RAI-sanasto

Tältä sivulta löydät keskeisiä RAI-toiminnan termejä ja lyhenteitä sekä niiden määritelmiä työsi tueksi.

Sanasto on aakkosjärjestyksessä. Etsiessäsi tiettyä sanaa tai sen osaa voit kirjoittaa sen näppäinyhdistelmää CTRL+F painamalla avautuvaan hakukenttään.

RAI-järjestelmän mittareiden nimet ja lyhenteet

Termit ja määritelmät

Asiakasohjaustietokanta

RAI-vertailutietokanta asiakas- ja palveluohjauksen toiminnan ja kehittämisen tueksi strategiseen johtamiseen. Vertailutietokanta on kaikkien RAI-arviointeja tekevien organisaatioiden käytettävissä. 
RAI-vertailutietokannat

Arviointikäsikirja

RAI-käsikirja, joka sisältää kysymysten arvioinnin periaatteet, ohjeet arvioinnin kirjaamiseen ja arviointitiedon käyttöön sekä esimerkkejä arviointitilanteista. 

EasyRAIder-tietokanta 

RAI-vertailutietokanta toimintayksiköiden tarkasteluun ja organisaatioiden väliseen vertailuun taktisen johtamisen tueksi. Vertailutietokanta on yhteisrahoitteiseen RAI-toimintaan osallistuvien organisaatioiden käytössä. 
RAI-vertailutietokannat

Heräte

Kliinisten asiantuntijoiden määrittämä, asiakkaan hoidon ja palvelujen suunnittelussa huomioitava riskitekijä ja voimavara. Auttaa luomaan kuvan asiakkaan kokonaistilanteesta, tunnistamaan asiakkaan vahvuuksia sekä toimenpiteitä vaativia ongelmia.

InterRAI-välineissä heräte on nimellä interRAI-CAP – Client Assessment Protocol.
Kotihoidon RAI-HC-välineessä heräte on nimellä CAP – Client Assessment Protocol.
Ympärivuorokautisen hoivan RAI-LTC-välineessä heräte on nimellä RAP – Resident Assessment Protocol.

Herätekäsikirja 

RAI-käsikirja, joka sisältää tietoa herätteistä ja ohjeita niiden käyttöön hoidon ja palvelujen suunnittelussa. 

InterRAI 

Kansainvälinen tutkijaorganisaatio, joka omistaa RAI-välineistön oikeudet sekä ylläpitää ja kehittää RAI-välineitä. 
Tietoa interRAI-organisaatiosta englannin kielellä

InterRAI-AC 

Akuuttisairaanhoidon interRAI-väline. 
AC – Acute Care.

InterRAI-CA 

Palvelutarpeen arvioinnin ja suunnittelun interRAI-väline.
CA – Contact Assessment.

InterRAI-CHA 

RAI-väline palvelutarpeen peruskartoitukseen. 
CHA – Community Health Assessment.

InterRAI-CHA-AL  

RAI-välineen täydennysosa palveluasumisessa. 
AL – Assisted Living, InterRAI Community Health Assessment – Assisted Living.

InterRAI-CHA-FS  

RAI-välineen täydennysosa toimintakyvyn laajaan kartoitukseen.
CHA-FS – Community Health Assessment, Functional Supplement.

InterRAI-CHA-MH 

RAI-välineen täydennysosa mielenterveysongelmien lisäkartoitukseen. 
CHA-MH – Community Health Assessment, Mental Health.

InterRAI-ChYMH-DD 

Lasten ja nuorten mielenterveys- ja kehitysvammapalvelujen arviointiväline.
ChYMH-DD – Children and Youth Mental Health and Developmental Disabilities.

InterRAI-CMH 

Mielenterveystyön avohoidon interRAI-väline.
CMH – Community Mental Health.

InterRAI-ESP 

RAI-väline mielenterveystyön akuuttitilanteen arviointiin.
ESP - Emergency Screener for Psychiatry.

InterRAI-HC 

Kotihoidon interRAI-väline. 
HC – Home Care.

InterRAI-ID 

Kehitysvammatyön interRAI-väline. 
ID – Intellectual Disability.

InterRAI-LTCF 

Ympärivuorokautisen hoivan interRAI-väline. 
LTCF – Long-Term Care Facilities.

InterRAI-MH 

Mielenterveystyön ympärivuorokautisen hoidon interRAI-väline. 
MH – Mental Health.

InterRAI-PAC 

Akuuttihoidon jälkeisen kuntoutuksen interRAI-väline. 
PAC – Post-Acute Care.

InterRAI-väline 

Asiakkaan palvelutarpeen ja toimintakyvyn kartoitukseen tarkoitettu arviointiväline. InterRAI-välineet ovat kehittyneempiä versioita MDS-välineistä. 

