Erkännandets betydelse och rättsverkningar

Erkännandets betydelse och rättsverkningarna av fastställande av föräldraskapet

Syftet med erkännande av föräldraskap är att fastställa släktskapsförhållandet mellan barnet och barnets andra förälder.

Både med tanke på den som har erkänt sitt föräldraskap och särskilt med tanke på barnet är det viktigt att släktskapsförhållandet mellan föräldern och barnet fastställs endast då de fastställda kraven uppfylls.

När föräldraskapet fastställs på grundval av ett erkännande uppstår ett juridiskt bindande släktskapsförhållande mellan barnet och föräldern och dennes släktingar. Med stöd av detta har barnet rätt att få underhåll av sin förälder tills barnet fyller 18 år. Efter det har barnet rätt till underhåll för sin utbildning, om det anses skäligt. Barnet får också arvsrätt efter sin förälder och dennes släktingar och de har också arvsrätt efter barnet. Barnet får också rätt till förälderns efternamn.

Vårdnad om barnet

Vårdnadshavaren har rätt att bestämma om barnets vård, uppfostran, utbildning, boningsort, fritidsintressen samt övriga personliga angelägenheter.

Vårdnadshavaren har rätt att få uppgifter av myndigheterna om ärenden som gäller barnet och vårdnadshavaren representerar även barnet i ärenden som gäller dennes person. Dessutom sköter barnets vårdnadshavare barnets ekonomiska angelägenheter med stöd av lagen om förmyndarverksamhet (442/1999).

Vid gemensam vårdnad har båda vårdnadshavarna ansvar för vårdnadsarbetet och fattar de beslut som gäller barnet tillsammans, om inte annat föreskrivs.

Vårdnadshavare, om föräldraskapet erkänns före barnet föds

Om föräldraskapet erkänns före barnet födelse blir också den som erkänt föräldraskapet vårdnadshavare för barnet när föräldraskapet har fastställts (lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt 361/1983 6 a §). 

Vårdnadshavare, om föräldraskapet erkänns efter barnet födelse

När barnet föds är barnets vårdnadshavare den mor som har fött barnet. Föräldrarna kan komma överens om att vårdnaden anförtros båda föräldrarna gemensamt. Välfärdsområde fastställer avtalet efter att Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata fastställt föräldraskapet, om inte avtalet strider mot barnets bästa. 

Vårdnadshavare, om föräldraskapet till ett barn som har fötts under äktenskapet eller som erkänts under graviditeten upphävs

När barnet föds har det två vårdnadshavare, om barnet föds under äktenskap mellan den mor som har fött det och hennes make. I andra situationer är barnets vårdnadshavare den mor som har fött barnet. Om föräldraskapet erkänns före barnet födelse blir också den som erkänt föräldraskapet vårdnadshavare för barnet när föräldraskapet har fastställts (lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt 361/1983 6 a §).

Om en förälders ställning som vårdnadshavare grundar sig på det ovan beskrivna, upphör ställningen som vårdnadshavare, om föräldraskapet upphävs.

Kontaktuppgifter

Marjo Avela
ledande expert 
[email protected]
tfn 029 524 8723