Bruksanvisningar

I THL:s användargränssnitt för sammanfattningar och kuber får du tillgång till databasrapporter om olika ämnesområden.

I användargränssnittet finns data i form av sammanfattningar och kuber. 

 • Sammanfattningarna är färdiga sammanställningar av de centrala uppgifterna inom ämnesområdet.
  • Användaren väljer ut uppgifter med hjälp av ett begränsat antal sökkriterier, lätt att använda
 • Kuberna ger möjlighet till en mångsidigare granskning av uppgifterna.
  • Möjlighet att välja ut uppgifter på ett mångsidigt sätt, till exempel från hela materialet om ett visst ämnesområde

Anvisningar för användargränssnittet för kuber

Anvisningar för användargränssnittet för sammanfattningar

Information om tillämpningen Användargränssnittets delar: Flytta till andra rapporter inom ämnesområdet, Bordsverktyg, Språkval, Dimension- och mätområde, Rad- och kolumnverktyg, Tabell del.

Användargränssnittets delar

 • Till vänster finns ett grått område med dimensioner och mätare. Därifrån kan du dra dimensioner och mätare till området med valda filter eller till tabellen.
 • Uppe i det blå området finns rullgardinsmenyer för export av data och för andra inställningar som gäller hela tabellen. Via länken Ändra rapport finner du kubens sammanfattningar (om de är definierade) samt eventuella andra kuber inom ämnesområdet. Via länken Läs mer finnes ytterligare information antingen från thl.fi:s nättjänst eller från någon annan relevant nättjänst.
 • I tabelldelen finns mätvärdena. Genom att klicka på ikonen i det övre högra hörnet (pilar som pekar i olika riktningar) växlar tabelldelen till helskärmsläge.
 • Uppe till vänster i tabelldelen finns verktyg för vidare redigering av raderna och kolumnerna.
 • Ovanför tabelldelen ser du vilka filter som tillämpas på uppgifterna. Filtren blir synliga då användaren filtrerat uppgifter genom att dra dimensioner till området med valda filter.
 • Om kuben finns på flera språk, kan du välja det språk du vill använda uppe i högra hörnet.

Att röra sig i användargränssnittet för kuber

Webbläsarens pilknappar.

Du kan återgå till föregående vyer i användargränssnittet med hjälp av webbläsarens egna pilknappar.

Utdrag från tabell

Via länkarna i kolumn- och radrubrikerna kan du gå till en djupare detaljnivå i tabellen.

 1. För pekaren på en rad- eller kolumnrubrik. Den understreckade länken blir synlig.
 2. Klicka på länken.

Utdrag från tabell

Skaparen av kuben har kunnat definiera och namnge startvyn och andra färdiga vyer. I annat fall i tabellens startvy tillämpas den första dimensionen i ordningen på raderna och den andra dimensionen i ordningen på kolumnerna. Den första mätaren i ordningen fungerar som mått.

Utdrag från tabell

Du kan återgå till standardvyn med hjälp av tabellverktygen.

 1.  Välj Alternativ – Återgå till startvyn. 

Andra möjliga färdiga vyer finns också i menyn Alternativ.

Filtrering av data

Utdrag från tabell

Det går att filtrera uppgifter från dimensionerna genom att dra önskat val till filterområdet.

 1.  Öppna dimensionen i det grå området till vänster genom att klicka på dimensionen. 
 2. De lägre nivåerna får du fram genom att klicka på namnet på dimensionens översta nivå.
 3. Dimensionen kan ha flera nivåer. Om du vill använda en lägre nivå kan du öppna nya nivåer genom att klicka vidare på namnet på de nivåer som har en svart pil efter namnet.
 4. Ta tag med pekaren i den dimension som du vill använda som filter och dra dimensionen till filterområdet ovanför tabelldelen.

Utdrag från tabell

Valda filter kan tas bort.

 1. För pekaren ovanpå dimensionen i filterområdet. Ett rött kryss blir synligt.
 2. Klicka på det röda krysset.

Utdrag från tabell

Du kan använda flera filter samtidigt, men endast ett filter per dimension. Om du drar ett annat filter från samma dimension till filterområdet, ersätts det gamla filtret med det nya.

Utdrag från tabell

Om tabellen innehåller tomma rader eller kolumner på grund av att uppgifterna filtrerats, kan dessa blankvärden döljas.

 1. Välj Alternativ – Dölj blankvärden.

Utdrag från tabell

Tomma kolumner och rader kan visas igen.

 1. Välj Alternativ — Visa blankvärden.

Byta mätare

I grundläget har tabellen den första mätaren som antaget värde. Mätarens namn syns uppe till vänster i tabellen.

På det grå området med dimensioner och mätare finns mappen ”Mätare”. Det kan finnas flera undermappar, eller också kan alla mätare finnas i samma mapp.

Utdrag från tabell

En enskild mätare kan bytas genom att dra en annan mätare till filterområdet. 

