Erkännande av föräldraskap innan barnet föds

Den som har fött ett barn är mor till barnet. Om barnet föds under äktenskap mellan den mor som har fött barnet och hens make, är maken far till barnet.

När den mor som ska föda inte är gift med mannen ska det andra föräldraskapet erkännas och fastställas separat. Faderskap eller andra moderskapet kan fastställas genom erkännande hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata eller vid behov med talan i domstol.

Sidans innehåll

Erkännande av föräldraskap innan barnet föds

Föräldraskap kan erkännas redan under graviditeten hos mödrarådgivningen i det välfärdsområde där familjen fått rådgivningstjänster under graviditeten. Endast en hälsovårdare eller barnmorska kan motta ett erkännande av föräldraskap vid mödrarådgivningen. Erkännande kan även tas emot av barnatillsyningsmannen i det välfärdsområde inom vars område den mor som ska föda har sin hemkommun om modern visar upp ett intyg över graviditeten. Den tidpunkt för erkännandet som rekommenderas är efter halva graviditeten då risken för missfall är mindre än i början av graviditeten.

Den mor som ska föda barnet och den som erkänner föräldraskapet ska samtidigt vara närvarande under besöket på mödrarådgivningen eller hos barnatillsyningsmannen då erkännandet tas emot. Den mor som ska föda och den som erkänner föräldraskapet behöver inte bo tillsammans för att föräldraskapet ska kunna erkännas under graviditeten.

Modern som ska föda bör godkänna erkännandet. Modern som ska föda och den som erkänner föräldraskapet bör ha med sig någon av identitetshandlingarna som fastställs i förordning 804/2022 och båda bör förstå erkännandets betydelse. 

Godtagbara handlingar för fastställande av identiteten
Erkännandets betydelse och rättsverkningarna av fastställande av föräldraskapet

Föräldraskapet fastställs hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata när ett barn har fötts om 

 • barnet har fötts levande, 
 • erkännandet har inte återkallats eller bestridits före barnet fötts, 
 • det finns inte skäl att misstänka att den som har erkänt barnet inte är barnets förälder.

En andra mor kan fastställas för ett barn om barnet föds till följd av en assisterad befruktning och den andra modern i samråd med den som fött barnet har gett sitt samtycke till behandlingen efter 1.4.2019. Moderskapet kan dock inte fastställas om spermadonatorn har gett sitt samtycke till att hen kan fastställas vara far till ett barn som föds till följd av en sådan behandling.

Mottagande av erkännande i FöräldraWeb

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (MDB) har förberett FöräldraWeb systemet för mottagande av anmälan om erkännande under graviditeten. FöräldraWeb leder mottagaren av erkännandet genom hela processen.

För att kunna ta FöräldraWeb i användning behöver man användarnamn. Vanligen ansöker kommunen eller välfärdsområdet om användarnamn för ansvariga användaren som sedan beviljar användarnamn åt hälsovårdare på mödrarådgivningen och barnmorskor. 

I FöräldraWeb mottas erkännandet genom att använda VSAK-01-handlingen: Handling för erkännande av föräldraskap före barnets födelse. Ifall FöräldraWeb inte är i användning finns handlingen på sidan:
Handlingarna för en föräldraskapsutredning

Information som ges vid mödrarådgivningen om möjlighet för erkännande och erkännandets betydelse

För att erkännande av föräldraskap ska kunna tas emot på mödrarådgivningen, ska den mor som ska föda och den som erkänner föräldraskapet ges tillräckligt med information om betydelsen av erkännande och rättsverkningarna av fastställande av föräldraskap. Här ingår också information om att ifall föräldraskap fastställs på basis av erkännande under graviditet blir den som erkänner föräldraskapet barnets vårdnadshavare när föräldraskapet fastställs.
Erkännandets betydelse och rättsverkningarna av fastställande av föräldraskapet

Under första besöket vid mödrarådgivningen ges information om möjligheten till erkännande av föräldraskap i samband med utredning av familjens uppgifter. Under senare besök, till exempel under graviditetsveckorna 22–24, frågas det av modern som ska föda och den andra föräldern om de vill att erkännande av föräldraskap ska mottas under graviditeten vid mödrarådgivningen. Ifall föräldraskapet vill erkännas under graviditeten ska föräldrarna informeras om 

 • betydelsen av erkännande av föräldraskap och rättsverkningar av fastställande av föräldraskap 
 • skyldigheten att hålla sig till sanningen vid erkännande av föräldraskapet och vid godkännande av erkännande av föräldraskap
 • möjligheten för återkallelse eller bestridande av erkännandet. 

