Klientplan för barnskyddet

För barnskyddsklienter ska en klientplan alltid göras upp, om det inte är frågan om tillfällig rådgivning eller handledning. En klientplan ska göras upp oberoende av om barnet får öppenvård, vård utom hemmet eller eftervård. En välgjord plan är ett styrdokument för barnskyddsarbetet. 
Barnskyddslagen 30 § 1 momentet (Finlex)

I klientplanen antecknas 

 • barnets och familjens behov av tjänster och stöd
 • de omständigheter och saker som målet är att påverka
 • de tjänster och andra stödåtgärder genom vilka målet är att behovet av stöd ska mötas 
 • den tid inom vilken man uppskattar att målen kan uppnås
 • de berörda personernas eventuella avvikande meningar om behovet av stöd och ordnandet av stödåtgärder
 • information om hur ofta socialarbetaren eller någon annan anställd inom barnskyddet ska träffa barnet personligen.

Barnskyddslagen 30 § 2 momentet (Finlex)

Utöver det som konstaterats ovan ska klientplanen för ett omhändertaget barn i vård utom hemmet innehålla uppgifter om

 • syftet och målen med vården utom hemmet
 • ordnandet av särskilt stöd och särskild hjälp för barnet
 • ordnandet av särskilt stöd och särskild hjälp för barnets föräldrar, barnets vårdnadshavare eller andra personer som svarar för barnets vård och fostran
 • hur barnets hälso- och sjukvård, småbarnspedagogik, grundläggande utbildning och övrig utbildning ordnas
 • hur kontakten med barnet ska upprätthållas och samarbetet med barnets föräldrar och andra barnet närstående personer genomföras
 • hur lämnandet av uppgifter till barnet genomförs
 • barnets dispositionsmedel
 • hur strävan efter att återförena familjen ska beaktas utifrån barnets bästa.

Barnskyddslagen 30 § 3 momentet (Finlex)

Klientplanen för vård utom hemmet kompletteras vid behov med en särskild plan för vård och fostran. Om begränsningar har riktats mot barnet i vård utom hemmet eller om det är sannolikt att begränsningar kommer att riktas mot barnet, ska en plan för vård och fostran göras upp. 
Barnskyddslagen 30 a § (Finlex)

För föräldrarna till ett omhändertaget barn ska det göras upp en separat klientplan som stöd i föräldraskapet, om det inte anses vara onödigt.
Barnskyddslagen 30 § 4 momentet (Finlex)

Att göra upp planen i samråd

Planen ska göras upp och ses över i samråd med barnet, vårdnadshavaren eller en annan laglig företrädare för barnet, om det inte finns något uppenbart hinder för detta. Vid behov ska planen ska planen göras upp och ses över i samråd med föräldrarna, någon annan person som svarar för barnets vård och fostran eller står barnet nära och någon som i väsentlig omfattning deltar i vårdnaden om barnet. 
Barnskyddslagen 30 § 2 momentet (Finlex)

Utgångspunkten för klientplanen är samarbetet med klienten. I sista hand måste en klientplan ändå göras upp även om de delaktiga personerna inte vill delta i arbetet eller till och med motsätter sig det. Om planen görs upp i samråd, men man inte kan nå samförstånd om allting, ska också avvikande meningar antecknas i planen.

Klientens perspektiv

Klientplanen är framför allt en handling för klienten och dess innehåll har planerats i samråd med klienten. En bra klientplan ger klienten möjlighet till de tjänster och stödåtgärder som hen behöver. I bästa fall kan planen också hjälpa klienten att strukturera sitt eget liv. 

Socialarbetarens perspektiv

Klientplanen är en handling som styr barnskyddsarbetet och ett redskap för dokumentation. Klientplanerna utgör också redskap för kunskapsutvecklingen inom det sociala arbetet och hjälper socialarbetaren att strukturera sitt eget arbete.

Socialarbetaren bör träffa barnet tillräckligt ofta

Den socialarbetare eller annan anställd inom socialskyddet som ansvarar för barnets angelägenheter bör träffa barnet personligen tillräckligt ofta. Socialarbetaren eller en annan anställd inom barnskyddet ska anteckna i barnets klientplan hur ofta hen eller någon annan anställd inom barnskyddet som känner till barnets omständigheter väl träffar barnet personligen. Med någon annan anställd inom barnskyddet avses till exempel en familjearbetare eller socialhandledare. 
Barnskyddslagen 29 § 1 momentet (Finlex)

När man bedömer hur många träffar som behövs är huvudregeln att barnet bör träffa den ansvariga medarbetaren personligen minst två timmar i månaden under den aktiva arbetsfasen. Med aktiv arbetsfas avses bland annat utredning av barnskyddsbehovet, bedömning av situationen för ett barn som redan är klient samt förberedelse av placering utom hemmet. Även efter den aktiva arbetsfasen är det viktigt att träffa barnet regelbundet.

Ansvarsperson för planen och granskning av planen

Den socialarbetare som ansvarar för barnets angelägenheter är ansvarig också för uppgörandet av klientplanen. Den lokala praxisen varierar kring vilka andra anställda inom barnskyddet som deltar i arbetet. Till exempel socialhandledare kan delta i uppgörandet av klientplaner. Planen kan också uppgöras av två socialarbetare tillsammans. Vid behov bör ansvarspersonerna framgå av planen.

Klientplanen ska ses över vid behov, dock minst en gång om året. Det är viktigt att klientplanen innehåller kortsiktiga och långsiktiga mål. 
Barnskyddslagen 30 § 2 momentet (Finlex)

Barnskyddets stödåtgärder antecknas i klientplanen, men planen är inte ett förvaltningsbeslut. För beviljandet av stödåtgärder fattas särskilda överklagbara beslut. Ett beslut ska fattas också då inga stödåtgärder beviljas.

Även om klientplanen inte är av förpliktande natur har klienten rätt att lita på att barnskyddet agerar enligt planen och på ett sådant sätt att målen i planen uppnås.

Lagstiftning (Finlex)