Järjestäjätietokanta 

RAI-vertailutietokanta alueelliseen tarkasteluun kunta-, järjestäjä- ja maakuntatasolla strategisen johtamisen tueksi. Vertailutietokanta on yhteisrahoitteiseen RAI-toimintaan osallistuvien organisaatioiden käytössä. 
RAI-vertailutietokannat

MDS 

Asiakkaan toimintakyvyn ja palvelutarpeiden kartoitukseen tarkoitettu arviointivälineistö, joka on kehitetty Yhdysvalloissa. Ensimmäisistä RAI-välineistä käytetään nimitystä MDS-väline, joista kehittyneemmät versiot ovat nimeltään interRAI-välineitä. 
MDS – Minimum Data Set.

Ks. RAI-HC ja RAI-LTC.

RAI 

Asiakkaan toimintakyvyn ja palvelutarpeiden arviointimenetelmä. 
RAI – Resident Assessment Instrument.

RAI-arviointi 

Laaja-alainen asiakkaan palvelutarpeen, toimintakyvyn ja terveydentilan arviointi. 
RAI-arviointi ja arviointitiedon käyttö asiakastyössä

RAI-arviointitieto 

RAI-arvioinnissa muodostuva RAI-tieto. Koostuu arviointikysymysten vastausten lisäksi asiakkaan voimavaroja ja riskitekijöitä kuvaavista herätteistä, toimintakykyä ja terveydentilaa kuvaavista RAI-mittareista sekä tiedoista asiakkaan käyttämistä palveluista ja hänen sosiaalisesta verkostostaan. Käytetään myös termiä RAI-yksilötieto. 

RAI-HC  

Kotihoidon asiakkaiden arviointiin tarkoitettu RAI-väline, josta käytetään myös nimitystä MDS-HC (Minimum Data Set). 
HC – Home Care.

RAI-järjestelmä 

Asiakkaan palvelutarpeen ja toimintakyvyn kartoitukseen tarkoitettu arviointivälineistö. Sisältää kysymyslomakkeistoon perustuvat kysymyssarjat, käsikirjat, kysymyksistä koostetut mittarit sekä palvelu- ja hoitosuunnitelman apuvälineet. 
Palvelutarpeiden arviointi RAI-järjestelmällä

RAI-käsikirja 

RAI-käsikirja on tärkein työväline RAI-arviointia tehtäessä. RAI-käsikirjoja on kahdenlaisia: Arviointikäsikirja sisältää arvioinnin periaatteet ja opastaa RAI-arvioinnin tekemisessä. Herätekäsikirja antaa tietoa herätteistä ja ohjeita niiden käyttöön hoidon ja palvelujen suunnittelussa. RAI-käsikirjat  ja arviointilomakkeet ovat RAI-toimintaan osallistuvien organisaatioiden saatavilla THL:n RAI-ekstranetistä.
Siirry THL:n RAI-ekstranettiin

RAI-laatuindikaattori 

RAI-laatuindikaattoreita käytetään laadun mittaamisen välineinä, joiden tärkein käyttötarkoitus on yksikön tai organisaation oman toiminnan laadun seuranta. Ne kertovat hoitoprosesseista ja toimintakäytännöistä sekä niiden toteutumisesta. Laatuindikaattoreiden avulla voidaan esimerkiksi havaita hoidon tai kuntoutuksen mahdollisia ongelmakohtia, joihin puuttumalla ja toimintaa kehittämällä palvelujen laatua pystytään parantamaan. 

RAI-LTC 

Pitkäaikaishoidon asiakkaiden arviointiin tarkoitettu RAI-väline, josta käytetään myös nimitystä MDS-LTC (Minimum Data Set). 
LTC – Long Term Care.

RAI-mittari 

RAI-mittareita käytetään sekä asiakastyössä (yksilömittari) kuvaamaan asiakkaan toimintakykyä ja palvelutarvetta että eri johtamistasoilla kuvaamaan asiakasryhmiä ja niiden palvelutarpeita (vertailumittari).

Ks. RAI-yksilömittari ja RAI-vertailumittari.

RAI-järjestelmän mittareita

RAI-ohjelmisto 

Tietokoneohjelmisto, johon RAI-arviointi kirjataan. Ohjelmisto sisältää RAI-käsikirjat ja se muodostaa arvioinnin perusteella herätteet ja RAI-yksilömittarit.

RAI-palauteraportti 

RAI-vertailutietokanta oman yksikön toiminnan seuraamiseen ja organisaation yksiköiden toiminnan välinekohtaiseen vertailuun operatiivisessa lähijohtamisessa. RAI-palauteraportti on kaikkien RAI-arviointeja tekevien organisaatioiden käytettävissä. 
RAI-vertailutietokannat

RAI-vertailumittari 

Kuvaa asiakaskunnan terveydentilaa, voimavaroja ja avuntarvetta ja yksikön toimintaa. Koostetaan yksilötason arvioinneista ja käytetään asiakaskunnan tarkasteluun ja ryhmittelyyn, toiminnan kehittämiseen ja laadun seurantaan, kansalliseen vertailuun ja tutkimukseen.
RAI-järjestelmän mittareita

RAI-tieto 

Käsittää sekä asiakkaan arvioinnista muodostuvan yksilötiedon että yksilötiedoista muodostetun vertailutiedon.

