekijät vaikuttavat väestön hyvinvointiin ja terveyteen?
 • Miten kunnan ja hyvinvointialueen palvelujärjestelmä kykenee vastaamaan hyvinvointitarpeisiin?

Väestön hyvinvoinnin ja terveyden sekä niihin vaikuttavien tekijöiden kuvaaminen edellyttää monipuolista tiedon hyödyntämistä. 

Erityyppisten tietolähteiden käyttö sekä tiedon analysointi monialaisesti eri toimijoiden kesken on tärkeää. Se tukee muutosten seurantaa, vaikutusten arviointia ja heikkojen signaalien tunnistamista. Yhteinen näkemys koostetaan yhteistyössä.

Yhteenveto vahvuuksista ja kehittämiskohteista

Lopuksi hyvinvointikertomukseen kootaan yhteenveto väestön hyvinvoinnista ja terveydentilasta, sen vahvuuksista ja kehittämiskohteista eri lähteistä saatujen tietojen pohjalta. 

Kertomuksessa on myös hyvä olla yhteenveto kunnan hyvinvoinnin edistämisen rakenteista ja voimavaroista sekä yhteistyön laadusta hyvinvointialueen kanssa.

Hyvinvointisuunnitelmaosa: Johtopäätökset, tavoitteet ja suunnitelma toimenpiteistä 

Laajan valtuustokausittaisen hyvinvointikertomuksen kertomusosa kuvaa yleisellä tasolla painopisteet, joihin tulevalla kaudella tulee kiinnittää huomiota.

Hyvinvointikertomuksen yhteenvedon pohjalta laaditaan hyvinvointisuunnitelma, jossa esitetään strategiset tavoitteet hyvinvoinnin parantamiseksi. Tavoitteet käsitellään ja hyväksytään kunnanvaltuustossa.

Hyvinvointisuunnitelma voi olla hyvinvointikertomuksen yhteydessä tai se voi olla erillinen asiakirja.

Hyvinvointisuunnitelmassa esitellään selkeästi 

 • tavoitteet 
 • toimenpiteet
 • menetelmät
 • vastuutahot 
 • seurannan prosessi- ja lopputulosmittarit.

Kunnissa tehdään lukuisia muitakin suunnitelmia ja ohjelmia, jotka vaikuttavat kuntalaisten hyvinvointiin. Näitä suunnitelmia ja ohjelmia kannattaa mahdollisimman paljon liittää osaksi hyvinvointikertomusta ja -suunnitelmaa päällekkäisen työn vähentämiseksi. 

Vuosittainen raportointi valtuustolle

Valtuustolle tehdään vuosittain raportti, jossa kuvataan kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin tilaa sekä toteutettuja toimenpiteitä niiden yläpitämiseksi ja parantamiseksi. Raportti on osa hyvinvointikertomuksen toimeenpanoa ja lakisääteistä seurantaa.

Raportointi voidaan liittää osaksi kunnan toiminta- ja taloussuunnittelua.

Liitteet

Liitteissä esitetään tarpeelliset aiheeseen liittyvät taulukot, mahdolliset listat ja luettelot.