Haittavaikutukset rokotuksista

Kaikilla rokotteilla voi olla haittavaikutuksia. Niitä kuitenkin esiintyy vain pienellä osalla rokotetuista. 

Tavallisimpia rokotuksen jälkeen ilmeneviä oireita ovat 

  • ohimenevät pistosraajan paikalliset oireet, kuten kuumotus, punoitus, turvotus ja kipu
  • lievät yleisoireet, kuten huonovointisuus, ärtyneisyys, väsymys
  • kuume. 

Vakavat haittavaikutukset, kuten voimakas allerginen reaktio, ovat hyvin harvinaisia. 

Valtaosa oireista on lieviä ja lyhytaikaisia

Rokotteilla on erilaisia, kullekin rokotteelle tyypillisiä haittavaikutuksia. 

On tärkeää, että rokotettava tai hänen huoltajansa tietää jo etukäteen riittävästi mahdollisista rokotusreaktioista ja niiden oireenmukaisesta hoidosta. Näin haittavaikutukset eivät tule yllätyksenä, ja niihin voi varautua.

Haittavaikutuksen jälkeen tehdään jatkorokotuspäätös. Se perustuu yksilölliseen harkintaan. Jatkorokotuspäätöstä tehtäessä puntaroidaan rokottamisen hyötyjä ja mahdollisia haittoja. Päätöstä tehdessä arvioidaan myös haittavaikutuksen vakavuutta ja uusiutumisriskiä suhteessa siihen, että henkilö sairastuu tautiin, jota ehkäistään rokotuksella.

On hyvin harvinaista, että rokotuksen jälkeen ilmaantuneet oireet estäisivät jatkorokotukset. 
Haittavaikutukset oireittain

Lisätietoa rokotteiden haittavaikutuksista löydät myös yksittäisiä rokotteita käsitteleviltä sivuilta.
Rokotteet A–Ö 

Mikä tahansa rokotuksen jälkeinen tapahtuma tai oire ei välttämättä johdu rokotuksesta. Usein oireita aiheuttaa jokin toinen tekijä.
Rokotuksen ja oireiden syy-yhteys 

Rokotteiden turvallisuuden seuranta ja arviointi 

Rokotteiden turvallisuuden seuranta on tarkkaan säädeltyä. 

Rokote saa myyntiluvan vasta, kun lääkevalvontaviranomaiset ovat arvioineet sen turvallisuuden. Kun rokote on otettu käyttöön, viranomaiset seuraavat rokotteen turvallisuutta ja mahdollisia haittavaikutuksia. 

Turvallisuusseurannassa ja haittavaikutusten arvioinnissa tehdään kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä. 

Työhön osallistuvat

  • viranomaiset
  • rokotteen myyntiluvan haltijat
  • kansalliset ja kansainväliset asiantuntijaorganisaatiot.

Haittavaikutusten havaitsemiseen ja raportointiin osallistuvat myös 

  • lääkärit
  • rokottajat
  • apteekkihenkilöstö eli farmaseutit ja proviisorit
  • rokotetut ihmiset.

Rokotuksen haittavaikutuksesta ilmoittaminen 

Tavanomaisimmat haittavaikutukset selviävät tutkimuksissa jo ennen myyntiluvan myöntämistä. Turvallisuusseuranta on tärkeää, sillä kaikkein harvinaisimmat haittavaikutukset selviävät vasta, kun rokote on ollut laajassa käytössä.
Lääketurvallisuus ja -tieto (Fimea)

Rokotusten turvallisuuden seuranta Suomessa

Suomessa lääkevalvontaviranomainen on Lääkealan turvallisuus ja kehittämiskeskus Fimea.

Fimea ylläpitää valtakunnallista lääkkeiden haittavaikutusrekisteriä, johon tallennetaan lääkkeistä tehdyt haittavaikutusilmoitukset. Myös rokotusten epäillyistä tai todetuista haittavaikutuksista tehdyt ilmoitukset tallennetaan siihen. 

Fimea lähettää tiedot kaikista saamistaan haittavaikutusilmoituksista Euroopan lääkevirastolle EMA:lle. EMA raportoi haittavaikutuksista rokotteen myyntiluvan haltijalle ja Maailman terveysjärjestölle WHO:lle. Tietokannoista etsitään signaaleja mahdollisista aiemmin havaitsemattomista haittavaikutuksista. 

Mahdollisia havaintoja käsitellään useimmiten EU-tasolla. Lääkevalvontaviranomaiset käsittelevät haittavaikutusilmoitusten tietoja myös määräaikaisissa turvallisuuskatsauksissa, joissa arvioidaan lääkevalmisteen hyöty-haittatasapainoa. 

THL ja Fimea tekevät yhteistyötä rokotteiden turvallisuuden seurannassa. THL:n velvollisuutena on seurata sekä rokotusohjelman ja rokotusten tehoa että niiden turvallisuutta. Fimea luovuttaa rokotteita koskevien haittavaikutusilmoitusten tiedot THL:lle. (Tartuntatautilaki 1227/2016)

THL selvittää haittavaikutuksia myös epidemiologisilla menetelmillä, muun muassa rekisteritutkimusten avulla. 

Miten rokotteiden turvallisuutta tutkitaan? 

Lisää aiheesta