Ikääntyneiden mielen hyvinvointi

Vanha nainen ja hoitaja keskustelevat ulkona.

Hyvä mielenterveys auttaa ikääntyneitä elämään aktiivista, laadukasta ja tervettä elämää. Hyvä mielenterveys vahvistaa fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä. Terve ja laadukas elämä vähentää myös vanhuusiän mielenterveysongelmia ja muistihäiriöitä sekä niistä aiheutuvia kuluja. 

Mielenterveyttä edistäviä tekijöitä

On olemassa useita tekijöitä, jotka edistävät mielenterveyttä ja hyvinvointia vanhemmalla iällä. Monille ikääntyneille hyvät perhesuhteet ovat tärkein mielenterveyttä tukeva tekijä. Positiivisen asenteen ylläpitäminen, elämän arvostaminen, muutosten hyväksyminen ja suvaitseminen sekä halukkuus oppia ja luova toiminta ovat hyvinvointia edistäviä tekijöitä.

Fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen aktiivisuus sekä vuorovaikutus toisten ihmisten kanssa katsotaan tärkeiksi mielenterveyden ylläpitämisessä. Myös mahdollisuus toteuttaa seksuaalisia tarpeita on ikääntyneille tärkeää. Tärkeitä ovat myös riippumattomuus ja valinnan mahdollisuus muun muassa eläkkeelle jäämisen ja asumisen suhteen. Hyvää mielenterveyttä edistävät myös hengelliseen sekä yhteisön toimintaan osallistuminen.

Ikääntyneiden mielenterveyden edistämiseen tähtääviä toimenpiteitä ovat:  

 1. Terveiden elämäntapojen edistäminen, esimerkiksi terveellinen ruokavalio, tupakoimattomuus, alkoholin kohtuukäyttö, riittävä uni ja asianmukainen lääkkeiden käyttö.
 2. Fyysisen aktiivisuuden ja liikunnan mahdollistaminen, esimerkiksi ikääntyneille soveltuvat liikuntaympäristöt ja -välineet.
 3. Myönteisten ihmissuhteiden vahvistaminen, esimerkiksi positiiviset perhesuhteet ja vertaisryhmiin osallistuminen.
 4. Yhteisöllisen osallistumisen vahvistaminen, esimerkiksi vapaaehtoistoiminta ja harrastusryhmät.
 5. Oppimisen ja opiskelun mahdollisuudet, esimerkiksi elinikäinen oppiminen ja ikäihmisten yliopisto.
 6. Luovan toiminnan mahdollisuudet, esimerkiksi kerhot, kurssit ja ikääntyneiden toimintakeskukset.
 7. Mielenterveyden ongelmien varhainen havaitseminen, esimerkiksi toimiva perusterveydenhuolto.
 8. Kaltoin kohtelun ehkäisy ja varhain puuttuminen, esimerkiksi asumis- ja hoivapalveluissa sekä sosiaali- ja terveyspalveluissa.
 9. Turvallisen ja riippumattoman elämän mahdollistaminen, esimerkiksi tekniset sovellukset kotiin, kotipalvelut ja -hoito sekä edulliset asumiskustannukset.

Ikääntyneiden mielenterveyttä edistetään yhteiskunnan tasolla muun muassa seuraavin toimenpitein:

 • Asiakkaan tarpeista lähtevät sosiaali- ja terveyspalvelut (esimerkiksi arjen avun koordinointi, taloudellinen tuki, fyysinen ja psyykkinen terveys, ikääntyneiden mielenterveyspalvelut)
 • Joustavat eläkeratkaisut
 • Ilmaiset tai edulliset palvelut (esimerkiksi edulliset liikunta- ja kulttuuripalvelut)
 • Asenteisiin vaikuttaminen, kuten ikärasismin poistaminen

Lisätietoa

Tamminen, Nina & Solin, Pia (toim.) 2013. Mielenterveyden edistäminen ikääntyneiden asumis- ja hoivapalveluissa. Opas 27. THL: Helsinki.