Opiskeluterveydenhuolto

Opiskeluterveydenhuollon palvelut on tarkoitettu

  • ammatillisessa koulutuksessa opiskeleville
  • lukiolaisille
  • ammattikorkeakoululaisille
  • yliopisto-opiskelijoille

Opiskeluterveydenhuolto on osa toisen asteen oppilaitosten opiskeluhuoltoa. Yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa tehdään yhteisöllistä hyvinvointityötä.  Sillä edistetään terveyttä ja opiskelukykyä sekä opiskeluyhteisön hyvinvointia.

Opiskeluterveydenhuoltoon kuuluu myös opiskeluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä opiskeluyhteisön hyvinvoinnin edistäminen sekä seuranta. 

Tavoitteet

Opiskeluterveydenhuollon tavoitteena on ylläpitää ja edistää opiskelijoiden hyvinvointia

  • edistämällä opiskeluympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta sekä opiskeluyhteisön hyvinvointia
  • edistämällä ja seuraamalla opiskelijoiden terveyttä ja opiskelukykyä
  • järjestämällä terveyden- ja sairaanhoitopalveluja opiskelijoille mukaan lukien mielenterveys- ja päihdetyö, seksuaaliterveyden edistäminen sekä suun terveydenhuolto 
  • tunnistamalla varhain opiskelijan erityisen tuen tai tutkimuksen tarve, tukemalla opiskelijaa sekä tarvittaessa ohjaamalla jatkotutkimuksiin ja -hoitoon.

Toimintaa ohjaavat lait ja oppaat 

Opiskeluterveydenhuoltoa säätelevät ensisijaisesti terveydenhuoltolaki ja valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta. 

Laki korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollosta tuli voimaan 1.1.2021. Sen tarkoituksena on turvata korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon palvelut valtakunnallisesti ja parantaa palvelujen laatua ja saatavuutta.

Opiskeluterveydenhuollon oppaassa kuvataan opiskeluterveydenhuollon tavoitteet, tehtävä ja keskeinen sisältö.

Sosiaali- ja terveysministeriö ohjaa ja valvoo opiskeluterveydenhuoltoa.

Toimintaa ohjaavat periaatteet

Opiskeluterveydenhuollon toimintaperiaatteina ovat: opiskelijalähtöisyys, varhainen puuttuminen ja monialainen yhteistyö, jotka kulkevat punaisena lankana kaikessa toiminnassa.

Muita keskeisiä toimintaa ohjaavia periaatteita ovat yksilöllisyys, tasavertaisuus, opiskelijan voimavarojen vahvistaminen ja palvelujen vapaaehtoisuus.

THL:n uusimmat julkaisut opiskeluhuollosta

Tässä osiossa

NEUKO-logo

NEUKO-tietokanta (Terveysportti)
Ohjeistukset neuvoloiden sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon ammattilaisille

Tilastot

Perusterveydenhuollon avohoitokäyntitietoja (Sotkanet.fi)
Eri aluetasojen tietoja opiskeluterveydenhuollon käynneistä.

TEAviisari
Kunta- ja aluekohtaista tietoa terveydenedistämisaktiivisuudesta lukio- ja ammatillisesta koulutuksesta