Utredning och erkännande av föräldraskap efter barnets födelse

Barnatillsyningsmannen inleder utredande av föräldraskap efter att det kommit till hens kännedom om ett barn under 18 år vars andra förälder inte har konstaterats eller fastställts.

Uppgifter om barnet kan komma av en personuppgiftsansvarig inom befolkningsdatasystemet eller till exempel av modern som fött barnet eller en person som ämnar erkänna föräldraskapet. Föräldraskapet utreds också i såna fall där föräldraskapet har upphävts på beslut av tingsrätten eller Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Barnatillsyningsmannen utreder föräldraskapet för ett myndigt barn i sådant fall om barnets eventuella förälder har erkänt föräldraskapet eller anmält sin avsikt att erkänna barnet om utredande av föräldraskap visar att hen är barnets förälder. Om den eventuella föräldern till ett fullvuxet barn har avlidit kan ärendet inte fortgå av barnatillsyningsmannen.

Sidans innehåll

Överläggning för utredande av föräldraskap

Överläggning för utredande av föräldraskap genomförs med modern som har fött, den eventuella andra föräldern (om möjligt) och barnet om det har fyllt 15 år eller fyller snart 15 år. Syftet med överläggningen är att få uppgifter med vars hjälp föräldraskapet kan utredas. 

Om barnet har erkänts före barnets födelse men erkännandet av föräldraskapet har återkallats och bestridits skriftligen hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata före barnet har fötts inleds utredande av föräldraskap genom att kalla modern som har fött och den eventuella andra föräldern till överläggning. I sådana fall blir ett erkännande som getts under graviditeten utan verkan.

När den eventuella föräldern till ett fullvuxet barn vill erkänna föräldraskapet ska man höra efter med barnet om hen vill att föräldraskapet utreds. Om utredande av föräldraskap inleds genomförs också i sådana fall en överläggning gällande utredande av föräldraskap med den eventuella andra föräldern, modern som fött och barnet. Om modern som fött har avlidit eller modern inte vill delta i processen för utredande av föräldraskap hindrar det inte utredande av föräldraskap av barnatillsyningsmannen.

I början av överläggningen ska barnatillsyningsmannen förklara vilka åtgärder som hör till utredande av föräldraskap samt erkännandets betydelse och rättsverkningarna av att föräldraskapet fastställs. 
Erkännandets betydelse och rättsverkningarna av fastställande av föräldraskapet

Modern som har fött och den eventuella andra föräldern har en skyldighet att hålla sig till sanningen när de lämnar uppgifter för utredande av föräldraskap samt då en person hörs på grund av ett erkännande. 

Handling över överläggning för att utreda föräldraskap med den mor som har fött barnet eller den eventuella andra föräldern (VSAK-02)

Den här handlingen för överläggande används om barnet har vid inledande av utredande av föräldraskap endast en juridisk förälder, modern som fött barnet.

  • Om det inte finns uppgifter om moderns civilstånd i befolkningsdatasystemet instrueras modern att skaffa en utredning över sitt civilstånd.

Samma handling används när överläggning genomförs med den eventuella andra föräldern. Handlingen kan fyllas i gemensamt för båda eller skilt. 

Överläggning med föräldrar för ett barn som fötts under äktenskap eller erkänts under graviditeten registreras i handlingen: Handling över överläggning med föräldrarna för att utreda föräldraskapet till ett barn som har fötts under äktenskapet eller som erkänts under graviditeten (VSAK-07).
Utredning av föräldraskap till ett barn som fötts under äktenskapet eller erkänts under graviditeten

I handlingen antecknas uppgifterna om de personer som föräldraskapsutredningen gäller samt kontaktuppgifter för den personen som överläggningen gäller. Därutöver antecknas uppgifter om användning av tolk under ifrågavarande överläggning samt sätt att fastställa identiteten. 
Godtagbara handlingar för fastställande av identiteten

I handlingen för överläggandet antecknas uppgifterna personerna har lämnat om barnets eventuella andra förälder. Som stöd för arbetet finns det frågor i handlingen med vilka utreds vem/vilka kan komma i fråga som kandidater för barnets föräldraskap. Numera när den beräknade tiden i de flesta graviditeter har utretts baserat på en tidig ultraljudsundersökning kan tidpunkten då graviditeten börjar uppskattas för en relativt kort period.