Samtidigt genomgås orsaker till varför ett erkännande inte kan mottas vid moderskapsrådgivningen. Hälsovårdaren, barnmorskan eller barnatillsyningsmannen ska vägra ta emot erkännandet:

 • Om den mor som ska föda motsätter sig erkännandet. Också en underårig mor har rätt att motsätta sig eller godkänna erkännandet. 
 • Om identiteten hos den som erkänner föräldraskapet eller hos den mor som ska föda inte har utretts på ett tillförlitligt sätt.
 • Det finns anledning att misstänka att den som erkänner föräldraskapet inte kan fastställas vara far eller mor till barnet.
 • Det finns anledning att misstänka att den mor som ska föda eller den som erkänner barnet inte kan förstå erkännandets innebörd på grund av sitt mentala tillstånd eller på grund av språksvårigheter eller av något annat skäl.

Ifall det inte finns grunder för vägran att ta emot erkännandet i detta skede, kommer man tillsammans med föräldrarna överens om att ta emot erkännande av föräldraskap på rådgivningen. Tidpunkten förläggs vanligen efter graviditetsvecka 25, vanligen till graviditetsveckorna 30–32.

När erkännande av föräldraskap mottas: 

 1. Båda föräldrarna är på plats, och man säkerställer ännu att det inte finns några hinder för att ta emot erkännandet. Modern som ska föda och den som erkänner föräldraskapet behöver inte bo tillsammans för att använda möjligheten för erkännande före barnets födelse.
 2. Handling över erkännande av föräldraskap före barnets födelse (VSAK-01 ) fylls i MDB:s FöräldraWeb-anmälansystem genom att följa systemets anvisningar. Läs mer:
  Anmälan om förhandserkännande 
  FöräldraWeb
  Ifall systemet inte är i användning finns handlingen för erkännande (VSAK-01) på sidan:
  Handlingarna för en föräldraskapsutredning
 3. Anteckning om att erkännandet har emottagits görs i bådas patientjournaler.
 4. Åtgärdskoden antecknas i patientjournal för den mor som ska föda barnet
  1. OAA70: mottagande av erkännande av faderskap på mödrarådgivningen före barnets födelse
  2. OAA71: mottagande av erkännande av moderskap på mödrarådgivningen före barnets födelse
 5. Om det är fråga om en flerbarnsbörd fyller man i bara en handling för erkännandet som omfattar alla barn som föds.

För mottagande av erkännande av föräldraskap krävs inget separat besök på mödrarådgivningen, utan erkännandet och informerandet som föregår den inkluderas som en del av de periodiska hälsoundersökningarna på mödrarådgivningen.  

Eftersom mottagande av erkännande av föräldraskap före barnets födelse enligt lag har ålagts hälsovårdare/barnmorskor på mödrarådgivningar, följer de yrkesutbildade personerna inom hälso- och sjukvården lagstiftningen om patienthandlingar vid lagring och registrering av handlingarna.

Faktabladet om mottagande av erkännande av föräldraskap och registrering innehåller nyttig information om processen.
Erkännande av föräldraskap på mödrarådgivningen före barnets födelse (Faktablad) 

Handling över erkännande av föräldraskap före barnets födelse VSAK-01

Handlingen om erkännande innehåller väsentliga frågor om erkännande av föräldraskap. I föräldraskapslagen föreskrivs detaljerat de saker utifrån vilka hälsovårdaren, barnmorskan ochbarnatillsyningsmannen alltid bör vägra att emotta erkännande av föräldraskapet.

