Opiskeluhuollon suositukset ja oppaat

Ei kaikelle väkivallalle! -verkkosivusto

Sivusto tarjoaa ohjeita ja työkaluja kiusaamisen, häirinnän, syrjinnän ja väkivallan tunnistamiseen ja niihin puuttumiseen. Verkkosivustolle on koottu tietoa, ohjeita ja työkaluja siihen, miten tällaiset teot ja tilanteet tunnistetaan, miten niitä ehkäistään ja miten niihin voidaan puuttua varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja oppilaitoksissa.

Hyvinvointia ja opiskelukykyä ruokailusta – Korkeakouluopiskelijoiden ruokailusuositus

Valtion ravitsemusneuvottelukunnan (VRN) ja Kelan yhteinen ruokailusuositus korkeakouluopiskelijoiden ruokailun järjestämisestä. Suositus määrittää ateriatuetun opiskelija-ateria tarjoamisen ja koostamisen sekä ravitsemuslaadun  vähimmäisvaatimukset. Suosituksen tavoitteena on taata opiskelijoille yhdenvertaiset mahdollisuudet maittaviin, monipuolisiin ja ravitsemustarpeet täyttäviin aterioihin ruokavaliosta tai opiskelupaikasta riippumatta. 

Hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä ruokailusta – Ruokailusuositus ammatillisiin oppilaitoksiin ja lukioihin

Opiskelua rytmittävät säännölliset ateriat sekä yhteiset ruokailuhetket viihtyisissä tiloissa edistävät opiskelukykyä ja koko opiskeluyhteisön hyvinvointia. Suositus on suunnattu koulutuksen ja sitä tukevan toiminnan järjestäjille, oppilaitoksille, opettajille, opiskeluhuollolle, ruokapalveluista vastaaville sekä opiskelijoille ja heidän huoltajilleen. Opiskelijaruokailun suositukset perustuvat suomalaisiin ravitsemussuosituksiin. 

Kansallinen lasten ja nuorten turvallisuuden edistämisen ohjelma 2018-2025

Kansallinen ohjelma antaa pitkän tähtäimen suuntaviivat lasten ja nuorten turvallisuuden edistämiseen monialaisesti. Ohjelma sisältää tavoitteita ja toimenpiteitä alle 25-vuotiaiden lasten ja nuorten tapaturmien ja itsemurhien sekä alle 18-vuotiaisiin lapsiin kohdistuvan väkivallan ehkäisyyn ja vähentämiseen.

Kirjaamisopas

Lastenneuvolan ja kouluterveydenhuollon   kirjaamisopas   on   tarkoitettu lastenneuvolassa ja kouluterveydenhuollossa työskentelevälle henkilöstölle. Oppaassa ohjeistetaan kirjaamiskäytäntöjä huomioiden lastenneuvolan ja kouluterveydenhuollon erityistarpeet.

Kohtaaminen keskiössä: Lapsi- ja nuorilähtöisyys opiskeluhuollon palveluissa

Oppaassa tuodaan esiin käytännön keinoja vahvistaa lapsi- ja nuorilähtöisyyttä opiskeluhuollon palveluissa. Lisäksi esitellään luottamuksen rakentumista ja lapsuudessa muodostuvia kiintymysmalleja, joiden tunteminen auttaa ammattilaisia kohtaamistilanteissa. Opas on tarkoitettu kaikille lasten ja nuorten kanssa erilaisissa palveluissa, kouluissa ja oppilaitoksissa työskenteleville. 

Kouluikäisen mielenterveys -artikkelit: tukea vaikuttavien tuki- ja hoitomenetelmien käyttöön

Käytännöllinen ohjepankki kouluikäisten lasten ja nuorten mielenterveyden tukemiseen sekä mielenterveysongelmien ja -häiriöiden tunnistamiseen, tutkimiseen ja hoitoon perustason palveluissa. Tietokanta tarjoaa käytäntöön sopivaa tietoa kouluikäisten mielenterveyden edistämisestä ja mielenterveyspalveluista. Tietokantaan on koottu perustasolle soveltuvia mielenterveysongelmien tutkimus- ja hoitokäytäntöjä, mittareita ja ohjeita diagnostiikan ja hoidon tueksi. Tietokannassa on hyödyllistä tietoa myös alueellisia palvelukokonaisuuksia ja hoitopolkuja suunnitteleville.