I handlingen för överläggandet frågas därutöver om moderns samtycke för en rättsgenetisk faderskapsundersökning, om den eventuella fadern ber om det eller barnatillsyningsmannen anser att undersökningen är nödvändig. För den eventuella faderns del frågas hens ställningstagande om undersökningens nödvändighet samt hens samtycke.

Ifall faderskapsundersökningen inte kan göras för att prov inte kan fås av  barnet bör barnatillsyningsmannen föra talan för fastställande av faderskapet. 

”Mer information”-delen i handlingen för överläggande kan användas vid behov. 

Assisterad befruktning

Om den mor som har fött barnet har fått assisterad befruktning enligt 1 § i lagen om assisterad befruktning (1237/2006) och barnet har fötts till följd av den assisterade befruktningen, uppgifter om assisterad befruktning ska antecknas i den tabell som finns i slutet av överläggningshandlingen. 

Ett intyg över assisterad befruktning ska bifogas till erkännandehandlingen. 

Par som består av en man och en kvinna

Utredning av faderskap: Den man som i samråd med den mor som har fött barnet har gett sitt samtycke till assisterad befruktning, fastställs som far till det barn som föds till följd av behandlingen. Förfarandet är likadant oberoende av om mannens egna spermier eller donerade spermier har använts vid behandlingen. 

Kvinnligt par

Utredning av moderskap: Spermiedonatorn har inte på det sätt som avses i 16 § 2 momentet i lagen om assisterad befruktning samtyckt till att han kan fastställas vara far till det barn som föds till följd av behandlingen. Den kvinna som i samråd med den mor som har fött barnet har gett sitt samtycke till assisterad befruktning, kan fastställas vara mor till barnet jämsides med den mor som har fött barnet. 

Utredning av faderskap: Spermiedonatorn har på det sätt som avses i 16 § 2 momentet i lagen om assisterad befruktning samtyckt till att han kan fastställas vara far till det barn som föds till följd av behandlingen. Då kan ett andra moderskap inte fastställas, eftersom spermiedonatorn fastställs vara far till barnet.  

Assisterad befruktning som den mor som har fött har fått ensam 

Utredning av faderskap: Spermiedonatorn har på det sätt som avses i 16 § 2 momentet i lagen om assisterad befruktning samtyckt till att han kan fastställas vara far till det barn som föds till följd av behandlingen. 

Ett andra föräldraskap utreds inte: Om spermiedonatorn inte har på det sätt som avses i 16 § 2 mom. i lagen om assisterad befruktning samtyckt till att hen kan fastställas vara far till det barn som har fötts till följd av behandlingen, ett andra föräldraskap utreds inte. Överläggning för utredande av föräldraskap hålls ändå med modern som har fött barnet. På grundval av ett intyg över assisterad befruktning kan en barnatillsyningsman göra ett beslut om nedläggande av föräldraskapsutredning (föräldraskapslagen 14 §). 

Assisterad befruktning utomlands 

Om assisterad befruktning har getts utomlands, och intyg över detta inte kan uppvisas, ska en annan tillgänglig utredning lämnas tillsammans med handlingarna för utredning av föräldraskap till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Utredningen ska påvisa parterna i den assisterade befruktningen och samtyckena till den behandling som har getts samt uppgifter om huruvida den vars spermier användes vid behandlingen har gett samtycke till fastställande av faderskap, när behandlingen har getts till ett kvinnligt par eller till en mor som har fött barnet ensam. 