Modern som ska föda och den som erkänner föräldraskapet bör informeras om erkännandets betydelsen och rättsverkningarna av fastställande av föräldraskapet, vilka också redogörs på anvisningssidan i handlingen för erkännande (VSAK-01) samt i FöräldraWeb.
Erkännandets betydelse och rättsverkningarna av fastställande av föräldraskapet

Den mor som ska föda och den som erkänner föräldraskapet bör förutom dessa frågor även förstå att de har en skyldighet att hålla sig till sanningen vid erkännande av föräldraskap och godkännande av erkännandet. 

Om det finns anledning att misstänka eller om det är känt att det finns fler än en farkandidat, är det inte möjligt att erkänna föräldraskapet före barnets födelse. I sådana fall utreder barnatillsyningsmannen faderskapet efter barnets födelse och vid behov görs en rättsgenetisk faderskapsundersökning (DNA-undersökning) med vilken man får säkerhet om det biologiska faderskapet.

Ifall mottagande av erkännande är möjligt registreras moderns, som ska föda och den som erkänner föräldraskapets namn- och personuppgifter samt uppgift om det användes en tolk. Mottagaren av erkännandet bör se till att den som erkänner föräldraskapet, modern som ska föda och hälsovårdaren, barnmorskan eller barnatillsyningsmannen som mottar erkännandet skriver under handlingen för erkännande samtidigt. 

Registrering av namn- och födelsetidsuppgifter bör göras med särskild omsorgsfullhet om personens uppgifter inte finns i Finlands befolkningsregister. Om möjligt levereras en kopia av den använda handlingen som beviljats av en utländsk stats myndighet till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata tillsammans med handlingen för erkännande så att namnens stavningssätt ännu kan kontrolleras före uppgiften om föräldraskap registreras. 

Modern som ska föda och den som erkänner föräldraskapet bör informeras om att ifyllande av handlingen för erkännande inte ännu leder till fastställande av föräldraskap utan Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata fastställer föräldraskapet efter att barnet fötts levande, ifall det inte finns orsak att misstänka att den som har erkänt föräldraskapet inte är barnets förälder. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata meddelar modern som fött och den som erkänt föräldraskapet om sitt beslut. Den som har erkänt föräldraskapet blir också vårdnadshavare för barnet, när föräldraskapet fastställs.

Kopior av handlingen över erkännande ges till den mor som ska föda barnet och den som har erkänt föräldraskapet. Kopior av handlingen över erkännande av föräldraskap behöver inte lagras på mödrarådgivningen. Således räcker det att hälsovårdaren eller barnmorskan gör en anteckning om mottagande av erkännandet i patientdatasystemet. Då kan man bestyrka att erkännandet har tagits emot på korrekt sätt och åtgärden ska även statistikföras i hälso- och sjukvårdens system. Se anvisningar på Faktabladet.
Erkännande av föräldraskap på mödrarådgivningen före barnets födelse (Faktablad) 

Denna handling om erkännande används av hälsovårdaren och barnmorskan på mödrarådgivningen och barnatillsyningsmannen.

Du hittar handlingen på sidan:
Handlingarna för en föräldraskapsutredning

Ifall den mor som ska föda och den som har erkänt föräldraskapet inte bor tillsammans, ska de kontakta barnatillsyningsmannen när barnet har fötts om de vill avtala om barnets underhåll, boende och umgängesrätt. Dessa avtal kan inte ingås på mödrarådgivningen och inte före barnets födelse.

Ifall barnet är avlidet vid sin födelse blir erkännandet utan verkan. Ifall barnet föds levande men avlider före föräldraskapet har fastställts kan föräldraskapet fastställas.

Intyg över assisterad befruktning

Om den mor som ska föda har fått assisterad befruktning enligt 1 § i lagen om assisterad befruktning (1237/2006) och barnet föds till följd av den assisterade befruktningen, ett intyg över assisterad befruktning måste bifogas till den handling som gäller erkännandet.  