Kouluikäisten mielenterveysongelmien tuki ja hoito perustason palveluissa: Opas tutkimiseen, hoitoon ja vaikuttavien menetelmien käyttöön

Opas on laadittu kouluikäisten lasten ja nuorten mielenterveysongelmien ja -häiriöiden tunnistamisen, tukemisen, tutkimuksen ja hoidon apuvälineeksi perustason palveluissa. Oppaassa annetaan yleiskuva kouluikäisten mielenterveyspalveluista, kuvataan käytännönläheisesti ja konkreettisesti perustasolle soveltuvia mielenterveysongelmien tutkimuksen ja hoidon käytäntöjä sekä esitellään mielenterveyden edistämisen menetelmiä. Opas tarjoaa hyödyllistä tietoa myös alueellisia palvelukokonaisuuksia suunnitteleville.

Kouluterveydenhuollon laatusuositus 

Suosituksen tarkoituksena on taata kouluterveydenhuollon yhdenvertainen toteutuminen eri puolilla maata. Suositus on tarkoitettu apuvälineeksi laadittaessa kuntatason kouluterveydenhuollon toimintasuunnitelmia. Sisältää kahdeksan suositusta ja esimerkkejä seurantakeinoista. Suosituksia on tarkasteltu neljästä eri näkökulmasta koululaisen ja perheen näkökulma, kouluyhteisön näkökulma, ammattihenkilöiden näkökulma ja hallinnon ja päätöksenteon näkökulma.

Laaja terveystarkastus: Ohjeistus äitiys- ja lastenneuvolatoimintaan sekä kouluterveydenhuoltoon

Oppaassa esitellään mm.  laajan terveystarkastuksen määritelmä ja tavoitteet, käytännön järjestelyt ja ajankohdat, terveydenhoitajan ja lääkärin työnjako lapsen ja perheen elämäntilanteen arvioimisen tavat sekä  tarkastusten keskustelun aiheet. Ohjeistus on tarkoitettu  terveydenhoitajille ja lääkäreille sekä kuntien päätöksentekijöille.

Lastenneuvolan ja kouluterveydenhuollon henkilöstömitoitukset 2023

Suositukset lastenneuvolan ja kouluterveydenhuollon henkilöstömitoituksista eli terveydenhoitajien ja lääkäreiden työntekijäkohtaisista lapsi- ja oppilasmääristä. Mitoitussuosituksissa on huomioitu lastenneuvolan ja kouluterveydenhuollon terveydenhoitajan ja lääkärin työn kokonaisuus kaikkine tehtävineen.

Liikkumissuositus 7-17-vuotiaille lapsille ja nuorille 

Liikkumissuosituksen mukaan kaikille 7–17-vuotiaille lapsille ja nuorille suositellaan monipuolista, reipasta ja rasittavaa liikkumista vähintään 60 minuuttia päivässä yksilölle sopivalla tavalla, ikä huomioiden. Runsasta ja pitkäkestoista paikallaanoloa tulisi välttää.

Maahanmuuttajataustaisten lasten ja raskaana olevien naisten oikeus terveydenhuollon palveluihin Suomessa

Kuntainfo kertoo, millaisia oikeuksia terveyspalveluihin on kansainvälistä suojelua hakevilla, oleskeluluvan saaneilla ja kunnassa kirjoilla olevilla, sekä ilman kotikuntaa maassa oleskelevilla lapsilla ja raskaana olevilla naisilla.

Mielenterveys- ja päihdetyön menetelmät opiskeluterveydenhuollossa – opas arviointiin, hoitoon ja käytäntöihin

Opas on laaja tietopaketti mielenterveys- ja päihdehäiriöiden tunnistamiseen, arvioimiseen ja hoidon tarpeen määrittelyyn. Oppaassa esitellyissä hoitomalleissa on pyritty kuvaamaan, mitä eri häiriöryhmien arvioimiseen ja hoitoon voisi sisältyä ja miten hoito toteutetaan opiskeluterveydenhuollossa. Opas on tarkoitettu opiskeluterveydenhuollon terveydenhoitajien ja lääkäreille. Oppaasta hyötyvät lisäksi opiskeluterveydenhuollon vastuuhenkilöt ja alan opiskelijat.

NEUKO-tietokanta - ohjeistukset  neuvoloiden sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon ammattilaisille

Sisältää äitiys- ja lastenneuvolan sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon ammattilaisten käyttöön uusinta näyttöön perustuvaa tietoa sekä kansalliset ohjeistukset ja suositukset. Tietokanta tarjoaa terveydenhoitajille, kätilöille ja lääkäreille laajan tietopaketin, jonka avulla mm. määräaikaisten terveystarkastusten teko on toteutettavissa yhdenmukaisesti, mutta yksilölliset tarpeet huomioiden. Kaikille avoin, maksuton tietopaketti.