Situationer i 29 § 2 mom. i föräldraskapslagen

I handlingen över överläggande och handlingen över provtagning för rättsgenetisk faderskapsundersökning finns en skild punkt för situationer där personernas identitet inte kan fastställas med någon identitetshandling som föreskrivs i förordning 804/2022. I dessa situationer i 29 § 2 mom. i föräldraskapslagen meddelas om personen kunde uppvisa någon handling för fastställande av identiteten (t.ex. kundkort till en förläggning eller ett främlingspass som inte beviljats av Finland).

Registrering av namn- och födelsetidsuppgifter bör göras med särskild omsorgsfullhet när personens uppgifter inte finns i Finlands befolkningsregister. Om möjligt ska det tas en kopia av handlingen som uppvisats för att fastställa identiteten (ovan nämna exempel med mer). Kopian levereras med handlingarna för utredande av föräldraskap och erkännande till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata så att namnens stavningssätt ännu kan kontrolleras före uppgiften om föräldraskap registreras

Om personen inte har ett godtagbart identitetsbevis och ett sådant inte rimligen kan fås bör det beställas en rättsgenetisk faderskapsundersökning av modern som fött, barnet och den eventuella fadern. På samma sätt ska man gå till väga om handlingarna som visar familjebanden är bristfälliga. Faderskapet kan fastställas om utredande av föräldraskap och rättsgenetiska faderskapsundersökningen visar att mannen i fråga är barnets far (29 § 2 mom. i föräldraskapslagen).
Rättsgenetisk faderskapsundersökning

  • Den här handlingen används av barnatillsyningsmannen samt personen som tjänstgör vid en finsk beskickning.
  • I handlingen antecknas uppgifterna om myndigheten som genomfört överläggningen. 

Du hittar handlingen på sidan:
Handlingarna för en föräldraskapsutredning

Handling över överläggning med barnet för att utreda föräldraskap (VSAK-03)

Handlingen används vid genomförande av överläggning för utredande av föräldraskap med ett barn som fyllt 15 år. Beroende på situationen kan det ibland vara behövligt att genomföra en överläggning med ett barn som är under 15 år om barnet kan förstå ärendets betydelse. Överläggningen registreras även då önskemål och åsikter för ett barn som är under 15 år utreds i enlighet med 63 § 1 mom. i föräldraskapslagen.

I handlingen antecknas uppgifterna om de personer som föräldraskapsutredningen gäller samt kontaktuppgifter för den personen som överläggningen gäller. Därutöver antecknas uppgifter om användning av tolk under ifrågavarande överläggning samt sätt att fastställa identiteten. 
Godtagbara handlingar för fastställande av identiteten

I handlingen antecknas om det är fråga om ett barn vars föräldraskap inte har fastställts, är föräldraskapet upphävt eller är det fråga om ett barn som har fötts under äktenskap eller har erkänts under graviditeten vars föräldraskap en annan person har erkänt eller anmält sin avsikt att erkänna. I handlingen antecknas även samtycke av ett barn som fyllt 15 år för utredande av föräldraskap och de uppgifter hen ger gällande den eventuella föräldern.  Om ett barn som fyllt 15 år kräver att utredande av föräldraskapet läggs ned görs ett beslut om nedläggning av föräldraskapsutredning i enlighet med 14 § i föräldraskapslagen.

I handlingen frågas även om barnet godkänner en rättsgenetisk faderskapsundersökning om den eventuella fadern ber om det eller barnatillsyningsmannen anser att undersökningen är nödvändig. Ibland kan det vara nödvändigt även att anteckna ett barn under 15 års åsikt om utredande av föräldraskapet eller utförandet av en rättsgenetisk faderskapsundersökning. 

  • Denna handling används av barnatillsyningsmän och person som tjänstgör vid en finsk beskickning när handräckning ges.
  • I handlingen antecknas uppgifterna om myndigheten som genomfört överläggningen. 

Du hittar handlingen på sidan:
Handlingarna för en föräldraskapsutredning

Handling över erkännande av föräldraskap efter barnets födelse (VSAK-04)

Erkännande av föräldraskap antecknas i denna handling när föräldraskapet erkänns efter barnets födelse. I handlingen är barnets, moderns som fött och den som erkänt föräldraskapets identifieringsuppgifter samt sättet för fastställande av identiteten för den som erkänt föräldraskapet. Om identiteten på den som erkänt föräldraskapet inte kan fastställas på ett tillförlitligt sätt kan faderskapet fastställas om utredande av föräldraskapet och rättsgenetiska faderskapsundersökningen visar att mannen är far till barnet.
Godtagbara handlingar för fastställande av identiteten

Den som erkänner föräldraskapet skriver under handlingen personligen i närvaro av den som mottar erkännandet. Denna handling används för den som erkänner föräldraskapets del även då personen erkänner föräldraskapet för ett barn som har fötts under äktenskap eller för ett barn som har erkänts under graviditeten efter 1.1.2023.

Erkännande av föräldraskap kan inbegripa ett behov att genomföra höranden och godkännanden beroende på situation. Modern som fött barnet bör erbjudas möjlighet att bli hörd på grund av ett erkännande. Om modern som fött blir hörd under samma besök då erkännande tas emot kan hörandet registreras i handlingen för erkännande. Då bör även sättet att konstatera identiteten för modern som fött registreras i handlingen för erkännande.

  • Förutom barnatillsyningsmannen kan en person som tjänstgör vid en finsk beskickning, häradsskrivare och en notarius publicus ta emot erkännande av föräldraskap efter barnets födelse.
  • I handlingen antecknas uppgifterna om myndigheten som är mottagare av erkännandet. 

Du hittar handlingen på sidan:
Handlingarna för en föräldraskapsutredning

Handling över hörande i samband med ett erkännande av föräldraskap (VSAK-05)

Avsikten med hörandet är att utreda om den som hörs har någon sådan uppgift som stöder det att den som erkänt föräldraskapet är barnets förälder. Den som hörs kan även ha sådana uppgifter på vars grund det är skäl att misstänka att den som erkänt föräldraskapet inte är förälder till barnet. Då kan det vara nödvändigt att göra en rättsgenetisk faderskapsundersökning för att säkerställa det biologiska faderskapet om det inte har gjorts förut. 

Modern som fött bör reserveras en tid att bli hörd på grund av erkännandet. Tillfället för hörande bör även reserveras åt barnets vårdnadshavare om det kan ordnas utan besvär. Om den som erkänner föräldraskapet är minderårig hörs vårdnadshavaren för den som erkänner föräldraskapet eller någon annan laglig företrädare. Beroende på situation kan även andra personer höras. 

Om erkännandet gäller ett fullvuxet barn bör även i dessa fall en möjlighet att bli hörd reserveras åt modern som har fött. Om modern som fött inte utnyttjar möjligheten att bli hörd (eller om modern har avlidit) hindrar detta inte slutförandet av utredningen av föräldraskap.

Hörandet kan genomföras skriftligen då handlingen för hörandet skickas per post till den som hörs. Hörande kan även genomföras personligen. Personens identitet kontrolleras, om hörandet sker vid ett personligt möte.
Godtagbara handlingar för fastställande av identiteten

  • Den här handlingen används av barnatillsyningsmannen, personen som tjänstgör vid en finsk beskickning, häradsskrivare och notarius publicus.
  • I handlingen antecknas uppgifterna om myndigheten som är mottagare av hörandet. 

Du hittar handlingen på sidan:
Handlingarna för en föräldraskapsutredning

Protokoll över utredning av föräldraskap (VSAK-06)

Barnatillsyningsmannen ska föra protokoll över utredande av föräldraskap. I protokollet ska alla de uppgifter antecknas som är nödvändiga vid fastställande eller upphävande av föräldraskap.

Protokollet sammanställer alla parter för gällande utredning av föräldraskap samt utredningens skeden för ett sånt barn som vid inledande av utredningen endast hade en juridisk förälder, modern som fött barnet. 

