Omhändertagande

Omhändertagande är den åtgärd som tillgrips i sista hand för att trygga ett barns uppväxt och utveckling. Omhändertagande innebär att ansvaret för barnets vård och fostran övergår till myndigheterna.

Välfärdsområdet är skyldigt att omhänderta ett barn och ordna vård utom hemmet, om

  • brister i omsorgen om barnet eller andra uppväxtförhållanden hotar att allvarligt äventyra barnets hälsa eller utveckling, eller
  • barnet allvarligt äventyrar sin hälsa eller utveckling genom att använda rusmedel, genom en brottslig gärning som inte kan anses obetydlig eller på något annat motsvarande sätt.
  • Omhändertagande och vård utom hemmet kan dock tillgripas endast om
  • åtgärder inom öppenvården inte är lämpliga eller möjliga för en omsorg i enlighet med barnets bästa eller om de har visat sig vara otillräckliga och
  • vården utom hemmet bedöms motsvara barnets bästa.

Barnskyddslagen 40 § (Finlex)

Läs mer

Lagstiftning (Finlex)