Neuvolatoiminta, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto sekä ehkäisevä suun terveydenhuolto. Asetuksen (380/2009, uusi numero 338/2011) perustelut ja soveltamisohjeet

Julkaisun tarkoitus on tukea uuden neuvolatoimintaa, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa sekä lasten ja nuorten ehkäisevää suun terveydenhuoltoa koskevan valtioneuvostona asetuksen (380/2009, uusi numero 338/2011) toimeenpanoa kunnissa. Julkaisussa esitetään asetuksen säännöksille perusteluja sekä ohjeita niiden soveltamiseksi. Määräaikaisten terveystarkastusten ja terveysneuvonnan sisältöä ja määrää kuvataan tarkemmin. Esiin nostetaan myös potilasasiakirjojen laatiminen, salassapito moniammatillisessa yhteistyössä, henkilöstön riittävyys ja osaaminen sekä lasten ja nuorten terveysseurannan kehittäminen.

Nuorten mielenterveyshäiriöt

Opas tarjoaa nuorten parissa työskenteleville aikuisille tietoa yleisimmistä nuorten mielenterveyden häiriöistä, helpottaa hoitoa vaativan psyykkisen oireilun tunnistamista sekä antaa käytännönläheistä tietoa nuorten tukemisesta ja hoidosta.

Näönseulonta kouluterveydenhuollossa 

Ohje koululaisten näönseulonnasta 

Ohjeet kunnille ja hyvinvointialueille lähisuhdeväkivallan ehkäisyn koordinaatiorakenteiden ja lähisuhdeväkivallan vastaisen toiminnan järjestämiseksi

Ohjeet sisältävät esimerkkejä toimintamalleista, monialaisesta yhteistyöstä sekä  palveluketjujen ja -kokonaisuuksien laatimisesta lähisuhdeväkivallan uhrien ja tekijöiden sekä väkivallalle altistuvien lasten auttamiseksi. Ohjeiden ensimmäinen osa on kohdennettu hyvinvointialueen päättäjille ja koskee koordinaatiorakenteiden luomista. Ohjeiden toinen osa kohdentuu palveluiden järjestämisestä vastaaville päättäjille ja toimialojen johdolle.

October, M.; Laitinen, H-L. (2022) Ohjeet kunnille ja hyvinvointialueille lähisuhdeväkivallan ehkäisyn koordinaatiorakenteiden ja lähisuhdeväkivallan vastaisen toiminnan järjestämiseksi. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL 2022. 

Opas seksuaalisen häirinnän ennaltaehkäisemiseksi ja siihen puuttumiseksi kouluissa ja oppilaitoksissa

Toiminta- ja menettelyohjeet antavat opettajille, rehtoreille ja muulle henkilöstölle sekä vanhemmille ja huoltajille valmiuksia toimia seksuaalisen ahdistelun ja häirinnän estämiseksi. Oppaassa käsitellään lainsäädännön, opetussuunnitelmien, opetuksen ja opiskeluhuollon keinoja seksuaaliseen häirintään puuttumiseksi.  

Opetustoimen ja varhaiskasvatuksen turvallisuusopas

Ohjeita opetuksen, varhaiskasvatuksen ja koulutuksen järjestäjille sekä päiväkodeille, kouluille ja oppilaitoksille. 

Opiskeluterveydenhuollon kirjaamisopas

Opiskeluterveydenhuollon rakenteisen kirjaamisen oppaan tavoitteena on ohjeistaa ja yhtenäistää opiskeluterveydenhuollon kirjaamiskäytäntöjä eri puolilla maata. Lisäksi mukana kirjaamisessa on mm. toiminnan tilastointi, terveystarkastukset sekä erityisen tuen tarpeen mukainen kirjaaminen. Opas on tarkoitettu koko opiskeluterveydenhuollon henkilöstölle toiselta asteelta korkea-asteelle.

Opiskeluterveydenhuollon opas 2021

Oppaassa kuvataan opiskeluterveydenhuollon lakisääteiset tehtävät ja annetaan ohjeita sekä suosituksia toimintaan.  Opas tarkentaa erityisesti terveyden- ja sairaanhoitopalvelujen sisältöä, opiskeluterveydenhuoltoon oikeutettujen opiskelijoiden määrittelyä, toiminnan tilastointia, altistelähtöisiä terveystarkastuksia, käytäntöjä erityisen tuen tarpeen ilmetessä sekä kansainvälisten opiskelijoiden palveluja.

Seksuaalikasvatuksen standardit Euroopassa

Julkaisun tarkoitus on edistää lasten ja nuorten kokonaisvaltaista seksuaalikasvatusta.