 1. Öppna mätarlistan i det grå området till vänster genom att klicka på Mätare.
 2. Öppna de lägre nivåerna genom att klicka på den översta nivån av mapparna med mätare.
 3. En mätare kan innehålla flera nivåer med mappar. Öppna den lägsta nivån. På den lägsta nivån finns det inte längre en svart triangel till vänster bredvid mätarnamnet.
 4. Ta tag med pekaren i önskad ny mätare på den lägsta nivån. 
 5. Dra mätaren till filterområdet ovanför tabellen. 
 6. Mätaren byts ut och namnet på den nya mätaren syns uppe till vänster i tabellen.

Redigera tabelldelen

Utdrag från tabell

Du kan vända på tabellen så att kolumnerna och raderna byter plats.

 1. Välj Alternativ – Vänd tabellen.

Utdrag från tabell

Du kan lägga till en dimension eller mätare på raderna eller kolumnerna i tabellen genom att dra den till tabelldelen. De kan endast läggas till innanför en rad eller en kolumn.

 1. Öppna dimensionen eller mappen ”Mätare” som finns på det grå området till vänster genom att klicka på dimensionens namn eller på mappen. 
 2. Öppna de lägre nivåerna genom att klicka på namnet på den översta nivån.
 3. Vid behov kan du öppna flera nivåer genom att klicka på sådana nivåer som har en svart pil efter namnet.
 4. Ta tag med pekaren i en kategori inom en dimension, i en mätare eller i en mapp med mätare och dra den in i tabellen till det område som är märkt med ett plustecken (+). 
 5. Då du är inne på rätt område blir området mörkorange och du kan släppa musknappen.

En dimension kan ersättas på en rad eller i en kolumn i tabellen genom att dra önskat val till tabelldelen.

 1. Öppna dimensionen eller mappen med mätare på det grå området till vänster genom att klicka på dimensionens namn eller på mappen. 
 2. Öppna de lägre nivåerna genom att klicka på namnet på den översta nivån.
 3. Vid behov kan du öppna fler nivåer genom att klicka på sådana nivåer som har en svart pil efter namnet.
 4. Ta tag med pekaren i en kategori inom en dimension, i en mätare eller i en mapp med mätare och dra den in i tabellen ovanpå den dimension som du vill ersätta.
 5. Då du är inne på rätt område blir området mörkorange och du kan släppa musknappen.

Ikonen för inställningar.

I ändan av raderna och kolumnerna i tabellen finns ikoner med kugghjul. Genom att klicka på dem öppnas en meny för rad- och kolumninställningar. I menyn visas de inställningar som kan användas för raden eller kolumnen i fråga.

Utdrag från tabell


Ikonen Radera.

Radera: Raderar en dimension från tabelldelen
Ikonen Välj specifika data.

Välj specifika data: Öppnar ett fönster för val av kolumner/rader
Ikonen Aggregera.

Aggregera: Tar dig tillbaka till en högre nivå i dimensionen
Ikonerna Flytta.

Flytta till höger/vänster/nedåt/uppåt: Byter plats på rad eller kolumn
Högerpil

Utvidga: Öppnar en lägre nivå av dimensionen i en ny kolmun/på en ny rad
Ikonen Visa hela nivån.

Visa hela nivån: Visar alla rader/kolumner som finns på samma nivå i en dimension eller mätare.

Kolumn- och radval

Ikon för radens och kolumnens egen meny (pil nedåt).

Det går att dölja en enskild rad eller kolumn via rad-/kolumnmenyn.

 1. Klicka på nedåtpilen som finns i slutet av rad- eller kolumnrubriken. En meny öppnas.
 2. Välj Dölj. 

Ikonen med ett kugghjul ovanför raderna och till vänster om kolumnerna i tabellen.

Genom att klicka på ikonen med kugghjul i ändan av raderna eller kolumnerna i tabellen öppnas ett nytt fönster där du fritt kan göra rad- och kolumnval. 

Utdrag från tabell

 1. Klicka på kugghjulet vid raden eller kolumnen och välj Välj specifika data. Ett nytt fönster öppnas.
 2. Gör önskade val i det underordnade fönstret.

Utdrag från tabell

 1. Lägg till kolumner/rader genom att klicka en gång på valet i det vänstra underordnade fönstret (Valbara).
 2. Dölj kolumner/rader genom att klicka en gång på valet i det högra underordnade fönstret (Valda).
 3. Lägg till alla kolumner/rader genom att klicka en gång på Välj alla.
 4. Dölj alla kolumner/rader genom att klicka en gång på Radera alla.
 5. Gör sökningar i de underordnade fönstren med sökfunktionen. Sökfunktionen visar i det underordnade fönstret endast de rader/kolumner där sökningens teckensträng förekommer. Gör dina val efter sökningen. 
 6. Bekräfta slutligen valen genom att klicka på Verkställ, eller gå tillbaka till kuben utan att ändra på rad- eller kolumnval genom att klicka på Stäng.

Sortera data

 Utdrag från tabell

Sortera data i kolumnerna: Klicka på nedåtpilen i cellen för kolumnrubriken och välj Sortera stigande eller Sortera fallande.