I protokollet antecknas uppgiften om en rättsgenetisk faderskapsundersökning har utförts samt barnatillsyningsmannens slutsats gällande föräldraskap för varje person som setts som eventuell förälder. Därutöver ska det antecknas i protokollet när de som varit delaktiga i den rättsgenetiska faderskapsundersökningen har fått veta om resultatet för undersökningen. Om rättsgenetiska faderskapsundersökningen har utförts på mannens (eller i stället för modern som fött) släktingar eller rättsinnehavarna har gett sitt samtycke för undersökningen av en avliden meddelas även de om resultaten från rättsgenetiska faderskapsundersökningen. Detta tillkännagivande registreras under Mer information.

I protokollet finns även uppgifter om föräldraskapet har erkänts och av vem eller om stämningsansökan har lämnats till tingsrätten för fastställande av föräldraskap.  

Om utredande av föräldraskap och rättsgenetiska faderskapsundersökningen eller intyget över assisterad befruktning har visat att en avliden är förälder till barnet har rättsinnehavarna kunnat ge sitt samtycke för fastställande av föräldraskap utan rättegång med beslut av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Om rättsinnehavarna inte har gett sitt samtycke för fastställande av föräldraskap på beslut av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata eller om det finns till exempel minderåriga bland rättsinnehavarna som inte kan ge sitt samtycke för fastställande utan rättegång bör barnatillsyningsmannen väcka talan för fastställande av föräldraskap i domstolen.

I listan över bilagor i slutet av protokollet märks ut vilka övriga handlingar hör ihop med utredande av föräldraskapet i fråga.

I enlighet med 15 § 2 mom. i föräldraskapslagen har den mor som har fött barnet, barnet, om det har fyllt 15 år, och den som har i 32 eller 33 § föreskriven talerätt på begäran rätt att ta del av protokollet över utredande av föräldraskap i dess helhet oberoende av vad som föreskrivs i 11 § 2 mom. 1 punkten i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999). 

Denna handling används av barnatillsyningsman.

Du hittar handlingen på sidan:
Handlingarna för en föräldraskapsutredning

Handling över godkännande av erkännande av föräldraskap (VSAK-08)

Ifall erkännandet av föräldraskap gäller ett barn som fyllt 15 år, ska barnet personligen godkänna erkännandet i närvaro av den som mottar godkännandet. Föräldraskapet kan inte fastställas på grundval av erkännande, ifall barnet inte godkänner erkännandet. 

Mer information: Utredning av föräldraskap till ett barn som har fötts under äktenskapet eller som erkänts under graviditeten

Begäran om handräckning i utlandet

Då en part i ett föräldraskapsärende bor utomlands, kan barnatillsyningsmannen be utrikesministeriet om handräckning för en träff med personen i utlandet.

Enligt föräldraskapslagen kan en person som tjänstgör vid en finsk beskickning och som enligt 33 § i lagen om konsulära tjänster (498/1999) kan tillhandahålla notarietjänster inom beskickningens verksamhetsområde ta emot utlåtande om erkännande av föräldraskap, hörande i samband med erkännandet samt utlåtande om godkännande av föräldraskap.

Därutöver kan en person som tjänstgör vid en finsk beskickning ge handräckning för genomförandet av överläggning för utredande av föräldraskap samt övervaka provtagningen för faderskapsundersökningen. 

Begäran om handräckning i utlandet

Fastställande av föräldraskap

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ansvarar för fastställande av föräldraskap. Barnatillsyningsmännen bör skicka handlingarna för fastställande av föräldraskap till adressen:

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata Björneborg
PB 1007
28101 BJÖRNEBORG

tfn 029 553 7314 (kl. 9-12)
foraldraskap(at)dvv.fi

Ifall en barnatillsyningsman på Åland har ansvarat för utredande av föräldraskap ska handlingarna skickas till adressen:

Statens ämbetsverk på Åland
Magistratsenheten
PB 58
22101 Mariehamn.

Kontaktuppgifter

Marjo Avela
ledande expert 
[email protected]
tfn 029 524 8723