Skyldighet att anmäla våld mot barn

Alla har rätt till personlig säkerhet, även barn. De har rätt till skydd mot alla former av våld och utnyttjande. Barnets vårdnadshavare ansvarar i första hand för att skydda barnet, men det allmänna ska stödja vårdnadshavaren i sin uppgift eller i extrema fall ordna vård utom hemmet för barnet.

Våld mot barn är ett brott. Våld och försummelse av vård kan orsaka barnet allvarliga fysiska och psykiska skador samt marginalisering från sociala relationer. I värsta fall kan våld leda till döden. Även aga och våld i uppfostringssyfte är våld mot barn.

Barn kan utsättas för våld av närstående vuxna, okända vuxna eller andra barn och unga. Våldets form och vem eller vilka som är misstänkta bestämmer också åtgärdernas art, behovet av dem och hur brådskande de är. De har också betydelse för hur olika myndigheters uppgifter ser ut i processen.

I det här avsnittet finns närmare anvisningar om i vilka situationer man ska göra en polisanmälan och barnskyddsanmälan, vilket ansvar socialarbetare och andra yrkesutbildade inom barnskyddet har och hur processen för att utreda en misstanke om våld framskrider. Avsnittet behandlar också arbetet med barn och de vuxna i familjen.