Biverkningar vid vaccinationer

Alla vaccin kan ge biverkningar, men endast en liten andel av de vaccinerade får dessa biverkningar. 

De vanligaste symtomen som uppträder efter en vaccination är 

  • övergående lokala reaktioner i injektionsområdet, såsom hetta, rodnad, svullnad och smärta
  • lindriga allmänna symtom, såsom illamående, irritation och trötthet
  • feber. 

Allvarliga biverkningar, till exempel kraftiga allergiska reaktioner, är mycket ovanliga. 

De flesta symtom är lindriga och kortvariga

Varje vaccin har olika biverkningar som är typiska för vaccinet i fråga. 

Det är viktigt att den vaccinerade och dennes vårdnadshavare har tillräckligt med förhandsinformation om vilka vaccinationsreaktioner som kan förekomma och hur symtomen ska behandlas. Då kommer eventuella biverkningar inte som en överraskning och det är lättare att förbereda sig på dem.

Om biverkningar uppstår fattas ett beslut om fortsatt vaccination. Beslutet grundas på individuell prövning. Man överväger vaccinationens fördelar och eventuella nackdelar. När beslutet fattas överväger man också biverkningarnas allvarlighetsgrad och risken att de uppstår på nytt i förhållande till risken att den vaccinerade insjuknar i den sjukdom som vaccinet förebygger.

Symtom som uppstår efter vaccinationen förhindrar mycket sällan fortsatt vaccination. 
Biverkningar enligt symtom

Mer information om vaccinens biverkningar finns även på sidorna om de enskilda vaccinen.
Vaccin A–Ö

Alla händelser eller symtom som uppstår efter vaccinering beror inte nödvändigtvis på vaccinationen. Det är vanligt att symtomen orsakas av någon annan faktor.
Orsakssamband mellan vaccination och symtom

Övervakning och bedömning av vaccinsäkerheten 

Övervakningen av vaccinsäkerheten regleras noggrant. 

Ett vaccin beviljas försäljningstillstånd först efter att läkemedelstillsynsmyndigheterna gjort en bedömning av vaccinets säkerhet. När vaccinet har tagits i bruk övervakar myndigheterna vaccinets säkerhet och eventuella biverkningar. 

Säkerhetsövervakningen och bedömningen av biverkningar sker genom samarbete på nationell och internationell nivå. 

I arbetet deltar

  • myndigheter
  • innehavarna av försäljningstillståndet för vaccinet
  • nationella och internationella expertorganisationer.

Arbetet med att upptäcka och rapportera biverkningar utförs också av 

  • läkare
  • vaccinatörer
  • apotekspersonal dvs. farmaceuter och provisorer
  • vaccinerade personer.

Anmälan om vaccinationsbiverkningar

De vanligaste biverkningarna framgår redan i de undersökningar som görs innan försäljningstillståndet beviljas. Säkerhetsövervakningen är viktig, eftersom de mest sällsynta biverkningarna upptäcks först när vaccinet har använts i omfattande skala.
Läkemedelssäkerhet och -information (Fimea)

Övervakningen av vaccinsäkerheten i Finland

Läkemedelstillsynsmyndigheten i Finland är Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea.

Fimea upprätthåller ett nationellt register över läkemedelsbiverkningar och i det sparas alla anmälningar om läkemedelsbiverkningar. Även anmälningar om misstänkta eller bekräftade vaccinbiverkningar sparas i registret. 

Fimea sänder uppgifterna om alla anmälningar om biverkningar till Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA. EMA rapporterar biverkningarna till innehavaren av försäljningstillståndet för vaccinet och till världshälsoorganisationen WHO. I databaserna söker man efter signaler på tidigare oupptäckta biverkningar. 

Eventuella upptäckter behandlas i regel på EU-nivå. Läkemedelstillsynsmyndigheterna behandlar uppgifterna i biverkningsanmälningarna även i periodiska säkerhetsrapporter, där läkemedelspreparatets nytta och risker utvärderas. 

THL och Fimea samarbetar i uppföljningen av vaccinsäkerheten. THL är skyldigt att följa upp vaccinationsprogrammets och vaccinationernas effekt och säkerhet. Fimea lämnar ut uppgifter från registret över biverkningar till THL. (Lagen om smittsamma sjukdomar 1227/2016)

THL undersöker biverkningar även med epidemiologiska metoder, bland annat genom registerundersökningar. 

Hur undersöks vaccinens säkerhet?

Tilläggsuppgifter