Sortera data på raderna: Klicka på pilen i cellen för radrubriken och välj Sortera stigande eller Sortera fallande.

Exportera data

Utdrag från tabell

Data kan exporteras i PDF-, Excel- och CSV-format. Filtrering, sortering och dolda nollvärden fungerar även då uppgifterna flyttas.

 1. Välj Exportera tabellen i tabellverktygen.
 2. Välj mellan tre alternativ: Som CSV-fil, som Excel-fil eller som PDF-fil.

Bokmärken

Ett bokmärke till en kub kan läggas till med hjälp av webbläsarens egna funktioner. Varje vy i kuben har en egen adress som syns direkt i webbläsarens adressfält. Om bokmärket inte namnges på nytt, sparas alla bokmärken med samma namn.

Bokmärket fungerar också efter att uppgifterna uppdateras, om inte kubens struktur eller referenserna för mätare eller dimensioner ändras. Bokmärket kan läggas till som en länk i en webbtjänst.

Ett bokmärke kan läggas till på många olika sätt med olika webbläsare. Nedan beskrivs några exempel, men kontrollera vid behov anvisningarna för din webbläsare.

Webbläsaren Chrome:

 1. Klicka på stjärnikonen på adressfältet.
 2. Ge ett beskrivande namn till bokmärket och skriv in det i Namn-fältet.
 3. Välj Klart.
 4. Om bokmärkesfältet är dolt, välj Bokmärken – Visa bokmärkesfältet via menyknappen uppe till höger.

Webbläsaren Internet Explorer:

 1. Klicka på stjärnikonen.
 2. Välj Favoriter - Lägg till i favoriter...
 3. Ge ett beskrivande namn till bokmärket och skriv in det i Namn-fältet.
 4. Välj Lägg till.

Anvisningar för användargränssnittet för sammanfattningar

Att röra sig i sammanfattningen: Flytta till andra rapporter inom ämnesområdet, Dataexport, Språkval, Val av dimensioner och mätvärden, Kontaktinformation.

Att röra sig i sammanfattningen

 • I sammanfattningen kan du röra dig fram och tillbaka med webbläsarens egna knappar genom att återvända till föregående eller fortsätta till följande vy.
 • Länken "Välj rapport" tar dig till andra rapporter inom ämnesområdet.
 • Du kan gå till en djupare detaljnivå i sammanfattningen via länkarna i tabellens kolumn- och radrubriker eller via en del i figuren, till exempel en stapel. Länken är blå och blir understreckad när du placerar pekaren på den. Om markören, dvs. pilen, omvandlas till en pekande hand när du för den på länken i en figur, är det möjligt att gå till en djupare detaljnivå i figuren.

Pekande hand.

 • Om du är på en djupare detaljnivå i figuren, kommer du tillbaka upp via sökvägen uppe i sammanfattningen.

Val i sammanfattningen

 • I sammanfattningen kan du göra val via menyerna som finns på det grå området till vänster.
 • Du kan göra enskilda val i rullgardinsmenyn genom att öppna menyn via pilen, rulla nedåt i menyn vid behov och klicka på önskat val.
 • Du kan också göra flera val samtidigt. Genom att klicka på knappen Välj specifika data öppnas ett nytt fönster där du fritt kan göra dina val. 

Att exportera uppgifter från sammanfattningen

 • En enskild bild eller tabell i sammanfattningen kan exporteras som CSV-, Excel- eller bildfil. Det är inte möjligt att exportera bildfil från Internet Explorer.
 • Välj Exportera tabellen - som CSV-fil/Excel-fil/Bildfil. 

Mer information om sammanfattningens ämne

 • Du får mer information om datainnehållet i sammanfattningen genom att klicka på länken Läs mer. Bakom länken finns mer information om materialet i webbtjänsten thl.fi eller i en annan webbtjänst.

Bokmärken i sammanfattningen

 • Du kan direkt göra ett bokmärke/en favoritsida av en vy i sammanfattningen genom att använda webbläsarens egna funktioner. 

Tilläggsfunktioner genom att peka

 • Då du pekar på olika element i figuren visas inforutor med talvärden, mätarens namn eller en beskrivning i sin helhet.
 • Genom att peka på beskrivningen av en färg i figuren visas endast delen i fråga i figuren och de övriga delarna blir transparenta.

Språk

 • Om sammanfattningen är flerspråkig finns språkalternativen i det övre högra hörnet.

Information om tillämpningen

 • Användargränssnittet för sammanfattningar och kuber är en tillämpning som utvecklats vid Institutet för hälsa och välfärd.
 • Användargränssnittet togs i allmänt bruk den 8 april 2016.
 • Användargränssnittet skalas på olika skärmar.
 • Användargränssnittet fungerar med alla allmänna webbläsare. 
 • En funktion är olik i olika webbläsare.
  • Det går inte att föra bilder från en sammanfattning till bilddokument med Internet Explorer.
 • Feedback om användargränssnitten för sammanfattningar och kuber kan skickas till adressen tietojarjestelmat(at)thl.fi.