Barnatillsynings­mannens beslut

Med stöd av 14 § i föräldraskapslagen fattar barnatillsyningsmännen beslut både om att lägga ned föräldraskapsutredningen och om att inleda den på nytt. Beslutshandlingarna innehåller uppgifter om de olika grunderna för nedläggning och för att inleda utredningen på nytt. 

Sidans innehåll

Beslut om nedläggande av föräldraskapsutredning (VSAK-10)

Enligt 14 § i föräldraskapslagen ska föräldraskapsutredningen läggas ned om ett barn som fyllt 15 år kräver det. 

I följande situationer kan barnatillsyningsmannen efter eget övervägande lägga ned föräldraskapsutredningen: 

  1. Det är uppenbart att det inte finns tillräckliga uppgifter att få för att fastställa föräldraskapet.
  2. Det prov som behövs på barnet för att göra en rättsgenetisk faderskapsundersökning inte har kunnat tas (se anvisningar). 
  3. Barnet har fötts till följd av i 1 § i lagen om assisterad befruktning avsedd assisterad befruktning av den mor som har fött barnet och som har fått behandlingen ensam samtidigt som det är utrett att spermadonatorn inte har gett sitt samtycke på det sätt som avses i 16 § 2 mom. i den lagen till att kunna fastställas vara far till ett barn som föds till följd av en sådan behandling.
  4. Ingen har erkänt barnet och det finns särskild anledning att anta att det inte skulle vara förenligt med barnets bästa att utreda föräldraskapet och barnet, om det har fyllt 15 år, inte kräver att föräldraskapet utreds.

I handlingen registreras vem utredande av föräldraskap gälde och varför utredningen läggs ned. Dessutom registreras vid behov uppgifter under punkten motiveringar till beslutet. En besvärsanvisning ska bifogas beslutet.

Ifall barnatillsyningsmannen lägger ned utredande av föräldraskapet för att det prov som behövs på barnet för att göra en rättsgenetisk faderskapsundersökning inte har kunnat tas, ska barnatillsyningsmannen väcka talan för fastställande av föräldraskap även om den eventuella fadern får talerätt i enlighet med 32 § 2 mom. 1 punkten i föräldraskapslagen. Således har barnatillsyningsmannen skyldighet att väcka talan oberoende av om hen gör beslut om nedläggning på grundval av 2 punkten eller inte. 

Denna handling används av barnatillsyningsmannen.

Du hittar handlingen på sidan:
Handlingarna för en föräldraskapsutredning

Beslut om att återuppta en föräldraskapsutredning (VSAK-11)

Enligt 14 § i föräldraskapslagen ska barnatillsyningsmannen inleda en nedlagd föräldraskapsutredning på nytt ifall modern som fött, ett barn som fyllt 15 år eller en person som anser sig vara förälder begär det och förutsättningarna för nedläggande inte längre uppfylls. Man har till exempel fått uppgifter om mannen som anser sig vara far, utifrån vilka utredande av föräldraskap kan fortsätta, eller spermiedonatorn har samtyckt till att hen fastställs som far till det barn som fötts till följd av assisterad befruktning. Enligt föräldraskapslagen kan barnatillsyningsmannen börja utredande på nytt även självmant. 

Om utredande av föräldraskapet har lagts ned med hänsyn till att utredningen inte är förenlig med barnets bästa, ska utredande av föräldraskap inledas på nytt på begäran av modern som fött, ett barn som fyllt 15 år eller en person som erkänt föräldraskapet.

I handlingen registreras vem utredande av föräldraskap gäller och när utredningen hade lagts ned. Dessutom registreras vid behov uppgifter under punkten motiveringar till beslutet. En besvärsanvisning ska bifogas beslutet.

Denna handling används av barnatillsyningsmannen.

Du hittar handlingen på sidan:
Handlingarna för en föräldraskapsutredning

Kontaktuppgifter

Marjo Avela
ledande expert 
[email protected]
tfn 029 524 8723