Par som består av en man och en kvinna

Erkännande av faderskap: Den man som i samråd med den mor som ska föda har gett sitt samtycke till assisterad befruktning, fastställs som far till det barn som föds till följd av behandling. Förfarandet är likadant oberoende av om mannens egna spermier eller donerade spermier har använts vid behandlingen. 

Kvinnligt par

Erkännande av moderskap: Spermiedonatorn har inte på det sätt som avses i 16 § 2 momentet i lagen om assisterad befruktning samtyckt till att han kan fastställas vara far till det barn som föds till följd av behandlingen. Den kvinna som i samråd med den mor som ska föda har gett sitt samtycke till assisterad befruktning, kan fastställas vara mor till barnet jämsides med den mor som har fött barnet.

Erkännande av faderskap: Spermiedonatorn har på det sätt som avses i 16 § 2 momentet i lagen om assisterad befruktning samtyckt till att han kan fastställas vara far till det barn som föds till följd av behandlingen. Då kan ett andra moderskap inte fastställas, eftersom spermiedonatorn fastställs vara far till barnet. 

Assisterad befruktning som den mor som ska föda har fått ensam 

Erkännande av faderskap: Spermiedonatorn har på det sätt som avses i 16 § 2 momentet i lagen om assisterad befruktning samtyckt till att han kan fastställas vara far till det barn som föds till följd av behandlingen.  

Erkännande som återkallas eller bestrids

Den som har erkänt sitt föräldraskap före barnets födelse kan återkalla erkännandet genom att före barnets födelse skriftligen göra en anmälan om saken till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (MDB). Ytterligare information om uppgörande av anmälningar är på adressen:
Fastställande av föräldraskap 

Återkallelsen kan göras per e-post till adressen foraldraskap(at)dvv.fi  (meddelandet skickas med skyddad e-post via MDB:s webbplats) eller per post till adressen:

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
PB 1007
28101 Björneborg.

Om föräldraskapet har erkänts på Åland, ska återkallelsen meddelas skriftligen till Statens ämbetsverk på Åland till adressen:

Statens ämbetsverk på Åland
Magistratsenheten
PB 58
22101 Mariehamn.

Den mor som ska föda barnet eller den som anser sig vara barnets förälder i stället för den som har erkänt föräldraskapet kan på det sätt som framgår ovan föra fram sin uppfattning om att den som har erkänt barnet inte är barnets förälder. 

Erkännande som återkallas eller bestrids leder alltid till utredning av föräldraskapet på samma sätt som i de situationer där ett barn har fötts utanför äktenskapet och föräldraskapet inte har erkänts före barnets födelse. En barnatillsyningsman kallar då parterna till en överläggning inför föräldraskapsutredning i enlighet med 9 § i föräldraskapslagen efter att barnet har fötts. Då kan föräldraskapet inte fastställas på grundval av en utsaga om erkännande som lämnats före barnets födelse.

Utredande av föräldraskap efter barnets födelse

Den mor som har fött barnet och barnets andra förälder (endera fadern som konstaterats på grundval av äktenskap eller förälder som fastställts på grundval av erkännande före barnets födelse, när föräldraskapet har erkänts efter den 1 januari 2023) kan inom sex månader från barnets födelse vid behov be om en utredning av föräldraskapet av barnatillsyningsmannen.
 

Fastställande av föräldraskap

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ansvarar för fastställande av föräldraskap. Mottagaren av erkännandet bör skicka handlingen med bilagor för fastställande av föräldraskap till adressen:

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata Björneborg
PB 1007
28101 BJÖRNEBORG

tfn 029 553 7314 (kl. 9-12)
foraldraskap(at)dvv.fi

Ifall erkännandet har mottagits på Åland ska handlingen med bilagor skickas till adressen:

Statens ämbetsverk på Åland
Magistratsenheten
PB 58
22101 Mariehamn.

Kontaktuppgifter

Marjo Avela
ledande expert 
[email protected]
tfn 029 524 8723