Brådskande placering

Om ett barn befinner sig i omedelbar fara, kan den vård och omsorg som barnet behöver ordnas som brådskande placering. Vad som avses med omedelbar fara beskrivs i barnskyddslagen.

Brådskande placering är ett allvarligt ingripande i människornas liv och privatliv. Det är en åtgärd som tas till i sista hand, om det inte finns några andra möjligheter att trygga barnets situation. I Social- och hälsovårdsministeriets Kommuninfo finns närmare information om vad som ska tolkas som omedelbar fara.

Brådskande placering av barn bör inte tillgripas som ett sätt att lösa en vårdnadstvist mellan föräldrarna eller som verkställighetsmetod för en tvist som gäller umgängesrätten.

Barnskyddslagen 38 § 1 mom. (Finlex)
Barnskyddslagen 40 § (Finlex)
Kommuninfo: Vad innebär omedelbar fara som förutsättning för brådskande placering? (SHM)

Anledningar till brådskande placering

Det kan finnas många anledningar till brådskande placering, till exempel:

 • Förhållandena i hemmet eller brister i omsorgen om barnet innebär omedelbar fara för barnets hälsa eller utveckling.
 • Barnets vårdnadshavare är tillfälligt oförmögna att ta hand om sitt barn, vilket innebär omedelbar fara för barnets hälsa eller utveckling.
 • Barnets vårdnadshavare kan inte ta hand om sitt barn på grund av drogmissbruk eller mentala problem.
 • Vårdnadshavarna har råkat ut för en olycka eller ett sjukdomsfall som innebär omedelbar fara för barnet.
 • Barnet har lämnats vind för våg eller behandlats illa och det föreligger omedelbar fara för barnets liv och hälsa.
 • En brådskande placering kan behövas också om barnet självt beter sig självdestruktivt, använder droger eller gör sig skyldigt till brott.

Beslutsfattande

För en brådskande placering krävs ett myndighetsbeslut. Det kan inte fattas av en privat serviceproducent.

Beslutet om en brådskande placering och avslutande av en brådskande placering fattas av en yrkesmässigt behörig socialarbetare som förordnats av välfärdsområdet. Beslutet om brådskande placering kan alltså fattas också av den socialarbetare som ansvarar för barnets angelägenheter. 

Om ärendet är anhängigt som ett ansökningsärende i förvaltningsdomstolen, ska förvaltningsdomstolen genast underrättas om brådskande placering. Samtidigt ska man meddela om avsikten är att placera barnet omhändertaget på den plats där barnet har placerats brådskande, och ansökan om omhändertagande ska ändras på motsvarande sätt. Grunderna för varför ifrågavarande plats för vård utom hemmet har valts ska framgå av ändringen av ansökan.
Barnskyddslagen 13 § (Finlex)

Brådskande placeringar inträffar ofta utanför tjänstetid, varmed beslutet fattas inom socialjouren av en yrkesmässigt behörig socialarbetare som förordnats av välfärdsområdet.

Beslut om att förlänga en brådskande placering fattas av den ledande tjänsteinnehavaren eller en av denna förordnad tjänsteinnehavare. Samma person kan inte fatta beslut både om brådskande placering och om förlängning av den. 
Barnskyddslagen 13 § 2 mom. (Finlex)
Barnskyddslagen 38 a § (Finlex)

Ett beslut om brådskande placering ska alltid motiveras. Av motiveringarna ska det framgå 

 • vilken den omedelbara fara är, för vilken beslutet fattas 
 • platsen för placeringen 
 • motiveringarna för valet av placeringsplats.

Om verkställigheten av beslutet inte kan uppskjutas tills det har vunnit laga kraft utan att barnets hälsa eller utveckling äventyras, kan det förordnas i beslutet att det ska verkställas omedelbart.
Barnshyddslagen 91 § 1 mom

Att utreda åsikter inför beslut om brådskande placering

Innan beslut om brådskande placering samt förlängning och avslutande av den fattas ska det utredas vilken åsikt och uppfattning barnet, föräldrarna och vårdnadshavarna samt andra personer som svarar för barnets vård och fostran har om saken. 
Barnskyddslagen 39 a § (Finlex) 

Att utreda åsikten är inte det samma som att höra personerna enligt förvaltningslagen. Syftet är att utreda personernas åsikt till exempel om var barnet ska placeras eller om vården tillfälligt kan ordnas till exempel hos någon annan närstående. 

