Kokemusasiantuntijuus ja vertaistuki

Ihmisten käsiä päällekkäin.

 

Kokemusasiantuntijatoiminta on 2000-luvulla kehittynyt toimintamuoto, jonka perustukset ovat syntyneet kansalais- ja järjestötoiminnassa. Kokemusasiantuntijatoiminta tuo tietoa asiakkaiden ja potilaiden kokemuksista osaksi palveluiden kehittämistä ja asiakastyötä esimerkiksi asiakaslähtöisyyden vahvistamiseksi ja palveluihin hakeutumisen helpottamiseksi.

Mielenterveys- ja/tai päihdetyön kokemusasiantuntija on pääsääntöisesti kokemusasiantuntijakoulutuksen käynyt henkilö, jolla on omakohtaista kokemusta mielenterveys- tai päihdeongelmasta joko niitä sairastavana, niistä toipuneena tai palveluja käyttäneenä, omaisena tai läheisenä.

Kokemusasiantuntijoiden hyödyntäminen mielenterveystyössä

Kansallisessa mielenterveys- ja päihdesuunnitelman (2009-2015) loppuarvioinnissa todettiin, että kokemusasiantuntijoiden näkemyksiä ja kokemuksia on hyödynnetty laaja-alaisesti mielenterveystyön kentällä. Vertaistoimijuutta sekä kokemusasiantuntija- ja kehittäjäasiakastoimintaa on kehitetty ja niiden hyödyntäminen on lisääntynyt.
Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2009–2015 : Suunnitelman loppuarviointi ja ohjausryhmän ehdotukset

Kokemusasiantuntijatoimintaa on alettu kehittää ja hyödyntää myös julkisella sektorilla, kun kunnat ovat palkanneet kokemusasiantuntijoita mielenterveys- ja päihdepalveluihinsa. Kokemusasiantuntijatoiminnasta on myös kirjoitettu useita julkaisuja. Vuonna 2012 perustettiin koulutettujen kokemusasiantuntijoiden oma yhdistys KoKoA ry. 
KoKoA ry

Kokemusasiantuntijaksi kouluttautuminen

Eri organisaatiot ovat kouluttaneet satoja kokemusasiantuntijoita eri puolella Suomea. Koulutusten sisällöt ja pituudet vaihtelevat huomattavasti. Tärkeä koulutussisältö on oman tarinan työstäminen ja esittäminen. Sen avulla koulutettavat ovat löytäneet voimavarojaan ja selviytymiskeinoja vaikeissakin elämäntilanteissa. Koulutuksista saat lisää tietoa KoKoA:n sivuilta.
Kokemusasiantuntijakoulutukset (KoKoA)

Kokemusasiantuntijatoiminnan tavoitteet ja kokemusasiantuntijan tehtävät

Kokemusasiantuntijatoiminnan tavoitteena on 

 • palvelujen toimivuuden parantaminen,
 • asiakaslähtöisyyden ja osallisuuden lisääminen,
 • sairastumiseen, sairastamiseen sekä toipumiseen ja kuntoutumiseen liittyvän ymmärryksen lisääminen ja syventäminen,
 • asenteiden muuttaminen ja muuttuminen ja
 • yhteiskunnallinen vaikuttaminen sekä kuntoutumisen tukeminen.

Kokemusasiantuntijan tehtäviä ovat esimerkiksi:

 • ryhmänohjaaja vertaisryhmässä tai työntekijän työparina
 • kokemuskouluttaja oppilaitoksissa, koulutustilaisuuksissa tai seminaareissa
 • palveluiden kehittäjä ohjausryhmissä, työryhmissä, suunnittelu- ja kehittämisryhmissä
 • kokemusarvioija tutkimushankkeissa
 • vertaisvastaanotto ja vertaistyö
 • tiedottaja antamalla haastatteluja medioihin ja toimimalla sosiaalisessa mediassa.

Vertaistuki

Vertaistuki on vapaaehtoista kokemusten vaihtamista, jossa samankaltaisia asioita kokeneet jakavat toisilleen kokemuksiaan sekä saavat sosiaalista tukea, toivoa, apukeinoja ja uusia näkökulmia asioihin.  Vertaistuki koetaan hyödylliseksi, koska siinä saa tietoa muiden selviytymiskeinoista samankaltaisissa tilanteissa. Se auttaa ymmärtämään omaa kokemusta ja tuo tunteen, ettei ole tilanteessa yksin.

Kokemusten jakaminen kunnioittavassa ilmapiirissä voi lievittää ahdistuneisuutta ja poistaa pelkoja. Turvallisessa ja luottavaisessa ilmapiirissä aiheiden käsittely toteutuu painostamatta ja omaehtoisesti. Koulutettujen ryhmäohjaajien johtamista ryhmistä osa on tavoitteellisia, joissa on määritelty osallistujat, osallistumiskerrat ja sisällöt, mutta on myös ryhmiä, joihin voi tulla ja mennä vapaammin.

Vertaistukiryhmiä on monille eri kohderyhmille, kuten päihteidenkäytöstä toipuvien AA-ryhmät  ja eri sairauksista kärsivien sekä toipuvien ryhmät ja läheisten ryhmät. Ryhmiä järjestetään eri yhdistyksissä mutta myös julkisella sektorilla, esimerkiksi päihde- ja mielenterveyspalveluissa sekä lastensuojelussa.

Vertaistukitoimintoja

 • paikalliset ryhmätoiminnat
 • paikallinen yksilötukitoiminta
 • puhelintukilinjat
 • verkkoryhmät
 • verkkotoiminnat (chat, keskustelusivustot, ohjatut ja ohjaamattomat ryhmät)
 • kokemusasiantuntijoiden antamat palvelut ja tuki 

Kirjallisuutta

Kostiainen, Elisa ym. Kokemukset käyttöön - kokemusasiantuntijatoiminnan kehittäminen. THL Työpaperi: 2014_036. 

Hirschovits-Gerz, Tanja ym. Kokemusasiantuntijuus Suomessa : Selvitys kokemusasiantuntijakoulutuksen ja -toiminnan käytännöistä. THL Työpaperi: 2019_017. 

Falk, Hanna ym. Kuntoutujasta toimijaksi - kokemus asiantuntijuudeksi. THL Työpaperi: 2013_039.