Ammattilaisten osaaminen

Kohtaavien alojen ammattilaisten osaamisella on keskeinen vaikutus heidän tekemänsä työn eettisyyteen ja laatuun sekä organisaation tarjoamien palvelujen saavutettavuuteen ja oikeaan kohdentumiseen. Olennainen osa mielenterveys-, päihde- ja riippuvuusosaamista on ymmärrys stigman vaikutuksista yksilön ja tämän läheisten elämään sekä koko yhteiskunnan sosiaaliseen kestävyyteen.

Stigmaa ja syrjintää voidaan vähentää vahvistamalla kohtaavan työn ammattilaisten mielenterveys-, päihde- ja riippuvuusosaamista.

Mielenterveys-, päihde- ja riippuvuusosaaminen

Ammattilaisen osaaminen koostuu esimerkiksi tiedoista ja taidoista, arvoista ja etiikasta, vuorovaikutus- ja viestintäosaamisesta sekä työn tekemisen orientaatiosta. Siihen vaikuttavat suoraan myös yhteistyön foorumit ja rakenteet, kuten resurssit.

Stigman ja syrjinnän tunnistaminen ja vähentäminen edellyttää, että ammattilaisella on riittävästi mielenterveys-, päihde- ja riippuvuusosaamista. Tämän osaamisen ytimen muodostavat tiedot 

 • mielenterveyden ongelmista
 • psyykkisistä sairauksista
 • päihdeongelmista ja muista riippuvuuksista 
 • stigman eri muodoista  
 • erilaisista suojaavista tekijöistä. 

Sosiaali- ja terveysalan, kasvatusalan, turvallisuusalan ja viestinnän ammattikunnilla on myös omat julkilausutut eettiset periaatteensa. Tiedot, taidot ja etiikka muuttuvat käytännöiksi ja teoiksi muun muassa vuorovaikutustilanteissa ja viestinnän sisällöissä.

Mielenterveys-, päihde- ja riippuvuussisällöt kohtaavien alojen koulutuksissa - Suosituksia osaamisen vahvistamiseksi (Sosiaali- ja terveysministeriö)
Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta (ETENE)
Journalistin ohjeet (Suomen journalistiliitto)

Työorientaatio

Erilaisia osaamisen alueita tai suuntautumista voidaan kuvata työorientaation käsitteen avulla. Työorientaatio on tapa jäsentää omaa ja oman ammattikunnan työtä. Erilaiset orientaatiot tekevät näkyväksi ammatillisesti jaettavissa olevat toimintatavat ja tavoitteet, työssä tehtyjen valintojen taustat ja sen, miten jotakin menetelmää ammatillisesti sovelletaan. 

Esimerkkejä työorientaatioista:

 • Rakenteellisen työorientaation tavoite on nostaa esiin sellaista tietoa ja kokemuksia, joilla on yhteiskunnallista merkitystä. 
 • Yhteisöllinen työorientaatio voi tarkoittaa laaja-alaista moniammatillista yhteistyötä esimerkiksi jonkin yhteisön tai asuinalueen hyväksi. 
 • Sosiaali- ja terveysalalla voidaan tunnistaa myös muun muassa varhaisen tuen orientaatio sekä hoidon ja kuntoutuksen työorientaatiot.

Osallisuutta ja toimintakykyä vahvistava aikuissosiaalityö – opas ammattilaisille (Julkari)

Kokemusasiantuntijat ja kehittäjäasiakkaat

Kokemusasiantuntijoilla on omakohtaista kokemusta mielenterveys- tai päihdeongelmasta joko niitä sairastavana, niistä toipuneena tai palveluja käyttäneenä tai esimerkiksi omaisena tai läheisenä. Ammattilaisten osaamisen kehittäminen edellyttää työntekijöiden ja kokemusasiantuntijoiden yhteistyötä. Tämä yhteistyö on myös laadukkaiden palveluiden ja hyvän, toimivan viestinnän edellytys.

Kokemusasiantuntija- ja kehittäjäasiakasyhteistyö on hyvä tapa tuottaa tietoa kokemuksista ja vahvistaa sekä kumppaneiden osaamista että eri organisaatioissa tehtävän työn laatua. Yhteistyö tarjoaa myös hyvän mahdollisuuden hyödyntää sen eri osapuolien muita olemassa olevia resursseja kuten koulutuksia tai toimintamalleja.

Kokemusasiantuntijatoiminta (Innokylä)

Suosituksia osaamisen kehittämistyöhön

 1. Kehitetään palveluita yhteistyössä eri väestö- ja asiakasryhmiä edustavien koulutettujen kokemusasiantuntijoiden tai muiden kohderyhmän edustajien kanssa.
 2. Tarjotaan ammatissa toimiville sosiaali- ja terveysalan, turvallisuusalan, kasvatusalan ja viestintäalan ammattilaisille osaamista vahvistavaa täydennyskoulutusta stigman ja syrjinnän tunnistamisesta ja vähentämisestä sekä kulttuurisensitiivisestä työotteesta.
 3. Nimetään taho, joka vastaa mielenterveyden, päihteiden käytön sekä riippuvuuksien puheeksi ottoon ja kohtaamiseen liittyvästä osaamisesta (sosiaali- ja terveyspalvelut).

Lähde:

Strand, Teija ym. (toim.) (2023) Suosituksia mielenterveyteen, päihdeongelmiin ja riippuvuuteen liittyvän stigman ja syrjinnän tunnistamiseen ja vähentämiseen. Kansanterveyden neuvottelukunnan mielenterveys-, päihde- ja riippuvuusasioiden jaosto. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2023:29. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö.