Opiskeluhuollon kuraattoripalvelut

Opiskeluhuollon kuraattori edistää ja tukee lasten, nuorten ja aikuisopiskelijoiden oppimista, koulunkäyntiä ja opiskelua, hyvinvointia sekä sosiaalisia valmiuksia ja toimintakykyä.

Kuraattori edistää lisäksi koko koulu- ja opiskeluyhteisön hyvinvointia ja tekee yhteistyötä perheiden, oppilaitoksen muiden työntekijöiden ja yhteistyöverkostojen kanssa.

Kuraattoripalvelut ovat lakisääteisiä, vapaaehtoisia, maksuttomia ja luottamuksellisia. Niiden tulee olla helposti saatavilla osana oppilaiden, opiskelijoiden ja oppilaitosten arkea esiopetuksesta aina toiselle asteelle asti.

Kuraattoripalvelut ovat osa sosiaalihuollon palveluja. Hyvinvointialue, jonka alueella koulu tai oppilaitos sijaitsee, vastaa kuraattoripalvelujen järjestämisestä oppilaille ja opiskelijoille heidän kotipaikastaan riippumatta.

Kuraattorin tehtävät

Kuraattori antaa tukea ja ohjausta esimerkiksi seuraavissa eri pulmissa ja tilanteissa:

  • perhetilanne, esimerkiksi riidat kotona, vanhempien ero, vanhemmuus, vanhempien päihteiden käyttö sekä mielenterveysongelmat, kriisitilanteet perheessä
  • sosiaaliset suhteet, esimerkiksi kaveri- ja ystävyyssuhteet, seurustelu- ja parisuhde, kiusaaminen, yksinäisyys, ristiriidat opettajien kanssa
  • koulunkäynti ja opiskelu, esimerkiksi poissaolot, motivaatio, koulunkäynnin ja opiskelun järjestelyt
  • tunne-elämä, esimerkiksi ahdistuneisuus, stressi, levottomuus, aggressiivisuus, häiritsevä käytös
  • vapaa-aika, esimerkiksi harrastukset, päihteiden käyttö, pelaaminen
  • lastensuojelulliset huolet
  • kriisit, esimerkiksi läheisen sairastuminen tai kuolema
  • itsenäistyminen ja arjenhallinta, erityisesti toisella asteella
  • taloudellinen tilanne ja asuminen, erityisesti toisella asteella.

Lue lisää kuraattoripalvelun asiakkuudesta ja palveluprosessin etenemisestä

Neuvonta ja ohjaus ilman asiakkuutta

Kuraattori voi neuvoa ja ohjata oppilaita ja opiskelijoita myös ilman että siitä muodostuu asiakkuutta. Kuraattori voi ohjata ja neuvoa esimerkiksi opiskeluhuoltopalveluihin ja muihin palveluihin hakeutumisessa.

Kuraattori voi antaa anonyymiä neuvontaa ja ohjausta opettajille ja muille koulussa ja oppilaitoksessa työskenteleville ammattilaisille sekä huoltajalle. Kuraattori voi antaa esimerkiksi ohjausta siitä, miten  opettaja voi toimia, kun hänellä on herännyt huoli oppilaasta tai opiskelijasta.

Kuraattori voi järjestää esimerkiksi matalan kynnyksen neuvontapisteitä, jotka ovat avoinna kaikille oppilaille ja opiskelijoille sekä koulun ja oppilaitoksen työntekijöille.

Katso myös Kuraattorityön kirjaaminen

Lisätietoa ja lähteet

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (Finlex)
Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä (Finlex)
Sosiaalihuoltolaki (Finlex)
Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (Finlex)
Lastensuojelulaki (Finlex)