Elinympäristö hyvinvointikertomuksessa

Elinympäristö on hyvinvoinnin ja terveyden perusedellytys. Kunnassa elinympäristöstä vastaavat tekninen-, ympäristö- ja maankäytönsektori.

Ympäristö mahdollistaa hyvinvoinnin

Terveellinen, turvallinen ja ympäristöarvot huomioon ottava asuinympäristö voidaan turvata

 • maankäytön suunnittelulla
 • kaavoituksella
 • rakennussuunnittelulla.

Elinympäristö ja sen viihtyisyys sekä turvallisuus vaikuttavat keskeisesti ihmisen hyvinvointiin. Hyvinvoinnin ja terveyden turvaaminen on perusta kunnan olemassaololle sekä muulle palvelutuotannolle.

Asiantuntijoiden yhteistyö tuo huomiota elinympäristölle

Hyvinvointikertomustyöryhmässä elinympäristön asiantuntijat jakavat oman alansa seuranta-tietoja, tavoitteita ja johtopäätöksiä. Tämä toimii pohjana tavoitteiden muodostamisessa ja toteuttamisessa. Pelkkä ilmiöiden kuvaaminen ei kuitenkaan riitä. Toimenpiteet, tavoitteet ja niiden saavuttamiseksi vaadittavat resurssit täytyy kirjata ylös.

Toimintaa suunniteltaessa ja toteuttaessa täytyy kiinnittää huomiota vaikutusten seurantaan. Näin resurssit saadaan paremmin suunnattua ennaltaehkäisevään toimintaan. Tällä hetkellä kuntien toiminta painottuu liikaa korjaavaan toimintaan.

Mitä elinympäristöstä voi nostaa hyvinvointikertomukseen?

Hyvinvointikertomuksessa on hyvä tuoda esiin konkreettisia asioita, joita kunta on tehnyt elinympäristön hyväksi tai missä on vielä parannettavaa. Tietoa voi poimia esimerkiksi kunnan ympäristöohjelmasta ja ympäristötilinpäätöksestä. 

Esimerkkejä elinympäristöön liittyvistä teemoista:

 • Asuminen – vuokra-asuntojen määrä, asunnottomuus, alueiden eriytyminen
 • Esteettömyys – liikuntapaikat, joukkoliikenne, etäisyydet
 • Virkistyminen – luontopolut, puistot, vesialueet
 • Liikkuminen – kevyt liikenne, joukkoliikenne, teiden kunto
 • Ilmastonmuutos – päästöt, jätehuolto, kunnan energiaratkaisut
 • Turvallisuus – valaistus, rikosten määrä, ennaltaehkäisevä työ
 • Yhteistilat – mahdollisuus kokoontua ja toimia, muuneltavuus 
 • Ympäristö – jäte- ja vesihuolto, melu, päästöt, energia

Hyödynnä monipuolisia tietolähteitä 

Hyvinvointikertomuksessa voi hyödyntää kunnan omien tietolähteiden lisäksi esimerkiksi valtakunnallisia tietopalveluita. Alle kootuista lähteistä löydät tilastoja, konkreettisia esimerkkejä ja työkaluja elinympäristöön liittyen.

 • Findikaattorin valtakunnalliset indikaattorit – yhdyskuntarakenne, liikenne, ympäristö- ja luonnonvarat
 • Liiteri – elinympäristön tieto- ja analyysipalvelu
 • Suomen ympäristökeskuksen Avoin tieto –palvelu – paikkatieto- ja satelliittihavaintoaineistoja sekä ympäristötietojärjestelmiin tallennettuja tietoja
 • Kestävät kaupunkiseudut – Kriteereitä ja mittareita suunnittelun työvälineiksi
 • Sosiaalinen eriytyminen – Hyvinvoinnin jakautumista voidaan tarkastella useita tietolähteitä yhdistelemällä, esimerkki Helsingistä ja Vantaalta
 • Terveytemme.fi – tilasto- ja seuranta­tietoja väestön terveydestä ja hyvinvoinnista alueittain ja väestö­ryhmittäin. Tietoa esimerkiksi asuinalueiden turvattomuudesta, asumisen kustannuksista ja asuinympäristöjen liikenneyhteyksistä. 
 • Liikuntakaavoitus.fi – taustatietoja, suosituksia ja esimerkkejä hyvistä käytännöistä liikuntaa suosivan elinympäristön suunnitteluun ja rakentamiseen
 • Kulkulaari – kansallinen kävelyn ja pyöräilyn tietopankki

Lue lisää 

Kuntaliiton Sähköinen hyvinvointikertomus -palvelu

Kaavoituksella lisää liikkumisen apuvälinetiloja (Motiva)