Samtidigt bedömer man om placeringen sker motvilligt eller om en brådskande placering inom öppenvården kunde vara en tillräcklig åtgärd för att trygga barnets situation i enlighet med barnets bästa. 
Placering som stödåtgärd inom öppenvården

Utredningen av åsikter kan undantagsvis lämnas ogjord, om ärendet är så brådskande att det inte finns tid för en utredning. Då skulle ett dröjsmål orsaka men för barnets hälsa, utveckling eller säkerhet. 
Barnskyddslagen 39 a § (Finlex)

Utredningen av åsikterna och dess innehåll ska antecknas i klienthandlingarna. Om en åsikt eller uppfattning inte har utretts, ska det motiveras i beslutet.

Om en delaktig persons åsikt och uppfattning inte har utretts före beslutet, ska personen informeras om den brådskande placeringen så snart som möjligt efter händelsen. I samband med detta ska personen ges möjlighet att lägga fram sin åsikt om ärendet och få information om rätten att få hjälp. 
Barnskyddslagen 39 a § 2 mom. (Finlex)

Platsen för placeringen

Om en brådskande placering genomförs, kan barnet placeras i familjevård, på en barnskyddsanstalt, på en hälso- och sjukvårdsinrättning eller erbjudas vård på något annat sätt. 
Barnet kan i brådskande ordning placeras på en hälso- och sjukvårdsinrättning, om barnet behöver omedelbar vård och omsorg anordnad av hälso- och sjukvårdsmyndigheterna. 
Barnskyddslagen 49 § (Finlex)

I vissa situationer kan en brådskande placering innebära att barnet placeras hos en släkting. Platsen ska väljas utgående från de orsaker som gett upphov till den brådskande placeringen.

Rättsverkningar

Under den tid som en brådskande placering varar har välfärdsområdet rätt att besluta om barnets angelägenheter i den omfattning syftet med den brådskande placeringen förutsätter. 

I vanliga fall innebär det beslut om barnets vistelseort, vård, omedelbara hälso- och sjukvård och kontakter. 

Om kontakterna behöver begränsas under en brådskande placering eller ett interimistiskt förordnande, ska ett separat beslut fattas om detta. 
Begränsningar i vård utom hemmet
Barnskyddslagen 38 § 4 mom. (Finlex)

Om ärendet har inletts som ansökningsärende hos förvaltningsdomstolen, ska eventuella beslut om brådskande placering och begränsande åtgärder alltid meddelas till förvaltningsdomstolen.
Barnskyddslagen 25 d §

Välfärdsområdet har alltid i sista hand det övergripande ansvaret för att ordna vården och omsorgen om barnet. Man bör rådgöra med vårdnadshavarna och föräldrarna om barnets angelägenheter och eftersträva ett gott samarbete.

Hur en brådskande placering upphör, förfaller eller fortsätter

En brådskande placering kan pågå högst 30 dagar.

Under denna tid måste man

 • fatta beslut om att avsluta den brådskande placeringen
 • fatta beslut om att förlänga den brådskande placeringen
 • fatta beslut om omhändertagande eller
 • lämna in ansökan om omhändertagande till förvaltningsdomstolen.

Om en brådskanden placering fortgår över 30 dagar

I följande fall kan en brådskande placering fortgå över 30 dagar utan särskilt beslut:

 1. Om den ledande tjänsteinnehavaren eller en av denna förordnad socialarbetare i tjänsteförhållande inom 30 dagar efter att den brådskande placeringen inletts gör en ansökan om omhändertagande till förvaltningsdomstolen. 
  Beslutsprocessen – Ansökan om omhändertagande till förvaltningsdomstolen
 2. Om ett ärende som gäller omhändertagande av barnet redan är anhängigt vid förvaltningsdomstolen eller högsta förvaltningsdomstolen då beslutet om brådskande placering av barnet fattas.

Barnskyddslagen 38 § 3 mom. (Finlex)

Om 30 dagar inte är en tillräckligt lång tid för att behovet av omhändertagande av barnet ska kunna utredas eller tillräckliga stödåtgärder kartläggas, kan man fatta beslut om att den brådskande placeringen ska förlängas. Den brådskande placeringen kan förlängas med högst 30 dagar

Beslutet om förlängning fattas av en yrkesmässigt behörig ledande tjänsteinnehavare eller en av denna förordnad socialarbetare i tjänsteförhållande. Beslutet om förlängning kan ändå inte fattas av samma tjänsteinnehavare som fattade beslutet om den brådskande placeringen. 
Barnskyddslagen 38 a § (Finlex)
Barnskyddslagen 13 § 2–3 mom. (Finlex)

Ett beslut om att förlänga en brådskande placering kan fattas om 

 1. det inte är möjligt att fatta beslut om behövliga barnskyddsåtgärder (omhändertagande, övriga åtgärder) utan tilläggsutredningar. Om ett beslut om åtgärder kan fattas utgående från tillgängliga uppgifter, får inget beslut om förlängning fattas.
 2. nödvändiga tilläggsutredningar inte kan fås inom 30 dagar efter att den brådskande placeringen har inletts
 3. beslutet om fortsatt placering är förenligt med barnets bästa. 

Barnskyddslagen 38 a § (Finlex)

När en brådskande placering upphör

När grunden för en brådskande placering har upphört att gälla eller placeringen har förfallit, ska socialarbetaren omedelbart fatta beslut om att den brådskande placeringen ska avslutas. 
Barnskyddslagen 39 § 1 mom. (Finlex)

 1. Grunden för en brådskande placering upphör när socialarbetaren bedömer att barnet tryggt kan återvända hem. Antingen den socialarbetare som ansvarar för barnets angelägenheter eller en socialarbetare inom socialjouren fattar ett särskilt beslut om att den brådskande placeringen upphör.
 2. Under de 30 eller 60 dagarna kan en brådskande placering upphöra även om ett beslut om omhändertagande fattas. Då är det frågan om omhändertagande med de delaktigas samtycke, varvid beslutet fattas av den ledande tjänsteinnehavaren inom socialvården eller en av denna förordnad behörig socialarbetare. 
  Beslutsprocessen – Omhändertagande med de delaktigas samtycke

När en brådskande placering förfaller

Även för att en brådskande placering ska förfalla krävs ett särskilt beslut. Placeringen förfaller, om inget beslut om omhändertagande har fattats eller ingen ansökan om omhändertagande har lämnats till förvaltningsdomstolen

 • inom 30 dagar efter att den brådskande placeringen inleddes eller
 • innan ett beslut om förlängning av den brådskande placeringen upphör.

Barnskyddslagen 39 § (Finlex)

Inget särskilt beslut om att en brådskande placering upphör behöver fattas om förvaltningsdomstolen 

 • ger ett interimistiskt förfarande om barnets vistelseort och vård eller 
  Barnskyddslagen 83 § (Finlex)
 • meddelar ett beslut i ärendet om omhändertagande. 

Beräkning av tidsfristen

Tidsfrister med anknytning till en brådskande placering börjar den dag då barnet faktiskt placerades brådskande eller den dag då beslutet fattades. 

Om ett barn exempelvis placeras på en lördag och beslutet fattas på måndagen, gäller beslutet från lördagen och tidsfristen räknas från lördagen. 

På tidsfristerna tillämpas alltså inte lagen om beräknande av laga tid. Också den första dagen räknas in i tidsfristen. 
Barnskyddslagen 38 § 2 mom. och 38 a § 2 mom. (Finlex)

Lagstiftning (Finlex)