Hoidon porrastus aikuispsykiatriassa

Opastekylttejä sairaalan pihalla.

 

Mielenterveyspalveluissa potilaan arvioinnin ja hoidon aloituksen on toteuduttava oikea-aikaisesti ja nopeasti häiriön ja sen psykososiaalisten seurausten vaikeutumisriskin vuoksi. Jotta tämä toteutuisi, perusterveydenhuollon (terveyskeskukset, työterveyshuolto ja opiskeluterveydenhuolto) ja erikoissairaanhoidon tulisi tehdä tiivistä yhteistyötä.

Perusterveydenhuollolla on tavallisimpien oireiden ja häiriöiden ensisijainen hoitovastuu erityistason tukemana. Tällaisia tilanteita ovat erimerkiksi:

  • ajankohtainen kuormittuminen, johon liittyy psyykkisiä oireita
  • elämäntilanteisiin liittyvät kriisit 
  • lievät häiriöt
  • komplisoitumattomat häiriöt
  • vakaassa vaiheessa olevat häiriöt.

Perusterveydenhuollon tehtäviin kuuluvat myös mielenterveyden tukeminen, potilaiden perheenjäsenten, omaisten ja läheisten mielenterveyden tukeminen sekä ehkäisevän ja varhaisen hoidon kohdennetut menetelmät. Tehokkaiden, perusterveydenhuoltoon soveltuvien varhaisten hoitomenetelmien käyttöönottoa ja juurruttamista tuetaan parhaillaan Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus –ohjelmassa
Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma (Stm.fi)

Erikoissairaanhoidolla on ensisijainen hoitovastuu, kun esimerkiksi:

  • potilaan oireet ovat vaikeita tai tila ei korjaudu odotetusti
  • potilaalla on useita samanaikaisia arviointia ja hoitoa vaativia mielenterveyden häiriöitä
  • potilaan työ- tai toimintakyky on vakavasti heikentynyt 
  • potilas on itsemurhavaarassa.  

Hoidon porrastuksen tukemiseksi erikoissairaanhoito sopii perusterveydenhuollon kanssa yhteistyöstä, konsultaatiotuesta ja hoitovastuun jakamisesta. Hoidon porrastusta kuvataan tarkemmin eri mielenterveyshäiriöiden Käypä hoito –suosituksissa.

Käypä hoito -suositukset

Alueellisista palvelu – tai hoitoketjuista löytyy tietoa kuntien ja sairaanhoitopiirien verkkosivuilta.

Palvelujärjestelmän kehittämistavoitteena on lisätä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistoiminnallisuutta. Yhteistoiminnallisuudessa perustasolle tarjotaan ja viedään aktiivisesti vaikkapa psykiatrian erikoisalan konsultaatioita, työntekijöitä, ohjeistusta ja erilaisia tarpeelliseksi arvioituja psykoterapioita. Lue lisää yhteistoiminnallisesta hoidon mallista.
Tulevaisuuden mielenterveyspalvelut (Aikakauskirja Duodecim)

Psykiatrinen sairaalahoito

Psykiatrista sairaalahoitoa tarvitaan, kun ihminen on vakavasti psyykkisesti sairas ja halutaan turvata hoidon toteutuminen riittävän turvallisesti. Sairaalahoito voi toteutua vapaaehtoisesti tai tahdosta riippumatta ja vaihtelee kestoltaan vuorokaudesta pidempiin jaksoihin. Perusteena sairaalahoitoon on usein vaikea toimintakyvyttömyys, joka vaarantaa esimerkiksi itsestä huolehtimisen, uhka omalle turvallisuudelle esimerkiksi vakavan itsetuhoisuuden tai syömättömyyden vuoksi, tai uhka muiden turvallisuudelle esimerkiksi todellisuudentajun vääristymisen vuoksi. 

THL selvitti sairaanhoitopiireille suunnatulla kyselyllä psykiatristen sairaalapaikkojen määrää vuonna 2021. Kyselystä ilmenee, että sairaanhoitopiirien välillä oli isojakin eroja paikkojen määrässä suhteessa väestöön. Hoitoja tapahtuu vaihtelevasti potilaan oman sairaanhoitopiirin ulkopuolella, mikä tasaa hoidon saatavuutta osittain. 
Tutkimuksesta tiiviisti: Selvitys psykiatristen sairaalapaikkojen määrästä
Päätösten tueksi: Toimenpidesuositus riittävän ja laadukkaan psykiatrisen sairaalahoidon turvaamiseksi

Psykiatrisia sairaansijoja tuhatta asukasta kohden: HUS 0,52, Etelä-Savo 0,68, Pohjois-Karjala 0,7, Satakunta 0,55, Päijät-Häme 0,39, Etelä-Pohjanmaa 0,52, Pirkanmaa 0,53, Varsinais-Suomi 0,42, Itä-Savo 0,5, Keski-Suomi 0,39, Pohjois-Savo 0,48, Vaasa 0,37, Kanta-Häme 0,61, Lappi 0,49, Etelä-Karjala 0,27, Kymenlaakso 0,56, Keski-Pohjanmaa 1,01, Pohjois-Pohjanmaa 0,52, Kainuu 0,76 ja Länsi-Pohja 0,42 .

Sairaanhoitopiirien ja kuntien väestöön suhteutetut psykiatriset sairaansijat tuhatta asukasta kohden. Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin väestöpohja on alle 70 000 asukasta, mutta Keski-Pohjanmaan keskussairaala on lähin päivystävä sairaala noin 200 000 asukkaalle. Sairaalapaikkamitoitus on laskettu sairaanhoitopiirin asukasluvun mukaan.

Lähdekirjallisuus

Yhtenäiset kiireettömän hoidon perusteet 2019. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2019:2

Valtioneuvoston asetus erikoissairaanhoidon työnjaosta ja eräiden tehtävien keskittämisestä. VnA 582/2017.

PALKOn suositus: Psykoterapiat ja muut psykososiaaliset hoito- ja kuntoutusmenetelmät mielenterveys- ja päihdehäiriöiden hoidossa.