SORA-lainsäädännön toimeenpano terveydenhuollossa

SORA-säännökset ovat lainsäädäntökokonaisuus, johon kuuluvat laki ammatillisesta koulutuksesta (630/1998), laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998), ammattikorkeakoululaki (351/2003) ja yliopistolaki (558/2009). Lainsäädäntö liittyy mm. opiskelijaksi ottamisen esteisiin, opiskeluoikeuden peruuttamiseen ja palauttamiseen sekä huumausainetestaukseen. Opas yhtenäistää terveydenhuollon käytäntöjä opiskelijaksi ottamisen vaiheessa sekä tilanteissa, joissa opiskelijalta vaaditaan huumausainetestiä koskevan todistuksen esittämistä tai harkitaan opiskeluoikeuden peruuttamista tai palauttamista. 

Syödään ja opitaan yhdessä -kouluruokailusuositus

Sisältää ohjeistukset kouluruokailun järjestämisestä, yhteistyöstä koulun sisällä ja kotien kanssa sekä toiminnan seurannasta ja arvioinnista. Kouluaterioiden ja välipalojen tarjoamisesta ja niiden ravitsemuslaadusta annetaan ruokalista-, ruoka- ja ravintoainekohtaiset suositukset. Suositus on suunnattu opetuksen ja sitä tukevan toiminnan järjestäjille, kouluille, koulujen ruokapalveluista ja oppilashuollosta vastaaville sekä vanhemmille ja huoltajille, kuten myös koululaisille itselleen.

Terveystarkastukset lastenneuvolassa & kouluterveydenhuollossa -menetelmäkäsikirja

Huomaa, että menetelmäkäsikirja on osin vanhentunut. Lomakkeet ja niihin liittyvät ohjeistukset eivät ole muuttuneet, mutta muut  ajantasaiset ohjeet löytyvät NEUKO-tietokannasta.

Terveellinen, turvallinen ja hyvinvoiva oppilaitos. Opas ympäristön ja yhteisön monialaiseen tarkastamiseen

Oppaassa esitellään monialainen toimintamalli oppilaitoksen terveellisyyden ja turvallisuuden sekä yhteisön hyvinvoinnin tarkastamiseen. Terveydenhuoltolaki velvoittaa koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa toteuttamaan oppilaitostarkastukset säännöllisesti yhdessä muiden viranomaisten ja toimijoiden kanssa. Opas on suunnattu ensisijaisesti koulu- ja opiskeluterveydenhuollon, terveydensuojelun, koulutuksen järjestäjien ja oppilaitosten, työsuojelun ja työterveyshuollon vastaaville viranomaisille ja toimijoille sekä oppilaitoskiinteistöjen omistajille ja niiden huollosta vastaaville tahoille.

Turvallinen lääkehoito - Opas lääkehoitosuunnitelman laatimiseen

Tämän päivitetyn oppaan ensisijaisena tavoitteena on tukea kaikkia lääkehoitoa toteuttavia toiminta- ja työyksiköitä lääkehoitoprosessin turvallisuuden varmistamisessa. Oppaassa annetaan konkreettiset ohjeet siitä, miten ja miksi yksikön lääkehoitosuunnitelma laaditaan ja keiden toimesta.

Uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolainsäädäntö -soveltamisohje 

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) tuli voimaan 1.8.2014. Lailla säädetään oppilas- ja opiskelijahuollon järjestämistä sekä opiskeluhuoltotyön kirjaamista ja muuta henkilötietojen käsittelyä, salassapitoa sekä rekisterinpitoa. Oppilas- ja opiskelijahuoltolain soveltamisohjeen tarkoituksena on lyhyesti kuvata opiskeluhuoltoa koskevan lainsäädännön kokonaisuus ja selventää sen tulkintaan liittyviä ongelmakohtia. 

Yhteisellä koulutiellä : Käsikirja perusopetuksen oppilaiden läsnäolon tukemiseen ja poissaolojen vähentämiseen

Käsikirjassa kuvataan poissaoloja ilmiönä, määritellään teemaan liittyvät keskeiset käsitteet, avataan lainsäädäntöön ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin tulleita muutoksia sekä annetaan kansallisia suuntaviivoja poissaolojen ehkäisemiseen sekä suunnitelmalliseen seurantaan ja puuttumiseen.

Yhteisestä työstä hyvinvointia – opiskeluhuoltoryhmä perusopetuksessa

Oppaassa esitellään toimintamalli, joka auttaa perusopetuksen koulujen opiskeluhuoltoryhmiä suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan opiskeluhuoltoa tavoitteellisesti. 

NEUKO-logo

NEUKO-tietokanta (Terveysportti)
Ohjeistukset neuvoloiden sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon ammattilaisille