Media ja viestintä

Sanat ja termit suuntaavat ajattelua, ja medialla on tärkeä rooli erilaisten todellisuuskäsitysten ja ilmiöiden tulkintojen sanoittajana, kuvittajana ja välittäjänä. Media on myös yksi yhteiskunnallisen keskustelun osapuoli. Tiedotusvälineet, toimittajat ja viestijät ovat avainasemassa siten myös paitsi politiikan raportoijina, myös väärien mielikuvien oikaisijana.

Aiheet, näkökulma ja käytetyt termit

Mediayhtiöt, toimittajat ja viestinnän ammattilaiset tekevät aktiivisia valintoja siitä, mitä aiheita ja näkökulmia uutisissa, artikkeleissa ja muissa jutuissa käsitellään. Media ja viestijät voivat siten omalta osaltaan lieventää mielenterveyden ongelmiin sekä päihteisiin ja riippuvuuksiin liittyvää julkista ja sisäistettyä stigmaa.

Esimerkkejä stigmaa vähentävistä toimista mediassa ja viestimissä:

  • Tarjotaan moniäänisiä tarinoita eri taustoista tulevien ihmisten arjesta ja elämästä esimerkiksi mielenterveyden ongelmien tai riippuvuussairauden kanssa sekä heidän kokemuksistaan suomalaisessa palvelujärjestelmässä.
  • Avataan tilastoja lukijoille.
  • Visualisoidaan numeerista tietoa helpommin ymmärrettävään muotoon. 
  • Uutisoidaan merkittävistä tutkimustuloksista.

Suosituksia toimittajille ja viestinnän ammattilaisille:

  1. Kun kerrot mielenterveys- sekä päihde- ja riippuvuusaiheista, kerro moniäänisiä ja lähestyttäviä tarinoita. Näin tarjoat samaistumisen kohteita eri-ikäisille ja eri viite- tai väestöryhmään kuuluville ihmisille.
  2. Käytä aina kunnioittavaa ja neutraalia sanastoa kun viestit ihmisistä tai ihmisryhmistä.
  3. Huomioi stigman intersektionaalisuus eli siihen liittyvät risteävät erot. Esimerkiksi sairauden lisäksi ihmisen elämässä voi olla samanaikaisesti läsnä myös muita stigmatisoivia asioita, kuten sukupuoli, yhteiskuntaluokka, alkuperä tai seksuaalinen suuntautuminen.
  4. Pyri kuvien valinnassa moninaisuuteen ja huomioi eettisyys. Varmista, että kuva ei väheksy kuvattua kohdetta eikä luo tai vahvista olemassa olevia haitallisia stereotypioita ja stigmoja. Haasta kuvavalintoja; voisiko ilmiötä kuvata toisin kuin on totuttu, toisiko se tarinaan uuden näkökulman? 
  5. Epävarmoissa tilanteissa kysy apua ja tukea käsitteiden, ilmaisujen tai kuvavalintojen kanssa esimerkiksi kokemusasiantuntijoilta tai alan järjestöistä. Haastattelutilanteissa voit kysyä haastateltavalta, miten hän toivoo itseään kuvattavan. 
  6. Kun tuotat sisältöä sosiaaliseen mediaan, pyri aktiivisesti purkamaan stigmaa luovaa ja ylläpitävää mis- ja disinformaatiota eli väärää tietoa.

Lisää ohjeita yhdenvertaisuutta edistävään viestintään löytyy myös Sukupuolitietoinen viestintä -verkkosivuilta.
Sukupuolitietoinen viestintä (Sukupuolten tasa-arvo)

Lähde:

Strand, Teija ym. (toim.) (2023) Suosituksia mielenterveyteen, päihdeongelmiin ja riippuvuuteen liittyvän stigman ja syrjinnän tunnistamiseen ja vähentämiseen. Kansanterveyden neuvottelukunnan mielenterveys-, päihde- ja riippuvuusasioiden jaosto. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2023:29. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö.