Öppenvården

Stödåtgärder inom öppenvården

Det finns många slags stödåtgärder inom öppenvården. Välfärdsområdet ordnar vid behov

 • stöd för utredning av barnets och familjens problemsituation
 • ekonomiskt eller annat stöd för barnet
  • i skolgången
  • vid anskaffning av yrke och bostad
  • vid placering i arbete
  • vid fritidsintressen
  • vid upprätthållandet av nära mänskliga relationer 
  • vid tillgodoseendet av andra personliga behov
 • vård- och terapiservice som stöder barnets rehabilitering
 • intensifierat familjearbete
 • familjerehabilitering
 • andra tjänster och stödåtgärder som stöder barnet och familjen.

Barnskyddslagen 36 § (Finlex)

Förteckningen är inte uttömmande och syftet med den är inte att begränsa möjliga stödåtgärder. Stödåtgärderna ska motsvara barnets och familjens behov och anpassas till vars och ens individuella situation. 

Inom barnskyddsarbetet bör det finnas många slags stödåtgärder, så att alla barn och familjer får lämpligt stöd. Det innebär ändå inte att varje familj ska erbjudas alla stödåtgärder som står till buds.

Behovet av barnskydd kan bero på otillräcklig försörjning, bristfälliga boendeförhållanden eller avsaknad av bostad. Då ska välfärdsområdet utan dröjsmål ordna tillräckligt stöd samt avhjälpa bristerna i boendeförhållandena, till exempel ordna en bostad som motsvarar behovet. 
Barnskyddslagen 35 § (Finlex)

Barn och familjer som är klienter hos barnskyddet kan också erbjudas andra stödåtgärder enligt socialvårdslagen. Sådana är till exempel en stödperson och stödfamilj, familjearbete, referensgruppsverksamhet samt semester- och rekreationsverksamhet. 

Sådana socialvårdstjänster och sådan småbarnspedagogik som är nödvändiga med tanke på barnets hälsa eller utveckling ska tillhandahållas i enlighet med klientplanen. När de tjänster som behövs har antecknats i klientplanen är kommunen skyldig att ordna tjänsterna. 
Barnskyddslagen 36 § 2 mom. (Finlex)
Klientplan för barnskyddet

Sådana socialvårdstjänster som är nödvändiga med tanke på barnets hälsa eller utveckling kan också vara tjänster som antecknas i förälderns klientplan. Förälderns klientplan kan uppgöras inom barnskyddet, inom de tjänster som avses i socialvårdslagen eller till exempel inom vuxensocialarbetet. De tjänster som föräldern behöver kan vara nödvändiga också för barnets hälsa eller utveckling, varmed de måste ordnas. Det kan gälla till exempel missbrukarvård. 
Barnskyddslagen 30 § 3 mom. (Finlex)

Brådskande stödåtgärd inom öppenvården

Om ett barn behöver brådskande hjälp, kan stödåtgärder inom öppenvården ordnas brådskande. Stödåtgärderna inom öppenvården ska ändå vara lämpliga, möjliga och tillräckliga för att tillhandahålla omsorg som är i enlighet med barnets bästa. 
Barnskyddslagen 37 b § (Finlex) 
Barnskyddslagen 40 § (Finlex)
Placering som stödåtgärd inom öppenvården

Att ordna öppenvård

Stödåtgärder inom öppenvården ska ordnas utan dröjsmål, när behovet av barnskydd har konstaterats. Syftet med stödåtgärderna inom öppenvården är att 

 • främja och stödja ett barns positiva utveckling 
 • stödja och stärka förmågan och möjligheterna att fostra hos föräldrarna, vårdnadshavarna och personer som svarar för barnets vård och fostran

Barnskyddslagen 34 § (Finlex)

En central princip inom barnskyddet är att stödja föräldrarna och vårdnadshavarna i fostran av barnet. Därför ska stödåtgärder inom öppenvården väljas i första hand, framför omhändertagande och vård utom hemmet. 

Stödåtgärderna inom öppenvården ska ändå vara lämpliga, möjliga och tillräckliga för att tillhandahålla omsorg som är i enlighet med barnets bästa. Om stödåtgärderna inom öppenvården inte är ändamålsenliga, möjliga eller tillräckliga för barnet, ska barnet omhändertas. 

Barnskyddslagen 4 § mom. och 40 § (Finlex)
Omhändertagande

Välfärdsområdet ska se till att öppenvårdens innehåll och omfattning motsvarar behoven i välfärdsområdet. De övriga stödåtgärder inom öppenvården som avses i barnskyddslagen ska ordnas vid behov. 
Barnskyddslagen 11 § (Finlex) 
Barnskyddslagen 36 § (Finlex) 

Barnskyddslagen förpliktar inte välfärdsområdet att ordna alla stödåtgärder. Den ger inte heller klienten någon subjektiv rätt till alla omnämnda stödåtgärder. Välfärdsområdet har ändå ansvar för att ordna stödåtgärder. Barn eller familjer får inte lämnas utan stödåtgärder till exempel med hänvisning till bristfälliga anslag. För varje enskilt barn och enskild familj bedöms behovet av stödåtgärder individuellt.

I allmänhet svarar det välfärdsområde inom vars område barnet har sin hemkommun för anordnandet av och kostnaderna för öppenvården. När ett barn, som en stödåtgärd inom öppenvården, har placerats inom ett annat välfärdsområde ansvarar placerarvälfärdsområde och placeringsvälfärdsområde tillsammans för anordnandet av öppenvården. Ansvaret för kostnaderna ligger ändå på placerarvälfärdsområde. 
Barnskyddslagen 16 a § och 16 b § (Finlex)

Förfarande

Stödåtgärderna är en del av det planenliga arbetet inom öppenvården. Barnets bästa ska alltid beaktas i första hand när stödåtgärder planeras och genomförs.

Stödåtgärderna inom öppenvården antecknas i klientplanen. Det fattas ett beslut om beviljandet av stödåtgärder. Också ett nekande beslut bör fattas, om klienten inte kan beviljas den tjänst som hen har begärt.

I klientplanen antecknas i vilka saker klienten ska få stöd och enligt vilken tidtabell målen med stödåtgärderna ska uppnås. Stödåtgärderna ska vara planenliga och motsvara barnets och familjens individuella behov i just den situationen. 

I klientplanen antecknas också de berörda personernas eventuella avvikande meningar om behovet av stöd och ordnandet av stödåtgärder. Klientplanen ska ses över vid behov, dock minst en gång om året. Om stödåtgärderna inte är tillräckliga, utvärderas klientplanen och vidare åtgärder avtalas.
Klientplan för barnskyddet
Barnskyddslagen 30 § (Finlex)

Samarbete med vårdnadshavare och föräldrar

Stödåtgärderna inom öppenvården vidtas i mån av möjlighet i samarbete med barnet samt föräldrarna, vårdnadshavarna eller andra personer som svarar för barnets vård och fostran. Utgångsläget är att båda vårdnadshavarna går med på stödåtgärderna. 
Barnskyddslagen 34 § 2–3 mom. (Finlex)

Samarbetskravet har ändå lindrats i situationer där inga förutsättningar för samarbete med en av föräldrarna finns. Då kan socialarbetaren vid behov förverkliga stödåtgärderna enbart med exempelvis den förälder som barnet bor hos. Beslutet om stödåtgärderna ska ändå skickas också till den andra vårdnadshavaren. 
RP 252/2006 rd, s. 156 (Riksdagen) 

Det kan exempelvis vara frågan om en situation där föräldrarna har gemensam vårdnad, men den ena vårdnadshavaren motsätter sig stödåtgärder. 

Samarbete med barnet

När stödåtgärder inom öppenvården planeras och genomförs, ska socialarbetaren träffa barnet tillräckligt ofta och personligen.

Barnet ska ges information i ärendet enligt sin ålder och utvecklingsnivå. Barnet ska ges möjlighet att framföra sina åsikter. Särskild uppmärksamhet ska fästas vid barnets egna åsikter och önskemål. 
Barnskyddslagen 5 § (Finlex) 
Barnskyddslagen 29 § (Finlex)

De personliga mötena med barnet sker i första hand i samförstånd med vårdnadshavaren. 

Vid behov kan man träffa barnet också utan vårdnadshavarens samtycke. Det är möjligt om den socialarbetare som ansvarar för barnets angelägenheter eller en annan anställd inom barnskyddet bedömer att det motsvarar barnets bästa. Vid bedömningen bör man beakta barnets ålder, utveckling och omständigheterna i övrigt. Man måste anteckna i klienthandlingarna varför socialarbetaren träffar barnet utan vårdnadshavarens samtycke. Också mötets innehåll ska dokumenteras.

Barnskyddslagen 29 § (Finlex)

Vårdnadshavaren ska underrättas om mötet, om det inte klart strider mot barnets bästa. Barnet kan förbjuda att uppgifter om hen själv utlämnas till vårdnadshavaren, om det finns vägande skäl för det och om det inte klart strider mot barnets bästa.

Lagstiftning (Finlex)