Ks. RAI-yksilötieto sekä RAI-vertailutieto.  

RAI-vertailutieto 

Yhteenvetoja ja keskiarvoja, jotka kuvaavat organisaation asiakaskuntaa ja sen tarpeita sekä palvelujen toteutumista ja muutoksia. Koostetaan asiakkaiden RAI-arvioinneista syntyvistä arviointitiedoista. Vertailutiedosta ei ole tunnistettavissa yksittäisen henkilön tietoja. 
RAI-tiedolla johtaminen

RAI-vertailukehittäminen 

RAI-vertailukehittäminen on tiedon ja osaamisen jakamista, jatkuvaa parantamista ja palvelujen kehittämistä yhteistyössä muiden kanssa. RAI-vertailukehittämisen tavoitteena on, että organisaatiot voivat kehittää parempia toimintatapoja ja hyödyntää resurssejaan parhaalla mahdollisella tavalla tuottaakseen laadukkaita palveluja.

RAI-vertailutietokanta 

RAI-vertailutiedot kootaan RAI-vertailutietokantoihin. Vertailutietokanta voi olla välinekohtainen, jolloin sen sisältämät tiedot perustuvat yhteen arviointivälineen arviointeihin, kuten RAI-HC-palauteraportti, tai se voi olla välineriippumaton, kuten järjestäjätietokanta. 

Ks. RAI-vertailutieto

RAI-vertailutietokannat

RAI-väline 

Asiakkaan palvelutarpeen ja toimintakyvyn kartoitukseen tarkoitettu arviointiväline. RAI-välineitä on eri palveluympäristöjä varten. 
RAI-välineistö

RAI-välineistö 

RAI-välineiden muodostama kokonaisuus, joka mahdollistaa asiakkaan palvelutarpeiden ja toimintakyvyn kartoituksen eri palveluympäristöissä, myös asiakkaan siirtyessä palveluympäristöstä toiseen.
RAI-välineistö

RAI-yksilömittari 

Kuvaa asiakkaan terveydentilaa, voimavaroja ja avuntarvetta. Käytetään asiakkaan palvelutarpeen arvioinnissa, hoito- ja palvelusuunnitelman laatimisessa sekä hoidon ja kuntoutumisen seurannassa. 
RAI-järjestelmän mittareita

RAI-yksilötieto 

RAI-arvioinnissa muodostuva RAI-tieto. Koostuu arviointikysymysten vastausten lisäksi asiakkaan voimavaroja ja riskitekijöitä kuvaavista herätteistä, toimintakykyä ja terveydentilaa kuvaavista RAI-mittareista sekä tiedoista asiakkaan käyttämistä palveluista ja hänen sosiaalisesta verkostostaan. Käytetään myös termiä RAI-arviointitieto.

RUG 

Hoidontarveluokitus, jonka perustana on tieto asiakkaan terveydentilasta, toimintakyvystä sekä erityishoidoista ja -tarpeista. Asiakas sijoittuu tiettyyn RUG-luokkaan sen mukaan, kuinka paljon henkilöstöresursseja hänen tarpeidensa mukaisen hoidon ja palvelujen toteutukseen tarvitaan. 
RUG – Resident Utilization Groups.
RUG-luokitus hoitoresurssien määrittämisessä

TIKU 

Tiiviste- ja kuutiokäyttöliittymä, jossa tarkastellaan esimerkiksi RAI-vertailutietokantoja. 
RAI-vertailutietokannat

Tilaajatietokanta 

RAI-vertailutietokanta ostopalveluyksiköiden tarkasteluun ja vertailuun strategisen johtamisen tueksi. Vertailutietokanta on yhteisrahoitteiseen RAI-toimintaan osallistuvien organisaatioiden käytössä. 
RAI-vertailutietokannat

RAI-OSAAMISEN TUKI

THL:n verkkokoulut
Opiskele verkossa RAI-välineiden ja RAI-tiedon käyttöä.

THL:n RAI-kouluttajakoulutus
Saa valmiudet kouluttaa organisaatiosi henkilöstöä RAI-välineistön käyttöön.

THL:n RAI-erityisasiantuntija-valmennus
Syvennä osaamistasi RAI-tiedon käytössä palvelujen kehittämisessä.

Ammattilaisille ja asiakkaille jaettavia esitteitä sekä tietoa RAI-arvioinnista

LOMAKKEET JA KÄSIKIRJAT

RAI-arviointilomakkeet ja -käsikirjat ovat RAI-toimintaan osallistuvien organisaatioiden saatavilla THL:n RAI-ekstranetistä.
THL:n RAI-ekstranet

RAI-NEUVONTA

RAI-sähköposti: rai(at)thl.fi
puh. 029 524 7472 (ark. klo 9–15)